НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ В РОКИ ПЕРЕБУДОВИ (1985–1991 рр.)

Автор(и)

  • І. С. Міронова ЧНУ ім. Петра Могили, Україна

Ключові слова:

національна політика, національні меншини, перебудова, депорта- ція, культурно-освітні товариства

Анотація

Проаналізовано суть політики радянського уряду щодо вирішення національного пи- тання і проблем національних меншин в Україні в роки перебудови. Виділено основні етапи її реалізації. Окрему увагу приділено проблемі повернення депортованих народів в Україну, а також культурно-освітньому розвитку національних меншин. Доведено, що політика радянської влади щодо вирішення національного питання в Україні, як і в СРСР у цілому, мала неоднозначні наслідки, що виявилось у неспроможності відповісти на ви- клики цивілізаційного розвитку в багатонаціональному Радянському Союзі, з одного бо- ку, та активному прояві національної самосвідомості етнічних меншин, з іншого.

Біографія автора

І. С. Міронова, ЧНУ ім. Петра Могили

д-р іст. наук, доцент, професор кафедри історії

Посилання

Антонюк О. В. Етнополітика в Україні: історія та сучасний стан / О. В. Антонюк // Український історичний журнал. –

– № 4. – С. 15–28.

Бритченко С. П. Деякі питання національних відносин на Україні / С. П. Бритченко. – К. : Знання, 1990. – 47 с.

Котигоренко В. Україна багатонаціональна після Другої світової війни (1945–1991) / В. Котигоренко // У кн.: Націона-

льне питання в Україні ХХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси. – К. : Ніка-Центр, 2012. – С. 459–514.

Кульчицький С. Кримське питання в контексті політичної історії ХХ сторіччя / С. Кульчицький // У кн.: Національне

питання в Україні ХХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси. – К. : Ніка-Центр, 2012. – С. 515–532.

Матієнко А. В. Особливості етнонаціональної політики СРСР / А. В. Матієнко // Актуальні проблеми політики. – 2014. –

Вип. 51. – С. 469–476.

Мельник І. Національне питання в СРСР (дискусії на межі 1980-90 рр.) / І. Мельник // Вісник Львівського університету.

Філософські науки. – 2004. – Вип. 6. – С. 220–229.

Міронова І. С. Національні меншини України: [Навчально-методичний посібник] / І. С. Міронова. – Одеса; Миколаїв :

Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 464 с.

Наулко В. Хто і відколи живе в Україні / В. Наулко. – К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1998.

– 80 с.

Рафальський О. О. Національні меншини України у ХХ столітті: Історіографічний нарис / О. О. Рафальський. – К. :

Полюс, 2000. – 447 с.

ХХVІІ съезд Коммунистической партии Советского Союза, 25 февраля – 6 марта 1986 г. Стенографический отчет. [В

т.]. – Т. 1. – М. : Политиздат, 1986. – 654 с.

Чирко Б. В. Національні меншини на Україні в 20 – 30-х роках / Б. В. Чирко // Український історичний журнал. – 1990. –

№ 1. – С. 51–64.

Якубова Л. Д. Національно-культурне життя етнічних меншостей України (20–30-ті роки): коренізація і денаціоналізація

/ Л. Д. Якубова // Український історичний журнал. – 1998. – № 6. – С. 22–36; 1999. – № 1. – С. 41–55.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ