АЛЬТЕРНАТИВНА ІСТОРІЯ В ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Автор(и)

  • Ю. В. Котляр ЧНУ ім. Петра Могили, Україна

Ключові слова:

, альтернативна історія, історіографія, нелінійність розвитку, методологія, виміри історії

Анотація

Альтернативна історія пов’язана з традиційною історією, оскільки вони мають один предмет – минуле людства. Для більш багатомірного, істинного уявлення минулого і потрібно формувати альтернативну історичну науку. Початок історичним альтернативам було покладено, ще давньоримським істориком Титом Лівієм. Значний вплив на визнання альтернативної історії науковим напрямом зробила праця лауреата Нобелівської премії І. Пригожина «Кінець невизначеності. Час, хаос і нові закони природи». Французький історик, представник школи «Анналів» Ф. Бродель у межах концепції нелінійності розвитку досліджував питання взаємодії ба- гатоманітності історичних часів. У радянській історіографії проблеми альтернативності історії, враховуючи маркси- стський підхід до вивчення історії суспільства, не розвивалися належним чином. М. Гефтер вважав, що категорія «альтернативність розвитку» надає послідовності та єдності історичному світогляду. Дослідженнями проблеми випадковості в історії займався А. Гуревич. Питання альтернативності історичного процесу цікавили, голов- ним чином істориків, які займалися дослідженням методологічних питань: Є. Жукова, І. Ковальського, П. Волобуєва. Певний інтерес до альтернативної історії виявляє відомий український історик Н. Яковенко, яка вивчає ці два виміри історії – соціальний та антропологічний. Завдяки альтернативній історії починає кардинально змінюється вектор наукового пошуку. Для історичної науки важливим наслідком загального повороту наукового мис- лення є те, що історика починають цікавити події, що відбулися не самі по собі, а в контексті нереалізованих можливостей.

Біографія автора

Ю. В. Котляр, ЧНУ ім. Петра Могили

д-р іст. наук, професор, завідувач кафедри історії

Посилання

Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность. (Философия и методология истории) /

Ф. Бродель. – М. : РИО БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. – C. 115–142.

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV – XVIII вв.: в 3-х тт. / Ф. Бродель. – М.: Прогресс,

– Т. 3. Время мира, 1992. – 678 с.

Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II: в 3-х ч. / Ф. Бродель. – М. : Яз. славян.

культуры, 2002. – Ч. 1. Роль среды, 2002. – 496 с.

Волобуев П. В. Выбор путей общественного развития: теория, история, современность / П. В. Волобуев. – М.: Политиз-

дат, 1987. – 312 с.

Гуревич А. Я. Общий закон и конкретная закономерность истории / А. Я. Гуревич // Вопросы истории. – 1965. – № 8. –

С. 14–30.

Жуков Е. М. Очерки методологии истории / Е. М. Жуков. – М. : Наука, 1987. – 256 с.

Историческая наука и некоторые проблемы современности: Статьи и обсуждения / АН СССР, Ин-т всеобщей истории;

М. Я. Гефтер (отв. ред.). – М. : Наука, 1969. – 430 с.

Князева Е. Н. Синергетика как новое мировидение: диалог с И. Пригожиным / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов // Вопросы

философии. – 1992. – № 12. – С. 3–20.

Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования / И. Д. Ковальченко. – М. : Наука, 1987. – 440 с.

Ливий Тит. История Рима от основания города: в 3-х тт. / Тит Ливий. – М.: Наука, 1989. – Т. І. – Кн. І – Х. – 702 с.

Монмутский Гальфрид. История бриттов. Жизнь Мерлина / Гальфрид Монмутский. – М. : Наука, 1984 [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://www.lib.ru/INOOLD/ENGLAND/br_history.txt.

Поліщук О. Л. Альтернативна історія в новітньому літературному процесі: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / Ольга Леонідівна Поліщук. – Миколаїв, 2016. – 21 с.

Пригожин И. Конец неопределенности. Время, хаос и новые законы природы / И. Пригожин. – Ижевск: НИЦ «Регуляр-

ная и хаотическая динамика», 2000. – 208 с.

Пригожин И. От существующего к возникающему: Время и сложность в физических науках / И. Пригожин. – М. :

Наука, 1985. – 327 с.

Словник символів культури України / за заг. ред. В. Коцура. – К. : Міленіум, 2005. – 352 с.

Ткаченко Н. О. Феномен альтернативної історії у сучасній історичній свідомості: автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня кандидата філософських наук: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історія» / Наталія Олександрівна

Ткаченко. – Одеса, 2016. – 17 с.

Яковенко Н. М. Вступ до історії / Н. М. Яковенко. – К. :

Критика, 2007. – 368 с.

Яковенко Н. М. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст. / Н. М. Яковенко. – К. :

Критика, 2002. – 416 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ