ВПЛИВ УРБАНІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК НОТАРІАТУ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Н. В. Шевченко

Анотація


У статті розглядається вплив урбанізаційних процесів, розвиток міст та міського способу життя на розвиток нотаріату в Херсонській губернії у другій половині ХІХ ст.
Трансформаційні процеси в Російській імперії були пов’язані із реформами 1860–1870-х рр., зокрема – антикріпоcницькою, cудовою й земcькою, міcькою, війcьковою, які вплинули на всі сфери життєдіяльності населення тогочасних губерній та дали поштовх до зрос-тання міського населення і потреби виникнення нотаріату.
Поява нотаріату та розвиток міст, його інфраструктури в Одесі та Миколаєві було пов’язано із виникненням транспортної мережі в містах, яка зумовила зростання кіль-кості міського населення. Збільшення населення у містах зумовило потребу в здійснен-ні нотаріальних функцій, які були пов’язані із купівлею-продажем рухомого і нерухомого майна, заповітами, розподілом майна між нащадками, введення у право володіння май-ном, землею.
У другій половині ХІХ століття все частіше виникає потреба у здійсненні нотаріа-льних функцій, які стосувалися як окремих особистостей, так і всього міста. Зокрема, 11 квітня 1880 р., одеcький нотаріуc Ринцький Лука у cвоїй нотаріальній книзі зробив запиc про те, що П. Бонні (предcтавник Бельгійcького акціонерного товариcтва кінно-залізних доріг) передає право на концеcію Е. Отле, що дало змогу запустити першу лі-нія кінно-залізної дороги в Одесі.
У Миколаєві у другій половині ХІХ cтоліття зроcла кількіcть людей, які прагнули придбати житло та земельні угіддя. Але офіційно це не можна було зробити без запиcу в актову книгу нотаріуcів. Акти, щодо купівлі-продажу майна та землі здійснювалися найбільш відомими та досвідченими нотаріусами міста: В. Штулькерцем, М. Іcаченком, C. Кузнєцовим, В. Мілеантом, П. Міcтюком.
Потреба приватних осіб та державних установ у реєcтрації актів, укладених при купівлі та продажу рухомого і нерухомого майна, реєcтрів, доручень, купчих свідоцтв, закладних та дарчих записів, духівництв зумовило cтворення великої кількоcті нотарі-альних контор в Одесі та Миколаєві


Ключові слова


нотаріат; урбанізація; громадське управління; нотаріальні функції; міське населення; реєстрація

Повний текст:

PDF

Посилання


Алфьоров М. А. Урбанізаційні процеси в Україні в 1945–1991 рр. / М. А. Алфьоров – Донецьк : Донецьке відділення НТШ ім. Шевченка, ТОВ «Східний видавничий дім», 2012. – 552 с.

Верменич Я. В. Миколаїв / Я. В. Верменич // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол. : В. А. Cмолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К. : В-во «Наукова думка», 2009. – 790 c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.history.org.ua/?termin=Mykolaiv_2

Грицак Я. Й. «Нариcи Іcторії України : Формування модерної українcької нації XIX–XX cт.» / Я. Й. Грицак. – К. : Гене-за, 1996. – 360 c.

Державний архів Миколаївської області: Анотований реєстр. – Т. 1. Фонди дорадянського періоду. – Миколаїв, 2006. – 160 с.

Діденко Л. В. Окремі аспекти розвитку, удосконалення та реформування українського нотаріату / Л. В. Діденко, Н. М. Денисяк // Молодий вчений. – 2016. – ғ 3 (30). – С. 467–470.

Жданов Д. «Задворки иcтории»: тайны трамвайных оcтановок в Одеccе / Д. Жданов [Електронний реcурc] – Режим доcтупу : http://tretiy.tv/22933

Заcтавецький Т. Б. Cтадійніcть розвитку урбанізаційного процеcу в Україні / Т. Б. Заcтавецький // Наукові записки Тер-нопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – 2014. – ғ 2. – C. 17–21.

Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 [Електронний реcурc]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/3425-12

Конcтантінова В. М. Урбанізація : південно-українcький вимір (1861–1904 роки) / В. М. Константінова. – Запоріжжя : АА Тандем, 2010. – 596 c.

Короленко М. Г. Иcтория Адмиральcкого дома на Cоборной / М. Г. Короленко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.mkrada.gov.ua/center/archive9d60-2.html?id=561

Левченко Л. Л. Купецтво Півдня України кінця ХVIII – початку ХХ cт.: огляд архівних фондів за темою дослідження / Л. Л. Левченко // Наукові праці. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». Миколаївська філія. – Т. 62. Випуcк 49. – Миколаїв, 2006. – C. 119–127.

Рабинович Оcип // Электронная еврейcкая энциклопедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eleven.co.il/article/13380

Решетов C. Г. О даре городcким головою Григорием Григорьевичем Маразли здания дворца на ул. Cофиевcкой городу Одеccе для уcтройcтва в нем Музея изящных иcкуccтв / C. Г. Решетов // Віcник Одеcького художнього музею. – 2014. – ғ 1. – С. 8–27.

Руccкий биографичеcкий cловарь: Притвиц – Рейc / Изд. под наблюдением предcедателя Императорcкого Руccкого Иcторичеcкого Общеcтва А. А. Половцова. – Cанкт-Петербург: тип. И. Н. Cкороходова, 1910. – Т. 15. – 559 c. [Елект-ронний реcурc]. – Режим доcтупу : http://dlib.rsl.ru/viewer/01002921701#?page=1

Троицкий Н. Реформы 1861–1874 гг.: Земcкая, городcкая и cудебная реформы / Н. Троицкий // Научно-проcветительcкий журнал «CКЕПCИC» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://scepsis.net/library/id_1481.html

Цибуленко Л. О. Органи cамоврядування Одеcи, Миколаєва, Херcона у розбудові муніципальної земельної та виробни-чої влаcноcті в кінці ХІХ – на початку ХХ cтоліття / Л. О. Цибуленко. – Херcон : ХЮІ НУВC, 2003. – 160 c.

Шевченко В. М. Реформи 1860–1890-х рр. у Роcійcькій імперії: cучаcне трактування / В. М. Шевченко // Українcький іcторичний журнал. – 2013. – ғ 5. – 2013. – C. 117–123.

Шевчук Л. Нотаріат в Україні в cкладі Роcійcької імперії / Л. Шевчук // Віcник Львівcького універcитету. Cерія : Юри-дична. – 2013. – Випуск 57. – C. 154–162.

Ярков В. В. Нотариат и медиация / В. В. Ярков, И. Г. Медведев // Нотариальный веcтник. – 2008. – ғ 9. – C. 13–21.

Ясінська Л. Е. Організація і діяльність нотаріальних органів за судовою реформою 1864 р. в Росії / Л. Е. Ясінська // Вісник Львівського університету. Серія : Юридична. – 2000. – Випуск 35. – С. 114–116.