ІСТОРІЯ «РОДОВОГО СЛОВ’ЯНСЬКОГО ВІЧА» (2003–2015)

Г. С. Лозко

Анотація


Розглянуто історію міжнародного слов’янського форуму «Родове слов’янське віче», створеного за ініціативою релігійної конфесії рідної віри (етнічної релігії слов’ян) для спілкування, обміну інформацією, науковими та мистецькими здобутками, здійснення спільних громадських обрядів та вироблення спільної стратегії розвитку. Форум пра-цює в традиції вічового кола; форум виробив ряд конструктивних документів щодо роз-витку етнорелігії слов’ян на сучасному історичному етапі. Показано, що діяльність форуму спрямована на самозбереження слов’ян як великої суперетнічної спільноти з власною самобутньою духовною культурою; у Родовому слов’янському вічі створено психологічно сприятливий, доброзичливий клімат, який дозволяє учасникам здійснити синтез отриманих наукових результатів і практичних здобутків, дає змогу реалізації духовного і наукового потенціалу учасників віча та сприяє активізації мислительного процесу, позитивному обміну інформацією. Показано, що наукові напрацювання і розроб-ки Родового слов’янського віча широко використовуються рідновірськими організаціями різного напрямку, навіть тими, які до традиціоналістів не належать або вважають се-бе альтернативними, що свідчить про значний інтелектуальний вплив віча на рідновір-ський рух у цілому.

Ключові слова


Родове Слов’янське віче; етнічна релігія (етнорелігія); рідна віра; слов’яни; язичництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Гайдуков А. В. Социальные функции неоязычества : проблема изучения / А. В. Гайдуков. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http: //cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-funktsii-neoyazychestva-problema-izucheniya#ixzz3Dh1pQeuN

Доброслав. Язычество как волшебство / А. Добровольський. – М. : «Слава!», 2004.

Дудар Н. Нові релігійні течії в Україні. Огляд, документи, переклади / Н. Дудар, Л. Филипович. – К., 2000. – 132 с.

Етика рідної віри. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Морально-етичні норми життя слов’ян : рідновірська етика». – Ужгород, Україна 12-13 липня 2013. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 112 с.

Кампанелли П. Возвращение языческих традиций / П. Кампанелли. – М., 2000.

Колодний А. РУНВіра (Рідна Українська Національна Віра) / А. Колодний. – К., 2002. – 64 с.

Лозко Г. Етнодержавознавство: Філософсько-теоретичний вимір / Г. Лозко. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 384 с.

Лозко Г. Європейський етнорелігійний ренесанс: витоки, сутність, перспективи (на матеріалі відродження етнорелігій у європейських країнах) / Г. Лозко. – К. : Такі справи, 2006. – 424 с.

Лозко Г. Критерії типології НРР і релігієзнавча класифікація рідної віри / Г. Лозко // Наукові праці : Соціологія. – 2014. – Випуск 246. – Том 258. – С. 124–131.

Лозко Г. Рідна віра в літературному процесі ХХ – початку ХХІ століть / Г. Лозко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). – Вип. 16. – Ужгород, Видавництво УжНУ «Говерла», 2001. – С. 178–183. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oru.org.ua/index.php/bogoznavstvo/statti/324-ridna-vara-v-literaturnomu-protsesi.html.

Лозко Г. Пробуджена Енея : Європейський етнорелігійний ренесанс / Г. Лозко. – Харків : Див, 2006. – 464 с.

Лозко Г. Автентичні етнорелігії і проблеми типології нових релігійних рухів / Г. Лозко // Вісник Черкаського універси-тету. – 2015. – Серія : Філософія. – ғ 31 (364). – С. 96–106.

Лозко Г. Боги і народи. Етносоцільний вимір / Г. Лозко. – Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 620 с.

Лозко Г. Ренесанс язичництва. Етнорелігійні рухи в країнах Європи / Г. Лозко // Політика і час. – 2004. – ғ 1. – С.89–96.

Лозко Г. Еволюція уявлень про душу: від етнічних до світових релігій / Г. Лозко // Наукові праці : Філософія. – 2015. – Випуск 250. – Том 262. – С. 64–70.

Материалы международной научно-практической конференции «Родная вера – духовный стержень славянской культу-ры». – Историко-культурное просветительское общество «Союз венедов». – Санкт-Петербург, 2012.

Петрик В. Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, ведення інформаційних війн і спеціальних інформа-ційних операцій / В. Петрик, О. Штоквиш, В. Полевий, В. Кальниш, В. Остроухов. – К. : Росава, 2006.

Расате Ш. Жрецтво – справжня національна еліта // Сварог. – 2004. – ғ 15–16. – С. 23–24.

Рогатін В. М. Державницька політика стосовно неорелігійних об’єднань : досвід Європи та України / В. М. Рогатін // Історичний архів. – 2010. – ғ 5. – С. 44–48.

Слава! (Вісник Родового Слов’янського віча, додаток до часопису «Сварог») – 2003–2015. – ғ 1–12.

Сунце – старешина словенског народа. – Београд, 2008.

Triglav. Religoozni pomen pri slovanih / Zbornik šeste mednarodne konference«Slovanska dediščina» / Uredil Matjaž Anžur. – Ljubliana, 2009.

Філософський часопис. Збірник наукових праць: філософія, етнологія, культурологія, релігієзнавство. – К., 2011. – ғ 1–2.

Шаян В. Віра Предків Наших / В. Шаян. – Гамільтон, Канада. – 1987.

Lozko H. Rodzima wiara ukrainska / Halina Lozko. – Wroclaw, Polska, 1997. – 125 s.