НОТАРІАТ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.

Автор(и)

  • Н. В. Шевченко ЧНУ ім. Петра Могили, Україна

Ключові слова:

нотаріус, модернізаційні процеси, нотаріальні контори, Російська імперія

Анотація

Модернізаційні процеси в Російській імперії, які проходили в другій половині ХІХ сто- ліття відзначилися зміною суспільного та економічного життя населення. Серйозні зміни в економічному житті зумовили необхідність перетворень в усій державній сис- темі. Значний вплив модернізаційні процеси здійснили на збільшення ролі та кількості ін- телігенції. Попит на освічених людей, зокрема на Півдні, стимулював розвиток освіт- ньої сфери. Важливу роль після затвердження «Положення про нотаріальну частину» (1866 р.) відігравали нотаріуси, які були не лише освіченими, а й повинні були виконати ряд вимог для того, щоб мати можливість займатися нотаріальною діяльністю. Вимоги, яких повинен був дотриматися нотаріус перед складанням присяги на засі- данні окружного суду стосувалися різних сфер життя нотаріуса. Зокрема, дана особа повинна бути російським підданим, який досяг 21-річного віку, обов’язковим було вне- сення застави також особа, яка претендувала на зайняття посади нотаріуса мала пройти перевірку на предмет вміння правильно викладати нотаріальні акти, знання форм нотаріального провадження, цивільних законів і різних статутів, необхідних для вчинення нотаріальних дій. Модернізаційні процеси Російської імперії другої половини ХІХ століття призвели до здійснення реформ, які позитивно вплинули на активний розвиток міст, зокрема на Пі- вдні України, до підняття престижу розумової праці та збільшення кількості нотаріа- льних установ і ролі нотаріату в приватних та державних справах

Біографія автора

Н. В. Шевченко, ЧНУ ім. Петра Могили

здобувач кафедри історії

Посилання

Водотика Т. С. Міграційні й модернізаційні процеси в містах Наддніпрянської України за даними Першого загального

перепису Російської імперії 1897 р. / Т. С. Водотика // Український історичний журнал. – 2013. – № 5. – С. 124–142.

Давиденко А. О. Історія виникнення нотаріату в Україні / А. О. Давиденко // Вісник Запорізького національного універ-

ситету. Юридичні науки. – 2010. – № 4. – С. 22–28.

Денисяк Н. М. Історія виникнення, розвиток та реформування інституту нотаріату в Україні / Н. М. Денисяк // Науковий

вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія : Юриспруденція. – 2013. – № 5. – С. 145–147.

Константінова В. Соціокультурні аспекти урбанізаційних процесів на Півдні України (друга половина ХІХ – початок

ХХ століття) / В. Константінова. – Запоріжжя : ЗНТН, 2011. – 100 с.

Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. / Б. Кравченко. – К. : Основи, 1997. – 423 с.

Крупенко О.В. Модернізаційні процеси на українських землях у другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.: соціодемо-

графічний аспект / О. В. Крупенко // Література та культура Полісся: Збірник наукових праць. – Ніжин : НДУ ім.

М. Гоголя, 2012. – Випуск 70. Історико-культурні процеси Лівобережної України в загальноукраїнському контексті. –

С. 63–70.

Левченко Л. Л. Купецтво Півдня України кінця ХVIII – початку ХХ cт.: огляд архівних фондів за темою дослідження /

Л. Л. Левченко // Наукові праці. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». Миколаївська філія. – Т. 62.

Випуcк 49. – Миколаїв, 2006. – C. 119–127.

Маслов М. П. Модернізаційні процеси в українській дрібній промисловості в умовах формування індустріальної ци-

вілізації (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття / М. П. Маслов // Збірник наукових праць Харківського

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Історія та географія». – 2013. – Випуск 49. – С. 34–38.

Меркушкин Г. В. Становление и развитие российского нотариата // Г. В. Меркушин // Вестник МГУ. – 2002. – №. 6. –

С. 90–99.

Олейнова О. Т. История становления законодательства о нотариате в России / О. Т. Олейнова. – М.: РГТЭУ, 2004. –

с.

Скрипилев Е. А. История российского нотариата: протонотариат (институт подьячих), развитие до реформ Александра

ІІ, нотариат и судебная реформа 1864–1874 годов / Е. А. Скрипилев //Нотариальный вестник. – 1998. – № 9. – С. 3–9.

Турченко Ф. Г. Південь України напередодні Першої світової війни / Ф. Г. Турченко [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Npifznu/2004_17/17/turchenko.pdf.

Фемелиди A. M. Русский нотариат. История и действующее Нотариальное положение 14 апреля 1866 г. /

А. М. Фемелиди. – Спб. : Я. А. Канторовича, 1902. – 258 с.

Черемных И. Г. Российский нотариат: прошлое, настоящее, будущее / И. Г. Черемных. – М. : ОКТБ, 1999. – 240 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АРХЕОЛОГІЯ, КРАЄЗНАВСТВО