ДОСЛІДЖЕННЯ ПІЗНЬОПАЛЕОЛІТИЧНОГО ПОСЕЛЕННЯ АНЕТІВКА II В 2015 році

Автор(и)

  • А. В. Главенчук Одеський археологічний музей НАН України, Україна
  • І. В. Піструіл ЧНУ ім. Петра Могили, Україна
  • О. П. Секерська Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, Україна

Ключові слова:

Північно-Західне Причорномор’я, Анетівка ІІ, верхній палеоліт, кам’яний інвентар

Анотація

У польовому сезоні 2015 року було продовжено дослідження пізньопалеолітичного по- селення Анетівка ІІ, розташованого на околиці с. Анетівка Доманівського району Мико- лаївської обл. Вивчалася ділянка ИП/23-30, яка прилягає безпосередньо до виробничих мікрокомплексів, які досліджувались на ділянці ЕП/13-22 в 1992–2006 роках Причорно- морською експедицією під керівництвом В. Н. Станко. Методика розкопок включає роз- чищення культурного шару за умовними мікрогоризонтами зняття потужністю 5–7 см і поквадратною промивкою ґрунту, що дозволяє виключити втрати дрібноформатного матеріалу. У 2015 році були досліджені 15, 16, 17 і 18 (частково) мікрогоризонти знят- тя культурного шару. Археологічні знахідки залягали нерівномірно. Потужність жовту- ватих суглинків, в яких залягає культурний шар пам’ятки Анетівка ІІ в різних місцях рі- зна – це пов’язано зі схиловими змивами в давнину і різними умовами накопичення літо- логічних пачок. У 2015 році було розчищене непорушене скупчення археологічного ма- теріалу (робоче місце). Під час розкопок в сезоні 2015 року в процесі розчищення куль- турного шару ділянки ИП/23-30 виявлено 13729 екземплярів крем’яних виробів і понад 6500 фрагментів кісток тварин.

Біографії авторів

А. В. Главенчук, Одеський археологічний музей НАН України

співробітник 

І. В. Піструіл, ЧНУ ім. Петра Могили

канд. іст. наук, доцент кафедри історії

О. П. Секерська, Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського

канд. іст. наук, доцент кафедри всесвітньої історії

Посилання

Главенчук А. В. Исследование каменного века долины р. Бакшалы: некоторые итоги и перспективы / А. В. Главенчук,

Д. В. Киосак, И. В. Пиструил // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 96. – Вип. 83. Історичні науки. – Миколаїв :

Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С. 49–55; Станко В. Н. Позднепалеолитическое поселение Анетовка 2 / В. Н. Станко,

Г. В. Григорьева, Т. Н. Швайко. – К. : Наукова думка, 1989. – 137 с.; Станко В. Н. Охотники на бизона в позднем палеолите

Украины / В. Н. Станко // Археологический альманах. – Донецк, 1996. – № 5. – С. 129–138; Станко В. Н. Некоторые итоги

изучения позднего палеолита Северо-Западного Причерноморья (Южнобугская группа памятников) / В. Н. Станко //

Археология и этнология Восточной Европы: материалы и исследования. – Одесса : Гермес, 1997. – С. 14–27.

Главенчук А. В. Исследование производственного участка на позднепалеолитическом поселении Анетовка 2 /

А. В. Главенчук // Stratum plus. – СПб., Кишинев, Одесса. – 2003–2004. – № 1. – С. 206–227.

Станко В. Н. Позднепалеолитическое поселение Анетовка 2 / В. Н. Станко, Г. В. Григорьева, Т. Н. Швайко. – К. :

Наукова думка, 1989. – 137 с.

Бибикова В. И. Характеристика остеологического материала из раскопок позднепалеолитического поселения Анетовка 2

/ В. И. Бибикова, А. В. Старкин // Станко В. Н., Григорьева Г. В., Швайко Т. Н. Позднепалеолитическое поселение

Анетовка 2. – К. : Наукова думка, 1989. – С. 127–131.

Піструіл І. В. Археозоологічна колекція стоянки Анетівка ІІ (за матеріалами розкопок 2015 р.) / І. В. Піструіл,

О. П. Секерська // Історіосфера. Матеріали Одинадцятої наукової конференції викладачів, студентів, магістрів,

аспірантів та молодих учених ПНПУ імені К. Д. Ушинського. – Одеса : ПНПУ, 2016. – С. 33–35.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АРХЕОЛОГІЯ, КРАЄЗНАВСТВО