БУДІВНИЦТВО КАХОВСЬКОЇ ГЕС І СТВОРЕННЯ ПІВДЕННОГО ЕНЕРГОРАЙОНУ (ПОДНІПРОВ’Я, МИКОЛАЇВ, ХЕРСОН, ОДЕСА І КРИМ) У 1950–1953 рр.

Автор(и)

  • П. В. Сацький ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Ukraine

Ключові слова:

Каховська ГЕС, Головне Управління «Дніпробуд» Міністерства еле- ктростанцій СРСР, південний енергорайон, Крим, трест «Гідроенергопроект»

Анотація

У статті досліджується процес адміністрування будівництва Каховської гідроелек- тростанції у 1950–1953 рр. урядовими і партійними інституціями УРСР та СРСР. Осо- блива увага звертається на програму формування Південного енергорайону, яким мало бути об’єднано Подніпров’я, Миколаїв, Херсон, Одесу і Крим. Розвиток єдиного Південного енергорайону мав на меті забезпечити раціональну експлуатацію енергетичних потужностей півдня України (до 1954 р.) і Кримського піво- строва, а також планувався під програму розвитку сільського господарства у півден- них районах України і північних районах Криму. У контексті програми будівництва Пів- денно-Українського і Північно-Кримського каналів та системи зрошування півдня України і півночі Криму. Економічний і соціальний розвиток цих регіонів потребував збільшення енергоспоживання і потужний енергорайон, формування якого мало бути завершено завдяки будівництву Каховської гідроелектростанції, мав створити умови для елект- рифікації сільського господарства й забезпечення стабільності енергоспоживання у пе- ріоди пікового споживання електроенергії протягом року. Будівництво Каховської гідроелектростанції здійснювало Головне Управління «Дніп- робуд» Міністерства електростанцій СРСР. Проте, вагому роль у кадровому та ма- теріальному забезпеченні цього будівництва відігравали Рада Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У та місцеві партійні організації. Будівництво Каховської гідроелектростанції й формування Південного енергорайону забезпечувало покращення енергетичного забезпечення Кримського півострова і поси- лювало його енергетичний зв’язок із Україною.

Біографія автора

П. В. Сацький, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

канд. іст. наук, доцент кафедри політичної історії

Посилання

Жимерин Д. Г. История электрификации СССР / Д. Г. Жимерин. – М. : Издательство социально-экономической литера-

туры, 1962. – 458 с.

Жимерин Д. Г. Развитие энергетики СССР / Д. Г. Жимерин. – М.-Ленинград : Государственное энергетическое издатель-

ство, 1960. – 328 с.

Замечания к проекту записки по строительству Южно-Украинского канала, разработанной Госпланом СССР. (За підпи-

сом – П. С.) Д. Коротченко та Л. Мельникова. Розіслано членам Комісії (Ради Міністрів СРСР – П. С.) за розпоряджен-

ням М. Сабурова. 23 лютого 1953 // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 2893.

Каховская гидроэлектростанция на р. Днепре. Проектное задание. Том І. Сводная записка. 5.Х.1951 // ЦДАГО України. –

Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 909.

Марковский Ф. Т. О возможностях использования Днепровского буроугольного бассейна для энергоснабжения юга

Украины / Ф. Т. Марковский // Труды института теплоэнергетики. Сборник № 8. Посвящен 50-летию со дня рождения и

-летию научно-педагогической деятельности действительного члена АН УССР Ивана Трофимовича Швеца. – К. : Из-

дательство Академии наук Украинской ССР, 1952. – С. 132–137.

Мощность энергоустановок и производство электроэнергии в Крыму за ряд лет // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. –

Спр. 3862.

Проект письма на имя тов. Сталина И. В. и Постановления С. М. СССР «О мероприятиях по обеспечению выполнения

постановления С. М. СССР от 20.ІХ.1950 года № 4000 по строительству Каховской гидроэлектростанции». Октябрь

г. // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 907.

Разработка научных основ развития энергетических систем и их объединения в Единую энергетическую систему (ЕЭС).

Перспективный план научных исследований на 1959-1965 гг. – К. : Академия наук Украинской ССР. Отделение техни-

ческих наук, 1959. – 35 л.

Справка о состоянии проектно-изыскательских и подготовительных строительных работ по Каховской гидроэлектростанции, Южно-Украинскому и Северо-Крымскому каналам. Тов. Мельникову Л. Г. (від) Сердюкова Н. 29/І.1951 г. //

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 905.

Схема развития электрических сетей от Каховской ГЕС. 28 июня 1951 (для Зав. відділом будівництва і будматеріалів ЦК

КП(б)У Мацуй П. А. – П. С.) // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 1291.

Товарищу Сталину И. В. (від) Председателю Совета Министров УССР Д. Коротченко, Секретаря ЦК КП Украины

Л. Мельникова. Декабрь 1952 года // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 1774.

Товарищу Сталину И. В. (від) Председатель Совета Министров Украинской ССР Д. Коротченко, Секретаря Центрально-

го Комитета КП(б) Украины Л. Мельников. 17.ХІ.51 г. // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 905.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АРХЕОЛОГІЯ, КРАЄЗНАВСТВО