ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ УКРАЇНЦІВ У «ОСОБЛИВИХ» РАДЯНСЬКИХ ТАБОРАХ (1953–1954 РР.)

С. О. Ярошенко

Анотація


У статті автор досліджує умови формування, основний хід подій та результати по-встанського руху українців у радянських «особливих» виправно-трудових таборах після смерті Й. Сталіна. Проаналізовано структурні зміни у табірній системі, умови утри-мання в’язнів та ставлення керівництва до них. На основі документальних даних відт-ворено картину формування підпільних структур та планів учасників повстань. Дета-льно описано систему автономного функціонування і самоуправління в’язнів Норильсь-кого, Річкового та Степового табору під час повстань. Особливу увагу автор звертає на активних учасників, керівників та їхні вимоги свободи, а не покращення умов. Дове-дено, що результатами повстань стало пришвидшення кардинальних змін у систем ГУЛАГу та її подальшої ліквідації.

Ключові слова


ГУЛАГ; повстання; «особливі» табори; ОУН; в’язні

Повний текст:

PDF

Посилання


Амирэджиби Ч. Первый этап нашей борьбы предполагал достижение «свободы в заключении» / Ч. Амирэджиби. [Элек-тронний ресурс]. − Режим доступа : http://www.memorial.krsk.ru/memuar/Kasabova/07/Amirj.htm

Бондарук Л. Роль українського руху опору в організації Норильського повстання / Л. Бондарук // Історичний архів. Наукові студії : Збірник наукових праць. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили – Вип. 4. – 2010. – С. 38–42.

Бородкин Л. Никель в заполярье: Труд заключенных Норильлага / Л. Бородкин, С. Эртц / ГУЛАГ : Экономика принуди-тельного труда. – М. : РОССПЭН; Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2008. – 320 с.

Валюм А. А. «…у нас было только два выхода: свобода или смерть». // О времени, о Норильске, о себе… Кн. 6 / ред.-сост. Г. И. Касабова. – М. : ПолиМЕдиа, 2005. – С. 84–151. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=10441

В’ятрович В. Історія з грифом «Секретно». Українське ХХ століття / В. Вʼятрович; Центр дослідження визвольного ру-ху. – Львів : Часопис, 2013. – 700 с.

Грицяк Є. Норильське повстання / Є. Грицяк / Харківська правозахисна група; худож.-оформлювач Б. Захаров. – Х. : Права людини, 2008. – 104 с.

ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои / Под ред. И. В. Добровольского. – Международное общество прав человека − Франкфурт-на-Майне; М. : Международное общество прав человека, 1999. − 456 с.

ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1917–1960 / Под ред. А. Н. Яковлева; сост. А. И. Кокурин, Н. В. Петров; науч. ред. В. Н. Шостаковский. – М. : Материк, 2000. – 888 с.

История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов : собрание документов в 7 т. Т. 6. Восста-ния, бунты и забастовки заключенных / Отв. ред. и сост. В. А. Козлов. Сост. О. В. Лавинская. – М. : РОССПЭН, 2004. – 736 с.

Козлов В. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе (1953 − начало 1980-х гг.) / В. Козлов. − М. : РОСС-ПЭН; Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2010. − 463 с.

Куртуа С. Черная книга коммунизма / С. Куртуа, Н. Верт и др. – М. : «Три века истории», 2001. – 710 с.

Макарова А. Норильское восстание / А. Макарова // Воля. – 1993. – ғ 1. – С. 68–108.

Система исправительно-трудовых лагерей в СССР / Сост. М. Смирнов. – М. : Звенья, 1998. – 600 с. [Электронный ре-сурс]. – Режим доступа : http://www.memo.ru/history/NKVD/GULAG/index.htm

Эпплбаум Э. ГУЛАГ. Паутина Большого террора / Э. Эпплбаум. – М. : Московская школа политических исследований, 2006. – 608 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.