ГОЛОДОМОР 1932–1933РР. НА МИКОЛАЇВЩИНІ В ФОРМІ РЕПРЕСІЙ: ДОЛІ ЛЮДЕЙ ОЧИМА ІСТОРИКІВ, МОВОЮ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

Автор(и)

  • М. М. Зеркаль Миколаївський національний університет ім. В. Сухомлинського, Україна

Ключові слова:

тоталітарна система, злочин, геноцид, голодомор, партійний апа- рат, ідеологія, селянство

Анотація

У статті досліджуються кримінальні справи репресованих мешканців Миколаївщини в 1932–1933 роках. Здійснюється спроба привернути увагу читачів не просто до ста- тистики жертв тоталітарного радянського режиму, а підняти проблему свідомості народу до вчинюваних злочинів посадовців та вшанування пам’яті невинних жертв, про яких залишились дані кримінальних справ і одночасно віддати данину поваги до замор- дованих голодом і не зафіксованих на сторінках документів. Розкривається антигу- манний, протиправний характер діяльності партійного та державного апарату в спра- ві тотального знищення селянства Півдня України і тотальної експропріації їхнього майна

Біографія автора

М. М. Зеркаль, Миколаївський національний університет ім. В. Сухомлинського

д-р іст. наук, доцент, завідувач кафедри етнології та
спеціальних історичних дисциплін, Навчально-науковий інститут історії, політології та права

Посилання

Держархів Миколаївської області, ф. Р-5859, оп. 2, спр. 434, арк. 1–18.

ДАМО, ф. Р-5859, оп. 2, спр. 430, арк. 1–19.

ДАМО, ф. Р-8, оп. 1, спр. 201, арк. 28.

ДАМО, ф. Р-8, оп. 1, спр. 266, арк. 10.

ДАМО, ф. Р-1483, оп. 1, спр. 44, арк. 12.

ДАМО, ф. Р-261, оп. 1, спр. 3, арк. 141.

ДАМО, ф. Р-256, оп. 1, спр. 323, арк. 8.

ДАМО, ф. Р-908, оп. 1, спр. 44, арк. 2.

ДАМО, ф. Р-1311, оп. 1, спр. 24, арк. 156.

ДАМО, ф. Р-472, оп. 3, спр. 16, арк. 123.

ДАМО, ф. П-6, оп. 1, спр. 274, арк. 15–19.

ДАМО, ф. П-30, оп. 22, спр. 8, арк. 15–16.

ДАМО, ф. П-83, оп. 1а, спр. 8, арк. 7–19.

ДАМО, ф. П-13, оп. 1, спр. 4, арк. 6,13.

ДАМО, ф. П-130, оп. 1а, спр. 27, арк. 1–3.

ДАМО, ф. П-2878, оп. 1, спр. 1, арк. 32–35.

ДАМО, ф. П-129, оп. 1а, спр. 29, арк. 12–13.

ДАМО, ф. Р-1191, оп. 1, спр. 3, арк. 180–189.

ДАМО, ф. Р-687, оп. 1, спр. 195, арк. 25–26.

ДАМО, ф. Р-1230, оп. 1, спр. 70, арк. 140.

ДАМО, ф. Р-645, оп. 1, спр. 5, арк. 1.

ДАМО, ф. Р-1391, оп. 1, спр. 2, арк. 151.

ДАМО, ф. Р-1014, оп. 1, спр. 35, арк. 180.

ДАМО, ф. Р-1187, оп. 1, спр. 31, арк. 36.

ДАМО, ф. Р-950, оп. 1, спр. 15, арк. 8.

ДАМО, ф. Р-1454, оп. 1, спр. 12, арк. 105–106.

ДАМО, ф. Р-5859, оп. 2, спр. 620, арк. 8–9.

Бахтін A. M. Наслідки голодомору в південних областях України

/ А. М. Бахтін // Гуманітарно-економічні дослідження:

Зб. наук, праць. – Миколаїв; Одеса, 2005. – Т. 2. – С. 299–309.

Бахтін A. M. Причини голоду-геноциду в південному регіоні України / А. М. Бахтін // Гуманітарно-економічні до-

слідження: Зб. наук, праць. – Миколаїв; Одеса, 2005. – Т. 1. – С. 217–226.

Бахтін A. M. Репресивно-каральні заходи влади проти селян Півдня України у період голоду 1932-1933 років /

А. М. Бахтін // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2005. –

Вип. 11. – С. 175–178.

Белоконь С. Механизм большевистского насилия. Конспект исследования / С. Белоконь. – К., 2000. – 128 с.

Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР: джерелознавче дослідження / С. Білокінь. – К., 1999.

– Т. 1. – 448 с.

В этом году в Николаевской области на 100 умерших приходилось 62 родившихся. Николаев, Политика – НикВести /

:45, 17 Ноября, 2016 01055 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nikvesti.com/news/politics/97780. – Дата

звернення: 19.11.16. – Назва з екрану.

Вакулишин С. Чи був голодомор у Києві? / С. Вакулишин // Закон і бізнес. – 1998. – 11 листоп. – С. 5.

Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / Упорядники: Р. Я. Пиріг та ін. – К. : Вид-во

політ. Літ-ри України, 1990. – 605 с.

Голод-геноцид 1932-1933 років на території Миколаївщини: погляди істориків, очевидців, архівні матеріали (до 70-річчя

трагедії) / Редкол. : О. М. Гаркуша (голова) та ін. – Миколаїв : Вид-во ім. П. Могили, 2003. – 200 с.

Гудима А. Кара без вини / А. Гудима. – К. :Урожай, 1993. – 256 с.

Друмов В. І. Документи про трагедію голодомору 1932-1933 рр. на Миколаївщині / В. І. Друмов // Тези доповідей та

повідомлень першої Миколаївської обласної краєзнавчої конференції, присвяченої 50-річчю Великої Перемоги. – Мико-

лаїв, 1995. – С. 37.

Козирева М. Е. Голод 1921-1923 рр. у німецьких колоніях на Миколаївщині // Наукові праці МФ НаУКМА /

М. Е. Козирєва. – Миколаїв, 2001. – Т. 10. – С. 89–92.

Колективізація і голод на Україні: 1929-1933. Збірник матеріалів і документів / АН України. Інститут історії України та

ін.: Упоряд. : Михайличенко Г. М. , Шаталіна Є. П. ; Відп. ред. : Кульчицький С. В. – К. : Наукова думка, 1992. –736 с.

Кондрашов В. Документальні свідчення про трагічні події вжитті селянства Миколаївщини наприкінці 20-х – на початку

-х років / В. Кондрашов // Історія, Етнографія. Культура. Нові дослідження: III Миколаїв, обл. краєзн. конф. – Мико-

лаїв, 2000. – С. 341–343.

Конквест Р. Жнива скорботи / Р. Конквест. – К., 1993. – 249 с.

Котляр Ю. В. Ментальність південноукраїнського селянина і голодомор 1932-1933 років / Ю. В. Котляр // Голодомор

-1933 років як величезна трагедія українського народу: Матер. Всеукр. наук. конф. – К., 2003. – С. 185–190.

Кульчицький С. В. 1933: трагедія голоду / С. В. Кульчицький. – К. : Знання, 1989. – 48 c.

Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921-1939 рр.). – К., 1999. – Т. 11. – 336 с.

Ліньов А. А. Колективізація та голод 1929-1933 років на території сучасної Миколаївщини / А. А. Ліньов // Україна в

новомутисячолітті очима молодих фахівців. – Миколаїв, 2000. – С. 54–60.

Ліньов А. Колективізація і голод 1929-1933 років на Миколаївщині / А. Ліньов, М. Шитюк // Щотижня. – 1997. – 31

трав.; 14, 28 черв.; 12, 26 лип.

Макарчук С. Голодомор на Миколаївщині / С. Макарчук, М. Степаненко // Рідне Прибужжя. – 2000. – 25 листоп.

Марочко В. Бодай те лихо не верталось / В. Марочко // Сучасність. – 1993. –№ 2.

Марочко В. Голод на Україні (1931-1933 рр.): причини і наслідки / В. Марочко // Проблеми історії України: судження і

пошуки. – Вип. 1. – К., 1991. – Випуск 1.

Марочко В. Голодомор: біль і жах нашого народу / В. Марочко // Культура і життя. – 1990. – 23 вересня.

Марочко В. Голодомор: причини і наслідки / В. Марочко // Освіта. Спецвипуск. – 1990. – №1, 2.

Марочко В. І. Голод на Україні (1932-1933 рр.) / В. І. Марочко, Є. П. Шаталіна // Український історичний журнал. –

– №7–12; 1990. –№ 1.

Мельник М. Три голодомора / М. Мельник // Наш город. – 2007. – 12–20 нояб. (№ 46). – С. 18.

Миколаївщина: колективізація сільського господарства і голод (1929-1933): Док. і матеріали / Авт. кол.: під керів-

ництвом Шитюка М. М / МННЦ ОДУ ім. І. І. Мечникова, Держ. архів Миколаїв, обл. – Миколаїв : Тетра, 2000. – 212 с.

Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні. Миколаївська область. – Миколаїв : Видав-

ництво «Шамрай», 2008. – 864 с.

Не тільки про хліб: Голодомор-33 // Південна правда. – 1991. – 23 лют.

Никольчук Н. О голодоморе 1932-1933 гг. на Николаевщине / Н. Никольчук // Южная правда. – 2007. – 24 нояб.

Плясков Л. «Проступок ...»: [Спогад про голодомор 1933 р.] / Л. Плясков // Південна правда. – 1990. – 23 груд.

Про голод 1932-1933 років на Україні та публікацію пов’язаних з цим матеріалів // Комуніст України. – 1990. – № 2.

Прусов П. Свідчення про геноцид 1932-33 років / П. Прусов // Губернская неделя. – 2005. – 6 дек.

Садовничий В. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні та на Миколаївщині / В. Садовничий // Україна в новому тисячолітті

очима молодих фахівців. – Миколаїв, 2000. – С. 22–25.

Серединський О. Голодомор 1932-1933 років на Миколаївщині / О. Серединський // Вечерний Николаев. – 2005. – 26

нояб.

Серединський О. Голодомор 1932-1933 років: [Арбузинський р-н] / О. Серединський // Нове життя. – 2005. – 26 листоп.

Серединський О. Голодомор 1932-1933 років: Документи Державного архіву Миколаївської області свідчать /

О. Серединський // Рідне Прибужжя. – 2003. – 27 берез.

Серединський О. Національна трагедія: 1932-1933рр.: [Миколаївський р-н] / О. Серединський // Маяк. – 2005. – листоп.

Смертю смерть подолали: Голодомор в Україні 1932-1933 pp. / Панченко П. П., Литвин В. М., Шитюк М. М. – К. : Вид.

України, 2003. – 753 с.

Смугляков К. Люди вмирали, а хліб йшов на експорт / К. Смугляков // Радянське Прибужжя. – 1993. – 9 верес.

Соболь П. Голод-геноцид 1932-1933 років на Миколаївщині: історіографічний аналіз / П. Соболь // Гуманітарно- еко-

номічні дослідження : Зб. наук, праць. – Миколаїв ; Одеса, 2005. – Т. 1. – С. 162 173.

Соболь П. Голодомор 1932-1933 років: особливості соціальних патологій / П. Соболь // Голодомор 1932-1933 років як

величезна трагедія українського народу: Матер. Всеукр. наук. конф. – К., 2003. – С. 164–173.

Столяров І. Річниця голодомору на Миколаївщині / І. Столяров // Український Південь. – 2002. – 28 листоп.

Сторінки голодомору: За спогадами нашихземляков // Щотижня. – 1992. – 21 лют. – С. 7.

Толочик П. Хвилина немовчання: Сторінки щоденника із тридцять третього / П. Толочик // Рідне Прибужжя. – 2004. –

листоп.

Трагедія століття: голодомор 1932-1933 років на Миколаївщині / Редкол. : О. М. Гаркуша (голова) та ін. ; Миколаїв,

облдержадмін. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – 471 с.

Тригуб П. Трагедія у Пересадівці: Сторінка з історії голоду на Україні в 1932-1933 рр. / П. Тригуб // V Всеукраїнська

конференція «Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України». – К. ;

Кам’янець-Подільський, 1991. – С. 314–315.

У пам’яті навічно: [Голодомор 1932-1933 рр. у Доманівському р-ні] // Трибуна хлібороба. – 2008. – берез.

Федьков І. Голод 1932-1933 років на Миколаївщині / І. Федьков // V Всеукраїнська конференція «Розвиток історичного

краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України». – К. ; Кам’янець-Подільський, 1991. –

С. 312–313.

Фомін І. Випробування голодом / І. Фомін // Щотижня. – 1993. – 8 трав. – С. 7–8.

Фомін І. Слово про 33-ій рік: Спогади свідка / І. Фомін // Голос Баштанщини. – 1992. – 10, 14, 17, 21 жовт.

Холявко В. Голодомор 1932-1933 років: [Миколаївський р-н] / В. Холявко // Маяк. – 2007. – 24 листоп.

Чорна книга України: зб. Документів, архів. Матеріалів, листів, доп., ст.., досліджень, есе / Упоряд., ред. Ф. Зубанича. –

К. : Вид. центр «Просвіта», 1998. – 784 с.

Чунихин В. Черные зерна 1933 года / В. Чунихин // Николаевские новости. – 1999. – 10 нояб.

Чуніхін В. Голодомор / В. Чуніхін // Південна правда. – 1990. – 28 листоп.

Чуніхін В. Дорогою сліз і смерті: [Голод 1932-1933 на Миколаївщині] / В. Чуніхін // Ленінське плем’я. – 1989. – 18 черв.

Шитюк М. Голод 1932-1933 років на території Миколаївщини / М. Шитюк // Український Південь. – 2005. – 24 листоп. –

груд. (№ 45). – С. 6.

Шитюк М. Миколаївщина в голодних 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 роках / М. Шитюк, К. Горбуров. – Миколаїв:

Вид-во І.Гудим, 2007. – 155 с.

Шитюк М. М. Голод 1932-1933 років на території Миколаївщини в книзі. Голод-геноцид 1932-1933 рр. в Україні: істо-рико-політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків / М. М. Шитюк // Матеріали

міжнародної конференції. – Київ–Нью-Йорк, 2000. – С. 278–298.

Шитюк М. М. Голод-геноцид 1932-1933 років на території Миколаївщини / М. М. Шитюк // Голодомор 1932-1933 років

як величезна трагедія українського народу: Матер. Всеукр. наук. конф. – К., 2003. – С. 174–184.

Шитюк М. М. Голод-геноцид 1933 року: історико-політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-

психологічних наслідків на території Миколаївщини / М. Шитюк // Миколаївщина: літопис історичних подій. – Херсон,

– С. 344–363.

Шитюк М. М. Голодомори XX століття: 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947. / М. Шитюк. – К. : Геліон, 1997. – 60 с.

Шитюк М. М. Південна Україна: колективізація і голод (1929-1933 роки) / М. М. Шитюк, А. М. Бахтін. – Миколаїв :

Аскел, 2007. – 512 с.

Шкварець В. П. Історіософія та історіографія голодів-людоморів на Миколаївщині / В. П. Шкварець, Є. Г. Горбуров,

К. Є. Горбуров. – Миколаїв : Шамрай, 2008. – 288 с.

33-й: голод: Народна Книга-Меморіал / Упоряд. : Л. Б. Коваленко, В. А. Маняк – К. : Рад. письменник. 1991. – 584 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ