ІДЕОЛОГІЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНИ

В. М. Шостак

Анотація


У статті робиться спроба осмислити українське державотворення в культурноцін-нісних координатах. Зазначається, що в основі сучасних суспільних процесів лежить історичний досвід минулих тисячоліть. Автор робить висновок про наявність різних форм єдиної культурно-цивілізаційної ідентифікації в широких верствах українського су-спільства, що саме суспільна свідомість відображає історичний досвід поколінь. Вказу-ється на невідповідність окремих представників влади новим очікуванням з боку грома-дянського суспільства і вимогам часу.
Прослідковуються спільні витоки з багатьма європейськими народами, які тривали протягом довгого часу. Наголошується, що в сучасних умовах центр східно-слов’янської християнсько-православної цивілізації переміщається до Києва. Ця цивілі-зація має архаїчні світоглядні традиції, які виражені в культурно-мовній сфері, власному менталітеті і філософському сприйнятті дійсності. У сучасних умовах вона стала ос-новою для структурування та ідентифікації політичної української нації.
У статті також аналізуються суперечності новітньої української історії наголошу-ється на відсутності ефективної державної політики в гуманітарній сфері, зокрема. в підходах до вирішення проблем інформаційного простору та освітянської галузі Украї-ни. Вони повинні стати потужними соціальними інститутами, що сприятимуть про-цесам культурної ідентифікації мешканців нашої держави. У цьому контексті зазна-чається необхідність вироблення власних інноваційних ефективних механізмів держа-вотворення, що повинні враховувати позитивний іноземний досвід, зокрема європейських країн


Ключові слова


ідеологія державотворення; цивілізація; Київ; гуманітарна політика; ідентифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Федоренко О. Геополітичний дискурс в українському суспільстві на початку 21 століття / О. Федоренко // Молодіжний політологічний журнал. – К. : Смолоскип, 2012.

Троян С. С. Глобалізація і цивілізаційно-культурний феномен України / С. С. Торян // Науковий вісник Інституту міжна-родних відносин. – К., 2010. – Вип. 1. – С. 65–69.

Бредун І. В. Цивілізаційно-культурна ідентифікація в сучасній Україні / І. В. Бредун // Гуманітарний часопис. – 2011. – ғ 3. – С. 57–62.

Гаврилишин Б. Украина: выбор цивилизации / Б. Гаврилишин, Ю. Вишневский // Киев Weekly. Украина и мир за неде-лю. – 2004. – ғ 40 (131). – 29 октября – 5 ноября.

Єрмоленко А. Виступ на круглому столі Цивілізаційні ідентичності в регіонах України: відмінності та проблеми їхнього подолання / А. Єрмоленко // Форум націй: газета Конгресу національних громад України. – 2007. – Серпень. – ғ 8 (63).

Зерній Ю. Виступ на круглому столі Цивілізаційні ідентичності в регіонах України: відмінності та проблеми їхнього подолання / Ю. Зерній // Форум націй: газета Конгресу національних громад України. – 2007. – Серпень. – ғ 8 (63)

Киридон А. М. Російсько-грузинський конфлікт 2008 року в причинно-наслідковому вимірі / А. М. Киридон // Форум: суспільно-політичний журнал. – 2008. – ғ 2 (7). – С. 33–40.

Коппель О. А. Україна в контексті світових цивілізацій / О. А. Коппель // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Вип. 32. – Ч. 1. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2002. – С. 18–23.

Михальченко М. Лімітроф Європи: випадковість чи доля України? / М. Михальченко // Людина і політика. – 2000. – ғ 3. – С. 34–39.

Михальченко М. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? / М. Михальченко. – К. : Інститут соціології НАН України, 2001. – 440 с.

Михальченко М. Українська регіональна цивілізація / М. Михальченко // Політичнийменеджмент: Український науко-вий журнал. – 2003. – ғ 1. – С. 19–28.

Якушик В. М. Политические и цивилизационные аспекты украинской революции / В. М. Якушик [Електронний реcурc] – Режим доcтупу : http://www.3dway.org/node/6052 18.

Нагорна Л. П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики / Л. П. Нагорна. – К. : Світогляд, 2005. – 315 с.

Павленко Ю. В. Передісторія давніх русів у світовому контексті / Ю. В. Павленко. – К. : Фенікс, 1994. – 399 с.

Катаєв С. Л. Сучасне українське суспільство. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 199 с.

Чабанов В. Г. Особливості цивілізаційного самовизначення українців в умовах глобалізації / В. Г. Чабанов // Україно-знавчий альманах. – 2012. – Випуск 8. – С. 79–82.

Шайгородський Ю. Ж. Політика: взаємодія реальності і міфу / Ю. Ж. Шайгородський. – К. : Знання України, 2009. – 400 с.