МОВНА ПОЛІТИКА В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ПІВДНЯ УКРАЇНИ В 1920–30-ТІ РР.

І. С. Міронова

Анотація


Проаналізовано мовну політику радянського уряду в навчальних закладах національних меншин Півдня України в 1920–30-ті рр. Виділено основні етапи її реалізації. Показано, що для першого етапу (1921–1924 рр.) характерним було подолання русифікації, процес украї-нізації і відкриття національних освітніх закладів; для другого (1924 – початок 1930-х рр.) – розвиток закладів освіти рідною мовою; для третього (1933–1938 рр.) – згортання та знищення національно-культурного будівництва. Доведено, що мовна політика розгля-далася урядом як тимчасовий захід. Відхід від неї супроводжувався посиленням русифі-каторських тенденцій, що призвело до зниження якісних показників навчання.

Ключові слова


Південь України; національні меншини; політика «коренізації»; мовна політика; навчальні заклади

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев А. А. Победа ленинско-сталинской национальной политики / А. А. Андреев // Известия. – 1935. – 6 июля.

Бюлетень Народного комісаріату освіти. – 1928. – ғ 44 (131).

Воронко О. Г. Розвиток етнодемографічних процесів і формування соціальної структури суспільства в Україні 20-х рр.

ХХ ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Олег Григорович Воронко. – Чернігів, 1998. – 181 с.

Всесоюзний перепис населення 1926 р. – Т. ХІІІ. – М. : ЦСУ СССР, 1929. – VІІ, 464 с.

Гриневич О. В. До проблеми розвитку національної школи на Миколаївщині в 20–30-ті роки ХХ ст. / О. В. Гриневич //

Тези першої обласної наукової краєзнавчої конференції «Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження». – Миколаїв,

– С. 96–98.

Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО), ф. П-1, оп. 1, спр. 2, 5 арк.

ДАМО, ф. Р-99, оп. 1, спр. 887, 392 арк.

ДАМО, ф. Р-161, оп. 1,спр. 1157, 527 арк.

ДАМО, ф. Р-161, оп. 1, спр. 1161, 226 арк.

ДАМО, ф. Р-161, оп. 1, спр. 1163, 277 арк.

ДАМО, ф. Р-161, оп. 1, спр. 1169, 102 арк.

Даниленко В. М. Українізація: здобутки і втрати (20–30-ті роки) / В. М. Даниленко // Проблеми історії України: факти,

судження, пошуки. Респ. міжвідомч. зб. наук. праць. – К. : Наук. думка, 1992. – Вип. 2. – С. 79-91.

Державний архів Одеської області (далі – ДАОО), ф. П-3, оп. 1, спр. 1218, 103 арк.

ДАОО, ф. П-3, оп. 1, спр. 1815, 267 арк.

ДАОО, ф. П-969, оп. 3, спр. 470, 41 арк.

Державний архів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 1, 595 арк.

Дизанова А. В. Культурно-просветительная работа среди немецкого населения на юге Украины в 20-е годы / А. В. Диза-

нова // Тезисы Второй областной историко-краеведческой научно-практической конференции, посвященной 200-летию

основания Одессы и 25-летию создания украинского общества Охраны памятников истории и культуры. – Одесса : Ма-

як, 1991. – С. 67–68.

Дмитрієнко М. Німці в Україні: історія і сучасність / М. Дмитрієнко, Д. Табачник, Б. Чирко // Віче. – 1992. – ғ 5. –

С. 135–147.

Єфіменко Г. Г. Зміни в національній політиці ЦК ВКП(б) в Україні (1932-1938) / Г. Г. Єфіменко // УІЖ. – 2000. – ғ 2. –

С. 82–93.

Затонський В. П. З питань національної політики на Україні / В. П. Затонський // Більшовик України. – 1933. – ғ 9-10. –

С. 107–117.

Затонський В. П. Нові перемоги ленінської національної політики / В. П. Затонський // Більшовик України. – 1933. –

ғ 13–14. – С. 34–51.

Збірник законів і розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду УРСР. – 1938. – ғ 38. – 16 липня. – 61 с.

Збірник узаконень і розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України. – 1927. – ғ 34.

Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України. – 1923. – Ч. 29.

Зварич І. Етнополітика в Україні: регіональний аспект / І. Зварич. – К. : Дельта, 2009. – 320 с.

Козирева М. Е. Мовна політика в національних адміністративно-територіальних одиницях України 1920-30-х рр. як

політологічний чинник / М. Е. Козирева // Наукові праці. Політологія. – 2012. – Вип. 192. – Т. 204. – С. 68–71.

Красный Николаев. – 1923. – 18 июля.

Культурне будівництво в Українській РСР: Важливі рішення Комуністичної партії і Радянського уряду 1917-1959 рр.:

Зб. документів. – Т. 1. – К. : Політвидав, 1959. – 883 с.

Куць О. М. Мовна політика в державотворчих процесах України : Навч. посібник / О. М. Куць. – Харків : ХНУ ім.

В. Н. Каразіна, 2004. – 275 с.

Лопушинський І. П. Збереження і розквіт мов національних меншин в Україні: євроінтеграційна політика української

держави / І. П. Лопушинський // Наукові праці. Державне управління. – 2011. – Вип. 147. – Т. 159. – С. 19–22.

Мануілова К. В. Українізація інтелігенції національних меншин південно-західного регіону УРСР / К. В. Мануілова //

Інтелігенція і влада. – 2012. – Вип. 26: Історія. – С. 116–125.

Михайлуца М. Сталінщина: розвал національних шкіл Одещини (1937–1938 рр.) / М. Михайлуца, М. Бурундукова //

Розбудова держави. – 1994. – ғ 6. – С. 45–47.

Національні меншості на Україні (реєстр селищ). – Харків : Держвидав України, 1925. – 65 с.

Отчет Одесского окружного исполнительного комитета за 1924–1925 год. – Одесса : [Б. и.], 1926. – 215 с.

Повідомлення Бюро друку України про видання постанови Наркомосу УРСР про відміну державної мови й оголошення

всіх мов рівноправними. 10 березня 1919 р. // УІЖ. – 1990. – ғ 6. – С. 110.

Рафальський О. О. Національні меншини України у ХХ столітті: Історіографічний нарис / О. О. Рафальський. – К. :

Полюс, 2000. – 447 с.

Стан і завдання культбудівництва на Україні. – Харків : Держвидав України, 1927. – 152 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України), ф. Р-1, оп. 2, спр.

, 19 арк.

ЦДАВО України, ф. Р-166, оп. 6, спр.709, 80 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 1, оп. 20, спр. 7219, 161 арк.

Чорна книга України: Зб. документів, архівних матеріалів / Під ред. Ф. Зубанича. – К. : Видавничий центр «Просвіта»,

– 784 с.

Шевцова В. Ю. Початок становлення системи національної освіти на півдні України в 20-ті роки ХХ ст. / В. Ю. Шевцо-

ва // Південний архів: Зб. наук. праць. –Херсон, 1999. – Вип. 1. Історичні науки. – С. 161–165.

Ярмоленко М. І. Мови корінних народів та національних меншин в Україні: правничо-політична база функціонування /

М. І. Ярмоленко // Наукові записки. – 2012. – Вип. 5 (61). – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. – С. 203–215.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.