СЛОВ’ЯНСЬКА ОКРЕМІШНІСТЬ ТА АКУЛЬТУРАЦІЯ ПЕРШИХ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ДО КАНАДИ

Автор(и)

  • Н. Г. Солонська Інститут книгознавства Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Україна

Ключові слова:

акультурація, ідентичність, багатокультурність, слов’янство, українські поселенці в Канаді

Анотація

У статті здійснюється спроба представлення української моделі акультурації в Ка- наді, що ґрунтується на пріоритеті та ідеї збереженні власної національної культури і разом із тим на усвідомленій підтримці політики багатокультурності країни, на пода- льшому розвитку її культури, міжкультурній комунікації в інокультурному середовищі. Увагу зосереджено на українських поселенцях, перша хвиля яких прибула до Канади в 1891 р. на постійне проживання і належала, як й інші слов’яни, до недомінуючої (акуль- тураційної) групи населення

Біографія автора

Н. Г. Солонська, Інститут книгознавства Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

старший науковий співробітник відділу зарубіжної україніки

Посилання

1.Теория культурной грамотности Е. Хирша [Электронный ресурс]. – Режим доступа : /http://studopedia.su/2_148_

akkulturatsiya-ee-vidi-i-rezultati.html.

Ушканова Р. Д. Аккультурация как объект социально-философского исследования : дисс. канд. филос. наук [Электрон-

ный ресурс] / Р. Д. Ушканова. – Якутск, 2011. – Режим доступа : http://www.dissercat.com/content/akkulturatsiya-kak-obektsotsialno-filosofskogo-issledovaniya.

Крикенберг В. Illustrierte Völkerkunde в контексте культурного взаимодействия между некоторыми племенами Южной

Америки [Электронный ресурс] / В. Крикенберг. – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki /%D0%A2%D1%83%D

%80%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4

Thurnwald R. The Psychology of Acculturation / R. Thurnwald // American Anthropologist. – 1932. – №34. – P. 557–569.

Redfield R. Memorandum for the Study of Acculturation / R. Redfield , R. Linton , M. J. Herskovits // American Anthropologist.

– 1936. –Vol. 38. – No. 1. – P. 149–152.

Маркова С. Д. Аккультурация: к теории вопроса / С. Д. Маркова // Современные научные исследования и инновации. –

– № 12 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://web.snauka.ru/issues/2015/12/60006.

Berry J. W. Acculturation and mental health / J. W. Berry, U. Kim // P. Dasen, J. W. Berry, N. Sartorius (Eds.) Health and crosscultural

psychology. – London: Sage, 1988. – P. 207–236.

Schmitz P. G. Acculturation styles and health / P. G. Schmitz // S.

Iwawaki, Y. Kashima, K. Leung (Eds.) Innovations in crosscultural

psychology. – Lisse : Swets & Zeitlinger, 1992. – P. 360–370.

Boski P. Social cognitive methods in the study of immigrants’ psychological acculturation / P. Boski // D. Keats, D. Munro,

L. Mann (Eds.) Heterogeneity in cross-cultural psychology. – Lisse : Swets & Zeitlinger, 1989. – P. 124–141.

Берри Дж. У. Аккультурация и психологическая адаптация: обзор проблемы / Дж. Берри ; пер. с англ. И. Шолохова

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:rl-online.ru/articles/3_4-01/198.html/.

Beiser M. After the door has been opened: Mental health issues affecting immigrants and refugees in Canada / M. Beiser,

C. Barwick, J. W. Berry. – Ottawa : Ministries of Multiculturalism and Citizenship and Health and Welfare, 1988.

Литвишков С .В. Аккультурация как освоение чужой культуры : понятие и основные стратегии [Электронный ресурс] /

С. В. Литвишков. – Режим доступа : http://www.rae.ru/forum2012/273/1607.

Сахарчук Л. І. Соціалізація, інкультурація та акультурація мовців у інформаційному мультикультурному суспільстві /

Л. І. Сахарчук. – Київ : Вид. Центр КНЛУ, 2009. – С. 314–317.

Дем’яненко О. Є. Акультураційні стратегії та підготовка до міжкультурної взаємодії в політетнічному просторі [Елек-

тронний ресурс] / О. Є. Дем’яненко . – Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2013/akulturatsijni-stratehiji-ta-pidhotovka-domizhkulturnoji-vzaemodiji-v-polietnichnomu-prostori/

Ушанова И. А. Перспективы развития теории аккультурации в глобализованном мире / И. А. Ушанова // Вестник Новго-

родского университета. – 2003.– № 24. – С. 65–70.

Berry J. W. Acculturative Stress / J. W. Berry // Psychology and Culture / [ed. by W. J. Lonner & R. S. Malpass]. – Allyn &

Bacon, 1994.

Berry J. W. Cross-cultural psychology / J. W. Berry, Y. H. Poortinga, M. H. Segall, P. R. Dasen. – Camridge University Press,

– 588 p.

Психологія етнічних міграцій та акультурації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bibliograph.com.ua/

psihologia -2-1/129.htm. – Загл. с экрана.

Акультурація як механізм взаємодії культур [Електронний ресурс]. – Режим доступу : – http://gx3000.ru/kulturologija/

akkulturacija-jak-mehanizm-vzaemodii-kultur.html.

Beiser M. After the door has been opened : Mental health issues affecting immigrants and refugees in Canada / M Beiser ,

C. Barwick , J. W. Berry. – Ottawa : Ministries of Multiculturalism and Citizenship and Health and Welfare, 1988.

Селиверстова Н. А. Аккультурация мигрантов / Н. А. Селиверстова,

Д. Ю. Зубарев // Знание. Понимание. Умение. – 2015. – Вып, № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : –

http://cyberleninka.ru/article/n/akkulturatsiya-migrantov#ixzz4D4r3Azkv/.

Гримич М. З історії збирання і збереження народної спадщини українців Канади [Електронний ресурс] / М. Гримич. –

Режим доступу : http://nndiuvi.org.ua/images/book/zberezhennia_kanad_spadschyny.pdf . – Назва з екрана.

Солонська Н. Г. Українська канадіана та бібліографічне забезпечення її досліджень (за фондами Відділу зарубіжної

україніки НБУВ) / Н. Г. Солонська, Г. О. Борисович // Тези Міжнар. наук. конф. «Бібліотека. Наука. Комунікація». –

Київ : НБУВ, 2015.

Кравченко Б. Будуймо будучину. Українські канадці в 21-му столітті – проект дії / Б. Кравченко // П’ятнадцятий Конгрес

Українців Канади. – Вінніпег, Манітоба ; 10–13 жовт. 1986. – Вінніпег, Манітоба : Накладом Конгресу Українців Кана-

ди, 1986. – С. 161–168.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ