2000 КМ ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ

Н. В. Шевченко

Анотація


Стаття присвячена аналізу здобутків та проблем сучасної історіографії історії українських земель часів ВКЛ та участі її представників у реалізації наукового міжнаро-дного проекту Інституту Центрально-Східної Європи з метою інтегрувати історію ВКЛ і Річ Посполиту до європейського регіону Центрально-Східої Європи. Зокрема, ва-жливості для концепції Центрально–Східної Європи ВКЛ і Речі Посполитої як уособлен-ня спільної соціокультурної і політичної спадщини польського, білоруського, литовсько-го, українського народів та праобразу європейського співдружності епохи ранньомодер-ного часу.

Ключові слова


Велике князівство Литовське; історія українських земель у складі ВКЛ; міжнародний проект Історії Центрально-Східної Європи; історична спадщина ВКЛ

Повний текст:

PDF

Посилання


Шевченко Н. В. Білорусько-литовська держава: сучасні концептуальні підходи білоруської історіографії / Н. В. Шевчен-ко // Український історичний журнал. – 1997 – ғ

– С. 22–34; Гошко Т. Нова концепція генези Великого князівства Литовського / Т. Гошко // Український гуманітарний огляд. – К., 2000. – ғ 3 – С. 79–87.

Шабудьдо Ф. М. Русь в інтеграційних процесах XIII-XIV ст. / Ф. М. Шабульдо // Другий міжнародний конгрес україніс-тів. Доповіді і матеріали. – Л., 1994. – Ч. 1. – С. 27–31.

Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского / Ф. М. Шабульдо. – К. : Наукова думка, 1987. – 183 с.

Шабульдо Ф. М. Битва біля Синіх Вод 1362 р.: маловідомі та незнані аспекти / Ф. М. Шабульдо // Український історич-ний журнал. – 1996. – ғ 2. – С. 3–15; Шабульдо Ф. М. Наративні джерела й перші дослідники про похід Ольгерда на Сині Води і Білобережжя / Ф. М. Шабульдо // Україна в Центрально-Східній Європі. – К., 2000. – С. 57–74; Шабуль-до Ф. М. Синьоводська проблема: можливий спосіб її розв’язання / Ф. М. Шабульдо; Нац. акад. наук України, Ін-т істо-рії України. – К., 1998. – 85 с.

Моця О. П. Синьоводська битва та її наслідки в контексті історії середньовічної Європи / О. П. Моця // Український історичний журнал. – 2012. – ғ 2. –С. 4–10; Козир І. А. Локалізація місця битви на Синіх Водах 1362 р. у світлі нових джерел / І. А. Козир, О. В. Чорний. –Український історичний журнал. – 2012. – ғ 2. – С. 27–38.

Русина О. В. Синьоводська «Задонщина»: історична першість чи історіографічний гібрид? / О. В. Русина // Український гуманітарний огляд. – 1999. – Вип. 1. – С. 178–189.

Симоненко Р. Г. Про геополітичний фактор в історії України / Р. Г. Симоненко // Український історичний журнал. – 2001. – ғ 3. – С. 105-125; Симоненко Р. Г. Геополітичні аспекти бездержавного періоду України (ХIV – перша половина ХVII ст.) / Р. Г. Симоненко // Український історичний журнал. – 2002. – ғ 6. – С. 5–31.

Яковенко Н. М.Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна / Н. М. Яковен-ко. –К. : Критика, 2008. – 476 с.; Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець IX – початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження / Л. Войтович. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2000. – 649 с.; Войтович Л. Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у XII-XVI ст. Історико-генеалогічне дослідження / Л. Войтович. – Львів, 1996. – 256 с.

Русина О. В. Про князівську традицію на Київщині у XIII–XIV ст. / О. В. Русина // Київська Старовина. – 1997. – ғ3/4. – С. 82–93; Русина О. В. До питання про київських князів татарської доби / О. В. Русина // ЗНТШ. – 1993. – Т. CCXXV. – С. 193–203.

Гурбик А. Еволюція соціально-територіальних спільнот в середньовічній Україні: волость, дворище, село, сябринна спілка / А. Гурбик. – К, 1998. – 319 с. Гурбик А. Аграрна реформа в Україні XVI ст. / А. Гурбик. – К.,1997. – 63 с.

Однороженко О. Українська руська еліта. Доби середньовіччя і раннього модерну:структура та влада / О. Однорожен-ко. – К., 2011. – 422 с.

Казаков О. О. Битва на р. Ведроші 14 липня 1500 / О. О. Казаков// Український історичний журнал. – 1998. – ғ 5. – С. 52–63; Казаков О. Московсько-литовська війна 1500-1503 рр. за українські землі / О. Казаков. – К. : Міжнар. фін. аген-ція, 1998. – 48 с.

Яковенко Н. М. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. М. Яковнко. – К., 2005. – 584 с.

Україна: литовська доба 1320 -1569 / О. Русіна, І. Сварник, Л. Войтович. НАН України. Інститут історії України. – К. : Балтія-Друк, 2008. – 176 с; Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. НАН України. – К. : Ін-ститут історії України, 2009. – Т. І. – 224 с.; Україна і Литва в XIV–XVI століттях. Політико-правові та соціально-економічні аспекти / В. Г. Берковський, А. В. Блануца, Д. П. Ващук. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2011. – 252 с.

Смолій В. А. Лабораторія українського наративу / В. А. Смолій // Український історичний журнал. – 2012. – ғ 5. – С. 5–6; Потульницький В. А. Щодо дослідження пріоритетів у справі створення нового академічного синтезу української іс-торії в контексті історії світової / В. А. Потульницький // Український історичний журнал. – 2014. – ғ 1. – С. 4–21; Ка-сьянов Г. В. Національні історії та сучасна історіографія / Г. В. Касьянов, О. П. Толочко // Український історичний жур-нал. – 2012. – ғ 6. – С. 20–24.

Касьянов Г. «Націоналізація» історії: нормативна історіографія, канон та їхні суперники (Україна 1990-х) / Касьянов Г. // Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ ст.: здобутки і проблеми. – Львів, 2004. – С. 62-63.

Винниченко О. Дослідження проблем середньовічної європейської історії / О. Винниченко // Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ ст.: здобутки і проблеми. – Львів, 2004. – С. 280–295.

Шевченко Н. В.Сучасний проект історії Центрально-Східної Європи в історографії: результати та проблеми / Н. В. Шев-ченко // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 100. – Вип. 87. Історичні науки. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2009. – С. 123-130.

Шевченко Н. В. «Ягеллонська спадщина» у світлі сучасних українських історичних студій / Н. В. Шевченко // Історич-ний архів. – 3008. – Випуск 1. _ С. 29–39.

Блануца А. В. Міжнародна наукова конференція «Історія та культура Балтійського регіону: Литва та Польща / А. В. Блануца, Л. Ю. Жеребцова // Український історичний журнал. – 2007. – ғ 6. – С. 225; Михайловський В. М. Між-народна наукова конференція «Часи Ягайла і Вітовта» / В. М. Михайловський // Український історичний журнал. – 2010. – ғ 6. – С. 205–206.

Міжнародна наукова конференція «ВКЛ і його традиція:долі національних наративів» // Український історичний жур-нал. – 2009. – ғ 9. – С. 195-196.

Газін В. В. ІІ Міжнародна конференція «Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні економічні, міжнародні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі / В. В. Газін, А. Г. Філінюк // Український іс-торичний журнал. – 2012. – ғ 2. – С. 226–227.

Блануца А. В. Перша міжнародна наукова конференція з литуаністики в Україні / А. В. Блануца, Д. П. Ващук; С. А. Копилов // Український історичний журнал. – 2012. – ғ 1. – С. 196–197.

Пашковець М. Тому що тут було Велике князівство Литовське / М. Пашковець // Дзеркало тижня. – 2012. – ғ 75. – С. 12; Рудницький Ю. Нова «подвійна ідентичність»? / Ю. Рудницький // Дзеркало тижня. – 2016. – ғ 6. – С. 15.