ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ПРАКТИКА ІСНУВАННЯ ФІЛІЙ У РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

М. М. Зеркаль, Ю. М. Сірий

Анотація


Проаналізовано етапи історичного становлення державної та недержавної форми власності вищих навчальних закладів в Україні у період від здобуття незалежності по теперішній час. Розглянуто окремі проблеми сучасної державної політики щодо закла-дів вищої світи, за матеріалами дистанційної світи Миколаївщини

Ключові слова


освіта; дистанційне навчання; філія; реформування вищих навчальних закладів; фахівці; державні органи

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради. – 2014. – ғ 37–38. – Ст. 2004. (Із змінами на

02.06.2015 р.)

Закон України «Про Національну поліцію» від 02 липня 2015р. ғ 580 VIII // Відомості Верховної Ради, 2015, ғ 40-41, ст. 379. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19.

Бондарчук Н. В. Організаційно-правові засади забезпечення фінансування вищої освіти: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.07. / Н. В. Бондарчук; Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – К., 2009. – 20 с.

Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання : Нормат. зб. / За заг. ред. М. Ф. Степка, Л. М. Горбунової. – К. : Форум, 2007. – Т. 1. – 798 с.

Головко С. Г. Імплементація закону України «Про вищу освіту»: завдання та механізми реалізації / С. Г. Головко // Юридичний вісник. – 2015. –ғ 1 (34). – С. 24–29.

Імплементація Закону України «Про вищу освіту». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.gov.ua/ rozrobka/.

Курко М. Н. Адміністративно-правове регулювання вищої освіти в Україн і: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07 / М. Н. Курко; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 40 с.

Мазак А. В. Управління освітньою галуззю в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: регіональний аспект: автореф. дис… канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / А. В. Мазак; НАДУ при Президентові України. – К., 2005. – 20 с.

Огаренко В. М. Недержавна вища освіта в Україні: перше десятиліття / В. М. Огаренко. –Запоріжжя : Х-Принт, 2000. – С. 42–82.

Погребняк В. П. Нова парадигма: реалії і проблеми. (Розвиток національної освіти в світовому контексті) / В. П. Пог-ребняк, А. Д. Ятченко // Рідна школа. – 1994. – ғ 6. – С. 3.

Порядок запровадження акредитації вищих навчальних закладів // Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту. – 2008. – Вип. 1. – С. 311–316.

Приватна вища школа України на шляху інновацій / за ред. В. П. Андрущенка, Б. І. Корольова. – Х. : Вид-во ХУА, 2005. – С. 15–16.

Тоффлер О. Особистість майбутнього / О. Тоффлер // Генеза. – 1996. – ғ 1. – С. 110–116.

Тимошенко М. О. Історія становлення та розвитку господарсько-правового регулювання вищої освіти в Україні / М. О. Тимошенко // Часопис Київського університету права. – 2009. – ғ 4. – С. 234–240.