ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРЕЙСЬКИЙ ПАРТІЙ ТА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОМУ РЕГІОНІ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

О. С. Ядловська

Анотація


Статтю присвячено особливостям формування, організації та діяльності партій- них осередків, висвітленню основних програмні вимоги щодо національного питання єв- рейських партій та громадсько-політичних організацій на Півдні України на початку ХХ століття. Найбільш дієвими були єврейські соціалісти (Бунд, «Поалей-Ціон», Сіоні- стсько-соціалістична робітнича партія, Єврейська соціалістична робітнича партія), також регіон залишався одним із центрів сіоністського руху. Окреслено особливості роботи громадсько-політичних єврейських організацій, зокрема, сіоністських: клуб «Ка- дима», Комітет єврейського колоніального товариства, Союз сіоністської учнівської молоді Росії, «Геховерь». Автор зазначає, що єврейські ліберальні сили у регіоні були представлені Спілкою для досягнення рівноправ’я євреїв в Росії. Виявлено факти епізо- дичної діяльності єврейських територіалістських організацій. Доведено, що єврейський рух на початку ХХ століття на Півдні України набув значних масштабів.

Ключові слова


єврейська національна меншина; політична партія

Повний текст:

PDF

Посилання


Рафес М. Очерки по истории «Бунда» / М. Рафес. – М. : «Московский рабочий», 1923. – 440 с.

Бухбиндер Н. А. История еврейского рабочего движения в России. По неизданным архивным материалам / Н. А. Бух-

биндер. – Ленинград : Академическое издание, 1925. – 388 с.

Борохов Б. К истории Поалей-ционизма / Б. Борохов // Из истории партии. – Вып.1. – М. : Типография «Молот», 1924. –

С. 5–19.

Найман О. Формування ідейно-політичних засад єврейських партій та угруповань України на початку ХХ століття /

О. Найман // Відродження. Часопис з питань культури та освіти національних меншин України. – 1998. – № 6. –

С. 39–44.

Гусєв В. І. Бунд в суспільно-політичному житті України (кінець ХІХ – 1921 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня

докт. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / В. І. Гусєв. – К., 1999. – 36 с.

Быстряков А. Г. Очерки истории сионистского движения в Екатеринославе / А. Г. Быстряков. – Днепропетровск : ТДУ

«Борсфор», 2008. – 180 с.

Быстряков А. Сионистское движение в Екатеринославе / А. Быстряков // Шабат-шалом. Днепропетровская еврейская

газета. – 2006. – № 9 (сентябрь). – С. 8.

Королев В. И. Возникновение политических партий в Таврической губернии / В. И. Королев. – Симферополь : Таврия,

– 42 с.

Королев В. И. Организация политических партий Северной Таврии в начале ХХ столетия (Численность и размещение) /

В. И. Королев // Культура народов Северного Причерноморья. – 2003. – № 46. – С. 148–152.

Кульчицька О. В. Національні культурно-освітні організації Одеси на початку ХХ століття / О. В. Кульчицька // Культу-

рологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя : «Просвіта», 2009. –

Вип. 22. – С. 56–60.

Константінова В. М. Політична складова життя південноукраїнських міст в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / В. М. Константінова // Гуманітарний журнал. – Дніпропетровськ : Гірничий національний університет, 2011. – № 3–4. – С. 167–174.

Константінова В. М. Урбанізація: південоукраїнський вимір (1861–1904 роки) / В. М. Константінова. – Запоріжжя : АА

Тандем, 2010. – 596 с.

Назарова Є. П. Діяльність громадських організацій національних меншин у південноукраїнському регіоні (1900–

рр.) / Є. П. Назарова // Актуальні проблеми вітчизняної і світової історії: зб. наук. статей учасників Третіх всеукра-

їнських драгоманівських читань молодих істориків, Київ, 12 березня 2010 р. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова,

– С. 115–123.

Назарова Є. П. Діяльність політичних партій національних меншин Півдня України в умовах Першої світової війни

(1914 – лютий 1917 р.) / Є. П. Назарова // Проблеми політичної історії: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ,

– Вип. 6. – С. 77–90.

Павко А. Єврейські політичні партії в Україні на межі ХІХ–ХХ століть: особливості ідеології та діяльності / А. Павко //

Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Вип. ХVI. – Запоріжжя, 2001. – С. 131–146.

Политические партии России. Конец ХІХ – первая треть ХХ века. Энциклопедия. – М. : РОССПЭН, 1996. – 872 с.

Погребінська І. Дискурс автономізму як базис єврейського ідейно-політичного циклу початку ХХ ст. / І. Погребінська //

Єврейська громадсько-політична думка ХХ – поч. ХХІ ст. в Україні. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2011. –

С. 93–141.

Сушкин Г. Г. Под кровавым знаменем. 1903 – июль 1933 / Г. Г. Сушкин. – М. : Издательство политкаторжан, 1933. –

с.

Найман О. Єврейські партії в Криму на початку ХХ століття / О. Найман // Запорожские еврейские чтения. – Запорожье :

«Диво», 1999. – Вып. 3. – С. 38–41.

Мартов Л. История российской социал-демократии / Л. Мартов. – М. : «Книга», 1923. – 227 с.

ЦДІАУ. – Ф. 359. – Оп. 1. – Спр. 17.

ЦДІАУ. – Ф. 348. – Оп. 1. – Спр. 263.

ЦДІАУ. – Ф. 386. – Оп. 1. – Спр. 999.

ЦДІАУ. – Ф. 268. – Оп. 1. – Спр. 886.

ЦДІАУ. – Ф. 268. – Оп .1. – Спр. 887.

ЦДІАУ. – Ф. 350. – Оп. 1. – Спр. 2.

ЦДІАУ. – Ф. 313. – Оп. 2. – Спр. 2516.

ЦДІАУ. – Ф. 313. – Оп. 2. – Спр. 2660.

Маор И. Сионистское движение в России (авторизированный сокращенный перевод с иврита) / И. Маор. – Иерусалим :

Библиотека-Алия, 1977. – 470 с.

Кивин С. У колыбели партии / С. Кивин // Из истории партии. – Вып.1. – М. : Типография «Молот», 1924. – С. 20–38.

Єврейські політичні партії і рухи в Україні в кінці ХІХ – ХХ століття. Документи і матеріали. – К. : НАН України, 2002.

– 280 с.

ЦДІАУ. – Ф. 1335. – Оп. 1. – Спр. 1762.

ЦДІАУ. – Ф. 3313. – Оп. 1. – Спр. 1438.

ЦДІАУ. – Ф. 419. – Оп. 1. – Спр. 5040.

ЦДІАУ. – Ф. 359. – Оп. 1. – Спр. 23,

Еврейский голос (Одесса). – 1917. – 23 февраля.

ЦДІАУ. – Ф. 313. – Оп. 2. – Спр. 2217.

ЦДІАУ. – Ф. 359. – Оп. 1. – Спр. 8.

Проект программы Еврейской социалистической рабочей партии, выработанный в 1906 г. ЦК ЕСРП. — Керчь : Типо-

графия Натковича и Виниковича, 1917. – 16 с.

Евсеев Е. С. Из истории сионизма в царской России / Е. С. Евсеев // Вопросы истории. – 1973. – № 5. – С. 59–78.

ЦДІАУ. – Ф. 705. – Оп. 2. – Спр. 15.

ЦДІАУ. – Ф. 705. – Оп. 2. – Спр. 16.

Российские партии, союзы и лиги. Сборник программ, уставов и справочных сведений о российских политических пар-

тиях, всероссийских профессионально-политических и профессиональных союзах и всероссийских лигах / Сост. В. Ива-

новичем. — СПб. : Тип.-лит. Б. М. Больфа, 1906. — 252 с.

Погребінська І. Дискурс автономізму як базис єврейського ідейно-політичного циклу початку ХХ ст. / І. Погребінська //

Єврейська громадсько-політична думка ХХ – поч. ХХІ ст. в Україні: Монографія. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН

України, 2011. – С. 93–141.

ДАМО. – Ф. 231. – Оп. 1. – Спр. 1899.

Хижняк И. Политический контекст институционального и идейного оформления сионизма в России (1897–1917) /

И. Хижняк // Персонал. – 2002. – № 8. – С. 34–39.

Врадій Є. А. Єврейський чинник у анархо-комуністичному русі на Катеринославщині (1905–1908 рр.) / Врадій Є. А.,

Нікілєв О. Ф. // Проблеми політичної історії України. Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – С. 175–184.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 984 а.

ЦДІАУ. – Ф. 385. – Оп. 7. – Спр. 88.

ЦДІАУ. – Ф. 354. – Оп. 1. – Спр. 28.

Херлихи П. Европейский город Черноморья. Очерки истории Одессы ХІХ века. – Одесса : Из-во «Optimum», 2009. –

с.

ЦДІАУ. – Ф. 350. – Оп. 1. – Спр. 6.

ЦДІАУ. – Ф. 385. – Оп. 7. – Спр. 88.

ЦДІАУ. – Ф. 385. – Оп. 2. – Спр. 139.

ЦДІАУ. – Ф. 350. – Оп. 1. – Спр. 2.

ЦДІАУ. – Ф. 336. – Оп. 4. – Спр. 23.

ДАДО. – Ф.11. – Оп. 1. – Спр. 664 а.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 485.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 432.

Матеріали до історії євреїв України / Сост. Р. І. Гольдштейн. – Дніпропетровськ : ВПОП «Дніпро», 1993. – С. 96 с.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 467.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 461.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 465.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 500.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 984.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 482.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 489.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 485.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 435.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 434б.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 471.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 474.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 468.

ДАДО. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 543.

Ядловська О. С. Партії та громадсько-політичні організації національних меншин на Півдні України в період Централь-

ної Ради: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / О. С. Ядловська. –

Запоріжжя, 2012. – 20 с.