ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРЕЙСЬКИЙ ПАРТІЙ ТА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОМУ РЕГІОНІ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Автор(и)

  • О. С. Ядловська Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна

Ключові слова:

єврейська національна меншина, політична партія

Анотація

Статтю присвячено особливостям формування, організації та діяльності партій- них осередків, висвітленню основних програмні вимоги щодо національного питання єв- рейських партій та громадсько-політичних організацій на Півдні України на початку ХХ століття. Найбільш дієвими були єврейські соціалісти (Бунд, «Поалей-Ціон», Сіоні- стсько-соціалістична робітнича партія, Єврейська соціалістична робітнича партія), також регіон залишався одним із центрів сіоністського руху. Окреслено особливості роботи громадсько-політичних єврейських організацій, зокрема, сіоністських: клуб «Ка- дима», Комітет єврейського колоніального товариства, Союз сіоністської учнівської молоді Росії, «Геховерь». Автор зазначає, що єврейські ліберальні сили у регіоні були представлені Спілкою для досягнення рівноправ’я євреїв в Росії. Виявлено факти епізо- дичної діяльності єврейських територіалістських організацій. Доведено, що єврейський рух на початку ХХ століття на Півдні України набув значних масштабів.

Біографія автора

О. С. Ядловська, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

канд. іст. наук, викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Посилання

Рафес М. Очерки по истории «Бунда» / М. Рафес. – М. : «Московский рабочий», 1923. – 440 с.

Бухбиндер Н. А. История еврейского рабочего движения в России. По неизданным архивным материалам / Н. А. Бух-

биндер. – Ленинград : Академическое издание, 1925. – 388 с.

Борохов Б. К истории Поалей-ционизма / Б. Борохов // Из истории партии. – Вып.1. – М. : Типография «Молот», 1924. –

С. 5–19.

Найман О. Формування ідейно-політичних засад єврейських партій та угруповань України на початку ХХ століття /

О. Найман // Відродження. Часопис з питань культури та освіти національних меншин України. – 1998. – № 6. –

С. 39–44.

Гусєв В. І. Бунд в суспільно-політичному житті України (кінець ХІХ – 1921 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня

докт. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / В. І. Гусєв. – К., 1999. – 36 с.

Быстряков А. Г. Очерки истории сионистского движения в Екатеринославе / А. Г. Быстряков. – Днепропетровск : ТДУ

«Борсфор», 2008. – 180 с.

Быстряков А. Сионистское движение в Екатеринославе / А. Быстряков // Шабат-шалом. Днепропетровская еврейская

газета. – 2006. – № 9 (сентябрь). – С. 8.

Королев В. И. Возникновение политических партий в Таврической губернии / В. И. Королев. – Симферополь : Таврия,

– 42 с.

Королев В. И. Организация политических партий Северной Таврии в начале ХХ столетия (Численность и размещение) /

В. И. Королев // Культура народов Северного Причерноморья. – 2003. – № 46. – С. 148–152.

Кульчицька О. В. Національні культурно-освітні організації Одеси на початку ХХ століття / О. В. Кульчицька // Культу-

рологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя : «Просвіта», 2009. –

Вип. 22. – С. 56–60.

Константінова В. М. Політична складова життя південноукраїнських міст в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / В. М. Константінова // Гуманітарний журнал. – Дніпропетровськ : Гірничий національний університет, 2011. – № 3–4. – С. 167–174.

Константінова В. М. Урбанізація: південоукраїнський вимір (1861–1904 роки) / В. М. Константінова. – Запоріжжя : АА

Тандем, 2010. – 596 с.

Назарова Є. П. Діяльність громадських організацій національних меншин у південноукраїнському регіоні (1900–

рр.) / Є. П. Назарова // Актуальні проблеми вітчизняної і світової історії: зб. наук. статей учасників Третіх всеукра-

їнських драгоманівських читань молодих істориків, Київ, 12 березня 2010 р. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова,

– С. 115–123.

Назарова Є. П. Діяльність політичних партій національних меншин Півдня України в умовах Першої світової війни

(1914 – лютий 1917 р.) / Є. П. Назарова // Проблеми політичної історії: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ,

– Вип. 6. – С. 77–90.

Павко А. Єврейські політичні партії в Україні на межі ХІХ–ХХ століть: особливості ідеології та діяльності / А. Павко //

Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Вип. ХVI. – Запоріжжя, 2001. – С. 131–146.

Политические партии России. Конец ХІХ – первая треть ХХ века. Энциклопедия. – М. : РОССПЭН, 1996. – 872 с.

Погребінська І. Дискурс автономізму як базис єврейського ідейно-політичного циклу початку ХХ ст. / І. Погребінська //

Єврейська громадсько-політична думка ХХ – поч. ХХІ ст. в Україні. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2011. –

С. 93–141.

Сушкин Г. Г. Под кровавым знаменем. 1903 – июль 1933 / Г. Г. Сушкин. – М. : Издательство политкаторжан, 1933. –

с.

Найман О. Єврейські партії в Криму на початку ХХ століття / О. Найман // Запорожские еврейские чтения. – Запорожье :

«Диво», 1999. – Вып. 3. – С. 38–41.

Мартов Л. История российской социал-демократии / Л. Мартов. – М. : «Книга», 1923. – 227 с.

ЦДІАУ. – Ф. 359. – Оп. 1. – Спр. 17.

ЦДІАУ. – Ф. 348. – Оп. 1. – Спр. 263.

ЦДІАУ. – Ф. 386. – Оп. 1. – Спр. 999.

ЦДІАУ. – Ф. 268. – Оп. 1. – Спр. 886.

ЦДІАУ. – Ф. 268. – Оп .1. – Спр. 887.

ЦДІАУ. – Ф. 350. – Оп. 1. – Спр. 2.

ЦДІАУ. – Ф. 313. – Оп. 2. – Спр. 2516.

ЦДІАУ. – Ф. 313. – Оп. 2. – Спр. 2660.

Маор И. Сионистское движение в России (авторизированный сокращенный перевод с иврита) / И. Маор. – Иерусалим :

Библиотека-Алия, 1977. – 470 с.

Кивин С. У колыбели партии / С. Кивин // Из истории партии. – Вып.1. – М. : Типография «Молот», 1924. – С. 20–38.

Єврейські політичні партії і рухи в Україні в кінці ХІХ – ХХ століття. Документи і матеріали. – К. : НАН України, 2002.

– 280 с.

ЦДІАУ. – Ф. 1335. – Оп. 1. – Спр. 1762.

ЦДІАУ. – Ф. 3313. – Оп. 1. – Спр. 1438.

ЦДІАУ. – Ф. 419. – Оп. 1. – Спр. 5040.

ЦДІАУ. – Ф. 359. – Оп. 1. – Спр. 23,

Еврейский голос (Одесса). – 1917. – 23 февраля.

ЦДІАУ. – Ф. 313. – Оп. 2. – Спр. 2217.

ЦДІАУ. – Ф. 359. – Оп. 1. – Спр. 8.

Проект программы Еврейской социалистической рабочей партии, выработанный в 1906 г. ЦК ЕСРП. — Керчь : Типо-

графия Натковича и Виниковича, 1917. – 16 с.

Евсеев Е. С. Из истории сионизма в царской России / Е. С. Евсеев // Вопросы истории. – 1973. – № 5. – С. 59–78.

ЦДІАУ. – Ф. 705. – Оп. 2. – Спр. 15.

ЦДІАУ. – Ф. 705. – Оп. 2. – Спр. 16.

Российские партии, союзы и лиги. Сборник программ, уставов и справочных сведений о российских политических пар-

тиях, всероссийских профессионально-политических и профессиональных союзах и всероссийских лигах / Сост. В. Ива-

новичем. — СПб. : Тип.-лит. Б. М. Больфа, 1906. — 252 с.

Погребінська І. Дискурс автономізму як базис єврейського ідейно-політичного циклу початку ХХ ст. / І. Погребінська //

Єврейська громадсько-політична думка ХХ – поч. ХХІ ст. в Україні: Монографія. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН

України, 2011. – С. 93–141.

ДАМО. – Ф. 231. – Оп. 1. – Спр. 1899.

Хижняк И. Политический контекст институционального и идейного оформления сионизма в России (1897–1917) /

И. Хижняк // Персонал. – 2002. – № 8. – С. 34–39.

Врадій Є. А. Єврейський чинник у анархо-комуністичному русі на Катеринославщині (1905–1908 рр.) / Врадій Є. А.,

Нікілєв О. Ф. // Проблеми політичної історії України. Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – С. 175–184.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 984 а.

ЦДІАУ. – Ф. 385. – Оп. 7. – Спр. 88.

ЦДІАУ. – Ф. 354. – Оп. 1. – Спр. 28.

Херлихи П. Европейский город Черноморья. Очерки истории Одессы ХІХ века. – Одесса : Из-во «Optimum», 2009. –

с.

ЦДІАУ. – Ф. 350. – Оп. 1. – Спр. 6.

ЦДІАУ. – Ф. 385. – Оп. 7. – Спр. 88.

ЦДІАУ. – Ф. 385. – Оп. 2. – Спр. 139.

ЦДІАУ. – Ф. 350. – Оп. 1. – Спр. 2.

ЦДІАУ. – Ф. 336. – Оп. 4. – Спр. 23.

ДАДО. – Ф.11. – Оп. 1. – Спр. 664 а.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 485.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 432.

Матеріали до історії євреїв України / Сост. Р. І. Гольдштейн. – Дніпропетровськ : ВПОП «Дніпро», 1993. – С. 96 с.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 467.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 461.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 465.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 500.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 984.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 482.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 489.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 485.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 435.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 434б.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 471.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 474.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 468.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 543.

Ядловська О. С. Партії та громадсько-політичні організації національних меншин на Півдні України в період Централь-

ної Ради: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / О. С. Ядловська. –

Запоріжжя, 2012. – 20 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ