ДОСЛІДЖЕННЯ ПІЗНЬОПАЛЕОЛІТИЧНОГО ПОСЕЛЕННЯ АНЕТІВКА II В 2015 році

А. В. Главенчук, І. В. Піструіл, О. П. Секерська

Анотація


У польовому сезоні 2015 року було продовжено дослідження пізньопалеолітичного по- селення Анетівка ІІ, розташованого на околиці с. Анетівка Доманівського району Мико- лаївської обл. Вивчалася ділянка ИП/23-30, яка прилягає безпосередньо до виробничих мікрокомплексів, які досліджувались на ділянці ЕП/13-22 в 1992–2006 роках Причорно- морською експедицією під керівництвом В. Н. Станко. Методика розкопок включає роз- чищення культурного шару за умовними мікрогоризонтами зняття потужністю 5–7 см і поквадратною промивкою ґрунту, що дозволяє виключити втрати дрібноформатного матеріалу. У 2015 році були досліджені 15, 16, 17 і 18 (частково) мікрогоризонти знят- тя культурного шару. Археологічні знахідки залягали нерівномірно. Потужність жовту- ватих суглинків, в яких залягає культурний шар пам’ятки Анетівка ІІ в різних місцях рі- зна – це пов’язано зі схиловими змивами в давнину і різними умовами накопичення літо- логічних пачок. У 2015 році було розчищене непорушене скупчення археологічного ма- теріалу (робоче місце). Під час розкопок в сезоні 2015 року в процесі розчищення куль- турного шару ділянки ИП/23-30 виявлено 13729 екземплярів крем’яних виробів і понад 6500 фрагментів кісток тварин.

Ключові слова


Північно-Західне Причорномор’я; Анетівка ІІ; верхній палеоліт; кам’яний інвентар

Повний текст:

PDF

Посилання


Главенчук А. В. Исследование каменного века долины р. Бакшалы: некоторые итоги и перспективы / А. В. Главенчук,

Д. В. Киосак, И. В. Пиструил // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 96. – Вип. 83. Історичні науки. – Миколаїв :

Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С. 49–55; Станко В. Н. Позднепалеолитическое поселение Анетовка 2 / В. Н. Станко,

Г. В. Григорьева, Т. Н. Швайко. – К. : Наукова думка, 1989. – 137 с.; Станко В. Н. Охотники на бизона в позднем палеолите

Украины / В. Н. Станко // Археологический альманах. – Донецк, 1996. – № 5. – С. 129–138; Станко В. Н. Некоторые итоги

изучения позднего палеолита Северо-Западного Причерноморья (Южнобугская группа памятников) / В. Н. Станко //

Археология и этнология Восточной Европы: материалы и исследования. – Одесса : Гермес, 1997. – С. 14–27.

Главенчук А. В. Исследование производственного участка на позднепалеолитическом поселении Анетовка 2 /

А. В. Главенчук // Stratum plus. – СПб., Кишинев, Одесса. – 2003–2004. – № 1. – С. 206–227.

Станко В. Н. Позднепалеолитическое поселение Анетовка 2 / В. Н. Станко, Г. В. Григорьева, Т. Н. Швайко. – К. :

Наукова думка, 1989. – 137 с.

Бибикова В. И. Характеристика остеологического материала из раскопок позднепалеолитического поселения Анетовка 2

/ В. И. Бибикова, А. В. Старкин // Станко В. Н., Григорьева Г. В., Швайко Т. Н. Позднепалеолитическое поселение

Анетовка 2. – К. : Наукова думка, 1989. – С. 127–131.

Піструіл І. В. Археозоологічна колекція стоянки Анетівка ІІ (за матеріалами розкопок 2015 р.) / І. В. Піструіл,

О. П. Секерська // Історіосфера. Матеріали Одинадцятої наукової конференції викладачів, студентів, магістрів,

аспірантів та молодих учених ПНПУ імені К. Д. Ушинського. – Одеса : ПНПУ, 2016. – С. 33–35.