ТЕОРІЯ АРХІВНОГО ПОШУКУ ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА АВТОКРАТОВА (матеріали до курсу «архівна евристика»)

Автор(и)

  • Л. Л. Левченко державний архів Миколаївської області, Україна

Ключові слова:

архівна евристика, теорія архівного пошуку, Володимир Миколайо- вич Автократов

Анотація

У статті проаналізовано теорію архівного пошуку В. М. Автократова, видатного теоретика-архівіста ХХ ст., який першим з архівознавців у центр архівної евристики поставив людину (історика, архівіста), наголошував на вивченні інформаційних потреб, пошукового мислення, стратегії, тактики і методів архівного пошуку. Вчений убачав два види архівного пошуку: традиційний (неавтоматизований, здійснюваний архівістом, істориком, дослідником іншої галузі науки) і, нетрадиційний або автоматизований; на- полягав на тому, що автоматизований пошук ніколи не забезпечить настільки довер- шеного результату, як традиційний. Результативність традиційного пошуку, на дум- ку В. М. Автократова, залежить від якості описування, тому він пов’язує надійність описання з пошуком. Однак, теорія описування, що в кінцевому результаті мала б за- безпечувати інформаційні потреби користувача, залишається нейтральною до нього. Традиційний архівний пошук має глибоке коріння в специфіці архівного інформаційного середовища, відповідає характеру задоволення потреб історика в архівній інформації. Традиційний архівний пошук оперує образами й не знає штучної пошукової мови, посере- дників, інформаційний запит у ньому злитий із пошуковим приписом. Ключовим для по- шуку стає чинник походження документа від певної епохи, важливих в історії подій, з якими пов’язаний фондоутворювач. Стратегія пошуку передбачає послідовне звуження цілі: від пошуку архіву до пошуку документа в справі. За такої постановки питання зро- зуміло, що основне навантаження несуть описи фондів. В. М. Автократова цікавлять складні завдання й він виокремив кілька етапів їхнього вирішення: пробні пошуки «архів- на розвідка», власне пошуковий етап, досягнення логічної межі. Найважливішим чинни- ком успішності архівного пошуку В. М. Автократов уважав «занурення» історика в ре- троспективний інформаційний простір. Учений уточнив ідею «перехресного пошуку» й заперечив можливість її реалізації, вказавши, що в реальності його не може бути, оскі- льки пошукова думка рухається або «зигзагоподібно» або навіть у лабіринті», а також існують психологічні чинники, що істотно впливають на пошукове мислення дослідни- ка. Така трактовка думки В. М. Автократова більше відповідає його позиції стосовно обмежених можливостей автоматизованого пошуку (перехресний пошук можливий ли- ше за існування чіткої кібернетичної системи).

Біографія автора

Л. Л. Левченко, державний архів Миколаївської області

д-р іст. наук, директор

Посилання

Хорхордина Т. И. Открытие В. Н. Автократова (1922–1992) / В. Н. Автократов // Теоретические проблемы отечественно-

го архивоведения. – М. : РГГУ, 2001. – С. 5–20.

Хорхордина Т. И. Российская наука об архивах. История. Теория. Люди / Т. И. Хорхордина. – М., 2003. – 518 с.; Хор-

хордина Т. И., Попов А. В. Архивная эвристика. Учебник. Под ред. Е. И. Пивовара. 2-е изд. – М. : РГГУ, 2015. – 294 с.;

Тихонов В. И. Архивная теория В. Н. Автократова: анализ основных положений и подходов / В. И. Тихонов // Вестник

РГГУ. Научный журнал. Серия «Документоведение и архивоведение. Информатика. Защита информации и информаци-

онная безопасность». № 1. – М., 2015. – С. 9–30; Тур О. М., Шишацька Ю. Ю. Внесок В. М. Автократова у становлення

теорії опису архівної документної інформації / О. М. Тур, Ю. Ю. Шишацька // Филологические науки / 7. Язык, речь, ре-

чевая коммуникация [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/Philologia

/7_91903.doc.htm; Васильченко М. Організаційно-функціональні трансформації архіву як структури соціальних ко-

мунікацій / Микола Васильченко // Вісник Книжкової палати. № 6. – К., 2012. – С. 1–5; Кулешов С. Г. Документ как ис-

торический источник: свойство, состояние, статус / С. Г. Кулешов // Открытый текст. Электронное периодическое изда-

ние [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.opentextnn.ru/history/istochnik/problems/?id=1348&txt=1.

Матяш І. Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку / Ірина Матяш. – К., 2012. – С. 296.

Папакін Г. В. Роль архівної евристики у використанні документної інформації / Георгій Володимирович Папакін // Ар-

хівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України / Редкол. : Я. С. Калакура (гол. ред.) та ін. –

К., 1998. – С. 205.

Климова К. І. «Я часто думаю о Ваших письмах…» (до історії епістолярної спадщини Володимира Миколайовича Авто-

кратова) / Катерина Іванівна Климова // Архіви України. № 1. – К., 2013. – С. 197–216.

Кочаков Б. М. Русский законодательный документ XIX-XX веков / Б. М. Кочаков // Вспомогательные исторические

дисциплины: Сб. статей. – М.-Л., 1937. – С. 319–320.

Мітюков О. Г. Радянське архівне будівництво на Україні, 1917–1973 рр. / Олександр Георгійович. – К. : Головне архівне

управління при Раді Міністрів УРСР, 1975. – С. 129.

Державний архів Миколаївської області, ф. Р–1002, оп. 2, спр. 2 «Інструкції, розпорядження та листування з Централь-

ними архівними управліннями СРСР та УРСР про розробку документальних матеріалів архівів в оперативно-чекістських

цілях, 16 березня 1938 р. – 25 вересня 1939 р.», арк. 1–66.

Мітюков О. Г. Радянське архівне будівництво на Україні, 1917–1973 рр. / Олександр Георгійович. – К. : Головне архівне

управління при Раді Міністрів УРСР, 1975. – С. 172–173, 177, 197.

Мітюков О. Г. Радянське архівне будівництво на Україні, 1917–1973 рр. / Олександр Георгійович. – К. : Головне архівне

управління при Раді Міністрів УРСР, 1975. – С. 196.

Научно-справочный аппарат / Основные правила работы государственных архивов. – М. : Главное архивное управление

при Совете Министров СССР, 1962. – С. 81–97.

Вступне слово / Національний архівний фонд України: засоби інтелектуального доступу до документів. Короткий

довідник. Серія «Архівні зібрання України. Спеціальні довідники». Упорядн. Н. М. Христова, В. В. Бездрабко. – К. :

Державний комітет архівів України, 2002. – С. 6.

Ковальська К., Романова О., Самойлович Г. До питання про створення єдиної системи науково-довідкового апарату в

державних архівах / К. Ковальська, О. Романова, Г. Самойлович // Архіви України. Науково-інформаційний бюлетень

Архівного управління при Раді Міністрів УРСР. – № 6(80), листопад-грудень. – К., 1966. – С. 12–21

Мітюков О. Г. Радянське архівне будівництво на Україні, 1917–1973 рр. / Олександр Георгійович. – К. : Головне архівне

управління при Раді Міністрів УРСР, 1975. – С. 196.

Сісецький А. Г., Кукреш С. К. Науково-практична конференція архівістів Української РСР / А. Г. Сусецький,

С. К. Кукреш // Архіви України. Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління при Раді Міністрів УРСР. –

№ 2(130), березень-квітень. – К., 1975. – С. 47–58.

Система научно-справочного аппарата к документам Государственного архивного фонда СССР / Основные правила

работы государственных архивов СССР. Под общей ред. д. и. н. Ф. М. Ваганова, к. и. н. А. В. Елпатьевского,

к. и. н. Ю. Г. Турищева, В. В. Цаплина. – М. : Главное архивное управление при Совете Министров СССР, 1984. – С. 61–106.

Там само. – С. 61–63.

Мітюков О. Г. Науково-довідковий апарат до фондів державних архівів Української РСР / Олександр Георгійович

Мітюков // Архіви України. № 4 (132) – К., 1975, липень-серпень. – С. 22.

Санцевич А. В. Підвищувати науковий рівень путівників по фондах облдержархівів / А. В. Санцевич // Архіви України.

№ 3 (131). – К., 1975, травень-червень. – С. 9–16.

Мітюков О. Г. Науково-довідковий апарат до фондів державних

архівів Української РСР / Олександр Георгійович

Мітюков // Архіви України. № 4 (132) – К., 1975, липень-серпень. – С. 16–17.

Сісецький А. Г., С. К. Кукреш. З досвіду каталогізації документів державними архівами Української РСР /

А. Г. Сісецький, С. К. Кукреш // Архіви України. № 5 (133). – К., 1975, вересень-жовтень. – С. 10–17.

Мітюков О. Г. Науково-довідковий апарат до фондів державних архівів Української РСР / Олександр Георгійович

Мітюков // Архіви України. № 4 (132) – К., 1975, липень-серпень. –С. 21.

Шепелев Л. Е. Работа исследователя с архивными документами / Леонид Ефимович Шепелев. – М.-Л. : Наука, 1966. –

с.; Шепелев Л. Е. Проблемы архивной эвристики / Леонид Ефимович Шепелев // Некоторые вопросы изучения исто-

рических документов XIX - начала XX в.: Сб. статей. Л., 1967. – С. 5–25; Шепелев Л. Е. Архивные разыскания и иссле-

дования / Леонид Ефимович Шепелев. – М., 1971. – 144 с.

Ходаковский Н. И. Организация поиска источников и литературы в источниковедческом исследовании: Учеб. пособие /

Николай Иванович Ходаковский; Под ред. О. М. Медушевской. – М. : Моск. гос. ист.-арх. ин-т, 1976. – 103 с.;

Ходаковский Н. И. Источниковедческая эвристика: Проблемы поиска письменных исторических источников: Авторе-

ферат дисс. ... канд. ист. наук. - М., 1977. – 24 с.; Ходаковский Н. И. Архивная эвристика (технология архивного поиска)

/ Николай Иванович Ходаковский. – М. : Российский государственный гуманитарный университет, историко-архивный

институт, 1996. – 300 с.

Гречихин А. А. Библиографическая эвристика: история, теория и методика информационного поиска: конспект лекций /

Александр Андреевич Гречихин. – М., 1984. – 48 с. За працею О. А. Гречихіна створено веб-сайт «Библиографическая

эвристика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.hi-edu.ru/e-books/BibliogEvrist/about.htm.

Автор користувався перекладом з французької на російську А. Серебрякової 1899 р., який було перевидано 2004 р.:

Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории / Шарль-Виктор Ланглуа, Шарль Сеньобос. Пер. с фр.

А. Серебряковой. 2-е изд. Под ред. и со вступ. ст. Ю. И. Семенова. – М., 2004. – 305 с.

Автократов В. Н. Теоретические вопросы описания и поиска документной ретроспективной информации / Владимир

Николаевич Автократов. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. Вступительная статья

Т. И. Хорхординой. – М. : РГГУ, 2001. – С. 209.

Див. докладніше про принципи пертиненції та походження у статті: Матяш І. Б. Специфічні принципи і методи архіво-

знавства / Ірина Борисівна Матяш // Архіви України. № 5. – К., 2010. – С. 19–44.

Автократов В. Н. Теоретические вопросы описания и поиска документной ретроспективной информации... – С. 209.

Автократов В. Н. Теоретические вопросы описания и поиска документной ретроспективной информации... – С. 215.

Берков П. Н. Библиографическая эвристика. К теории и методике библиографических разысканий / Павел Наумович

Берков. – М.: Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1960. – С. 86–120, 122, 128–132.

Цаплин В. В. Научно-информационная деятельность ЦГАНХ СССР и вопросы совершенствования научно-справочного

апарата / Всеволод Васильевич Цаплин // Советские архивы. № 2. – М., 1980. – С. 42–48.

Автократов В. Н. Теоретические вопросы описания и поиска документной ретроспективной информации / Владимир

Николаевич Автократов. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. Вступительная статья

Т. И. Хорхординой. – М. : РГГУ, 2001. – С. 195–238; Автократов В. Н. Некоторые теоретические вопросы архивного

описания / Владимир Николаевич Автократов // Актуальные проблеми архивоведения и документоведения. Естествен-

нонаучные вопросы архивного дела. – М : ВНИИДАД, 1981. – С. 202–239.

Там само. – С. 43.

Там само. – С. 237.

Там само. – С. 198.

Центральный фондовый каталог (ЦФК) – федеральная государственная информационная система «Архивный фонд

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cfc.rusarchives.ru/CFC-search/.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ