БУДІВНИЦТВО КАХОВСЬКОЇ ГЕС І СТВОРЕННЯ ПІВДЕННОГО ЕНЕРГОРАЙОНУ (ПОДНІПРОВ’Я, МИКОЛАЇВ, ХЕРСОН, ОДЕСА І КРИМ) У 1950–1953 рр.

П. В. Сацький

Анотація


У статті досліджується процес адміністрування будівництва Каховської гідроелек- тростанції у 1950–1953 рр. урядовими і партійними інституціями УРСР та СРСР. Осо- блива увага звертається на програму формування Південного енергорайону, яким мало бути об’єднано Подніпров’я, Миколаїв, Херсон, Одесу і Крим. Розвиток єдиного Південного енергорайону мав на меті забезпечити раціональну експлуатацію енергетичних потужностей півдня України (до 1954 р.) і Кримського піво- строва, а також планувався під програму розвитку сільського господарства у півден- них районах України і північних районах Криму. У контексті програми будівництва Пів- денно-Українського і Північно-Кримського каналів та системи зрошування півдня України і півночі Криму. Економічний і соціальний розвиток цих регіонів потребував збільшення енергоспоживання і потужний енергорайон, формування якого мало бути завершено завдяки будівництву Каховської гідроелектростанції, мав створити умови для елект- рифікації сільського господарства й забезпечення стабільності енергоспоживання у пе- ріоди пікового споживання електроенергії протягом року. Будівництво Каховської гідроелектростанції здійснювало Головне Управління «Дніп- робуд» Міністерства електростанцій СРСР. Проте, вагому роль у кадровому та ма- теріальному забезпеченні цього будівництва відігравали Рада Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У та місцеві партійні організації. Будівництво Каховської гідроелектростанції й формування Південного енергорайону забезпечувало покращення енергетичного забезпечення Кримського півострова і поси- лювало його енергетичний зв’язок із Україною.

Ключові слова


Каховська ГЕС; Головне Управління «Дніпробуд» Міністерства еле- ктростанцій СРСР; південний енергорайон; Крим; трест «Гідроенергопроект»

Повний текст:

PDF

Посилання


Жимерин Д. Г. История электрификации СССР / Д. Г. Жимерин. – М. : Издательство социально-экономической литера-

туры, 1962. – 458 с.

Жимерин Д. Г. Развитие энергетики СССР / Д. Г. Жимерин. – М.-Ленинград : Государственное энергетическое издатель-

ство, 1960. – 328 с.

Замечания к проекту записки по строительству Южно-Украинского канала, разработанной Госпланом СССР. (За підпи-

сом – П. С.) Д. Коротченко та Л. Мельникова. Розіслано членам Комісії (Ради Міністрів СРСР – П. С.) за розпоряджен-

ням М. Сабурова. 23 лютого 1953 // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 2893.

Каховская гидроэлектростанция на р. Днепре. Проектное задание. Том І. Сводная записка. 5.Х.1951 // ЦДАГО України. –

Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 909.

Марковский Ф. Т. О возможностях использования Днепровского буроугольного бассейна для энергоснабжения юга

Украины / Ф. Т. Марковский // Труды института теплоэнергетики. Сборник № 8. Посвящен 50-летию со дня рождения и

-летию научно-педагогической деятельности действительного члена АН УССР Ивана Трофимовича Швеца. – К. : Из-

дательство Академии наук Украинской ССР, 1952. – С. 132–137.

Мощность энергоустановок и производство электроэнергии в Крыму за ряд лет // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. –

Спр. 3862.

Проект письма на имя тов. Сталина И. В. и Постановления С. М. СССР «О мероприятиях по обеспечению выполнения

постановления С. М. СССР от 20.ІХ.1950 года № 4000 по строительству Каховской гидроэлектростанции». Октябрь

г. // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 907.

Разработка научных основ развития энергетических систем и их объединения в Единую энергетическую систему (ЕЭС).

Перспективный план научных исследований на 1959-1965 гг. – К. : Академия наук Украинской ССР. Отделение техни-

ческих наук, 1959. – 35 л.

Справка о состоянии проектно-изыскательских и подготовительных строительных работ по Каховской гидроэлектростанции, Южно-Украинскому и Северо-Крымскому каналам. Тов. Мельникову Л. Г. (від) Сердюкова Н. 29/І.1951 г. //

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 905.

Схема развития электрических сетей от Каховской ГЕС. 28 июня 1951 (для Зав. відділом будівництва і будматеріалів ЦК

КП(б)У Мацуй П. А. – П. С.) // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 1291.

Товарищу Сталину И. В. (від) Председателю Совета Министров УССР Д. Коротченко, Секретаря ЦК КП Украины

Л. Мельникова. Декабрь 1952 года // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 1774.

Товарищу Сталину И. В. (від) Председатель Совета Министров Украинской ССР Д. Коротченко, Секретаря Центрально-

го Комитета КП(б) Украины Л. Мельников. 17.ХІ.51 г. // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 905.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.