АРХІВИ МИКОЛАЇВЩИНИ В КОНТЕКСТІ АРХІВНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 1917–1925 рр.

Л. Л. Левченко

Анотація


У статті висвітлено трагічні події в архівній сфері Миколаєва й Миколаївської губе-рнії в період 1917–1925 рр., під час яких було втрачено більшу частину історичної доку-ментальної спадщини Миколаївщини дореволюційної доби, а також діяльність архівної комісії судово-слідчої секції Миколаївської ради робітничих і військових депутатів (1917 р.), Миколаївської комісії з вилучення та утилізації архівних матеріалів (губОВАКу, 1920–1921 рр.), Миколаївської архівної комісії при музейній секції Позашкільного відділу Губна-росвіти (1920–1921 рр.), Миколаївської губернської архівної секції при Губполітосвіті (1921–1922 рр.). Приділено увагу спробам реформування архівної галузі в Україні за часів Центральної Ради, Гетьманату, Директорії. Однак, реальна реорганізація архівної справи на Миколаївщині розпочалася від встановлення радянської влади, проте радян-ські органи спершу використовували архіви в боротьбі з політичними опонентами, затим у цілях дослідження історії революції. У 1917–1925 рр. архівні документи на Ми-колаївщині знищувалися масово під час воєнних дій, паливної та паперової кризи. Попри всі декларації про захист архівів більшовицькому урядові, втім як і урядам Української Народної Республіки, в тих умовах не вдалося запобігти втратам українських архівів. Орієнтовно за період 1917–1925 рр. на Миколаївщині загинуло щонайменше 5 млн. архі-вних справ періоду до 1917 р., більш за все постраждали архіви у повітових центрах і волостях.

Ключові слова


архіви Миколаївщини; державний архів Миколаївської області; архів-на комісія при судово-слідчій секції Миколаївської Ради робітничих і військових депута-тів; Миколаївська комісія з вилучення та утилізації архівних матеріалів; Миколаївський губОВАК

Повний текст:

PDF

Посилання


Левченко Л. Л., Окорокова Л. І. Шнеєр Самарович Людковський – краєзнавець, історик-архівіст, громадський діяч / Л. Л. Левченко, Л. І. Окорокова // Еврейское население на Николаевщине. Сборник документов и материалов. Т. 2. – Николаев, Атол, 2004. – С. 32–39; Левченко Л. Л. Центральний Чорноморський архів: післямова до подій 1934 року / Л. Л. Левченко // Архіви України. – 2014. – ғ 2. –С. 165–214.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО) України, ф. 2581, оп. 1, спр. 12, арк. 21-22; Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – ЦДІАК України), ф. 1235, оп. 1, спр. 1056, арк. 15–15 зв.

Ряппо Я. П. Автобиография / Большая биографическая энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/108880/Ряппо; Павленко А.П. Офицеры Черноморского флота в органах вла-сти в 1917 г. / А.П. Павленко // Документ. Архив. История. Современность. – Вып. 14. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – С. 98–112.

Виговський М. Ян Ряппо: реформатор системи освіти в Україні 1920-х років / М. Виговський // Пам’ять століть. – 2004. – ғ 2. – С. 79–89; Донченко Л. Внесок Я. П. Ряппо у розробку питань підготовки вітчизняних соціально-педагогічних кадрів (20–30-ті рр. ХХ ст.) / Л. Донченко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2006. – ғ 4. – С. 60–64; Білецька С. В., Білик В. М., Борисенко Н. О. Внесок Я. П. Ряппо в розробку питань українського шкільництва / С. В. Білецька, В. М. Білик, Н. О. Борисенко // Історія педагогіки: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. Г. В. Троцко. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2008. – С. 402–404; Ворожбіт В. В., Ігнатьєва А.І. Внесок Я.П. Ряппо в розвиток масової педагогічної публіцистики / В. В. Ворожбіт, А. І. Ігнатьєва // Педагогіка формування творчої особи-стості у вищій і загальноосвітній школах. – Вип. 32(85). – 2013. – С. 27–31; Пилипенко О. С. Діяльність Я. П. Ряппо в державному апараті управління освітою в УСРР у 1920-ті роки / О. С. Пилипенко // Збірник наукових праць Харківсько-го національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Історія та географія». – 2013. – Вип. 49. – С. 123–124.

Піскурьов С. Миколаїв. Рік 1917. Червоні коліщатка. Оповідь без героя / Сергій Піскурьов. – Миколаїв : Вид-во Ірини Гудим, 2007. – 72 с.

Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО), ф. Р-88, оп. 1, спр. 11, арк. 7–7зв.

ДАМО, ф. Р-2247, оп. 1, спр. 2, арк. 125–128.

ДАМО, ф. П-1817, оп. 2, спр. 279, арк. 63.

ДАМО, ф. Р-2247, оп. 1, спр. 52, арк. 2–4.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. Вернадського (далі – ІР НБУВ), ф. 12, ғ 654.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 1056, арк. 41-42.

ЦДІАК України, ф.1235, оп.1, спр.1056, арк.69-69зв.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 1056, арк. 81-82 зв.

ЦДІАК України, ф.1235, оп.1, спр.1056, арк.123-133.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 4, спр. 2, арк. 4–4 зв. (Доповідна записка В. Модзалевського до Міністерства народної освіти про реформу архівної справи в Україні).

Серединський О.В. Миколаївщина в період правління гетьмана П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) / Держав-ний архів Миколаївської області. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : mk.archives.gov.ua/.../101-pubmykskoropadsky.html

ДАМО, ф. Р-88, оп. 1, спр. 11, арк. 7зв.

Пухальська Ольга Лаврівна (близько 1860–1925 рр.) – завідувачка Миколаївською громадською бібліотекою у 1892–1925 рр. / ДАМО, ф. Р-88, оп. 1, спр. 71, арк. 2.

ДАМО, ф. Р-88, оп. 1, спр. 11, арк. 8.

ДАМО, ф. Р-88, оп. 1, спр. 71, арк. 2.

ДАМО, ф. Р-88, оп. 1, спр. 11, арк. 8.

Хорхордина Т. История и архивы / Татьяна Хорхордина. – М., 1994. – С. 6–90.

Зусман Самуїл Соломонович / Див.: Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими ученими. Кн. 2. Листування: Д–Я. Ч. 1: Д–Н / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т історії України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, РАН, Архів; ред. кол.: А. Г. Загородній, О. С. Онищенко (голо-ва), В. А. Смолій; уклад.: О. С. Онищенко, В. Ю. Афіані, Л. А. Дубровіна. – К., 2012. – С. 188–191.

ЦДАВО України, ф. 3689, оп. 1, спр. 17, арк. 2–3зв. (Доповідна записка В. Модзалевського про завдання Архівно-бібліотечного відділу Головного управління справами мистецтв та національної культури Директорії).

Матяш І. Архівна справа в Україні 1917–1921 рр. особи, події, здобутки / Ірина Матяш // Пам’ятки. Том 1. – К., 1998. – С. 8.

Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління МВС УРСР. – 1958. – ғ 2. – С. 14.

Збірник Узаконень та Роспоряджень Робітниче-Селянського Уряду України. — 1919. – ғ 34. – Ст. 395; ДАМО, ф. Р-98, оп. 1, спр. 67, арк. 101.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 1, спр. 680, арк. 6-7 зв.

ЦДАВО України, ф. 14, оп.1, спр.6, арк.11-12; ф.14, оп.1, спр.6, арк.13-15.

ЦДАВО України, ф. 166, оп.1, спр.709, арк.25-27 зв.

ЦДАВО України, ф. 166, оп.1, спр.709, арк.22-24.

ЦДАВО України, ф. 166, оп.1, спр. 512, арк. 25, спр.710, арк.7-7зв.; Шевченко О. Хроніка архівного будівництва в Україні (1917–1921 рр.) / Ольга Шевченко // Пам’ятки. Т. 1. – К.: Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 1998. – С. 22.

ЦДАВО України, ф. 166, оп.1, спр.709, арк.28-28 зв.

ДАМО, ф. Р-98, оп. 1, спр. 20, арк. 107.

ІР НБУВ, ф. XXIX, спр.1823, арк.1-4зв.

ІР НБУВ, ф. XXIX, спр.1823, арк.3-4зв.

ДАМО, ф. Р-88, оп. 1, спр. 11, арк. 8.

ЦДАВО України, ф. 3689, оп. 1, спр. 6, арк. 42; ф. 3689, оп. 1, спр. 14, арк. 103; ф. 3689, оп. 1, спр. 14, арк. 79; ф. 3689, оп. 1, спр. 14, арк. 119.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 1, спр. 686, арк. 21-22 зв.

Водолажченко О., Барвінський В. Короткий нарис історії архівної справи на Україні та діяльності Укрцентрархіва за 1924 рік / О. Водолажченко, В. Барвінський // Архівна справа. Книжка перша. – Харків : Видання Укрцентрархіва, 1925. – С. 47.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 9, арк. 4.

ДАМО, ф. Р-97, оп. 1, спр. 3, арк. 4.

ДАМО, ф. Р-97, оп. 1, спр. 3, арк. 5.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 1, спр. 591, арк. 124.

ДАМО, ф. Р-97, оп. 1, спр. 3, арк. 6.

ДАМО, ф. Р-88, оп. 1, спр. 36, арк. 1-2 зв., 3 (Справка о последовательном административно-территориальном измене-нии границ бывшей Херсонской губернии).

ДАМО, ф. Р-98, оп. 1, спр. 2, арк. 9.

ДАМО, ф. Р-98, оп. 1, спр. 19, арк. 31.

ДАМО, ф. Р-152, оп. 1, спр. 45, арк. 11.

ДАМО, ф. Р-98, оп. 1, спр. 19, арк. 46.

ДАМО, ф. Р-152, оп. 1, спр. 45, арк. 11.

ДАМО, ф. Р-88, оп. 1, спр. 11, арк. 8зв.–9.

ДАМО, ф. Р-88, оп. 1, спр. 11, арк. 9–9зв.

ДАМО, ф. Р-152, оп. 1, спр. 45, арк. 51.

ДАМО, ф. Р-98, оп. 1, спр. 67, арк. 8.

ДАМО, ф. Р-98, оп. 1, спр. 19, арк. 122.

ДАМО, ф. Р-98, оп. 1, спр. 67, арк. 13зв.

ДАМО, ф. Р-152, оп. 1, спр. 125, арк. 19.

ДАМО, ф. Р-98, оп. 1, спр. 20, арк. 35 зв., 42.

ДАМО, ф. Р-97, оп. 1, спр. 3, арк. 2.

ДАМО, ф. Р-97, оп. 1, спр. 3, арк. 7.

Водолажченко О., Барвінський В. Короткий нарис історії архівної справи на Україні та діяльності Укрцентрархіва за 1924 рік / О. Водолажченко, В. Барвінський // Архівна справа. Книжка перша. – Харків : Видання Укрцентрархіва, 1925. – С. 46–47.

ДАМО, ф. Р-97, оп. 1, спр. 3, арк. 9.

ДАМО, ф. Р-97, оп. 1, спр. 3, арк. 3.

ДАМО, ф. Р-97, оп. 1, спр. 9, арк. 4–44.

ДАМО, ф. Р-97, оп. 1, спр. 9, арк. 1.

ДАМО, ф. Р-97, оп. 1, спр. 3, арк. 21-22.

ДАМО, ф. Р-97, оп. 1, спр. 9, арк. 2.

ДАМО, ф. Р-97, оп. 1, спр. 3, арк. 12.

Боряк Геннадій, Матяш Ірина. Формування системи архівних установ та розвиток української архівістики / Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви / Держкомархів України, УНДІАСД; Редкол.: Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. – 2-е вид., доп. – К., 2005. – С. 13.

ДАМО, ф. Р-97, оп. 1, спр. 10, арк. 9, 10.

ДАМО, ф. Р-97, оп. 1, спр. 3, арк. 12.

ДАМО, ф. Р-97, оп. 1, спр. 10, арк. 14.

Макієнко О. Роль Особливої Всеукраїнської архівної комісії та її місцевих інституцій у розвитку архівної справи в регіонах України / Олексій Макієнко // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2015. – Т. 22–23. – С. 39.

Водолажченко О., Барвінський В. Короткий нарис історії архівної справи на Україні та діяльності Укрцентрархіва за 1924 рік / О. Водолажченко, В. Барвінський // Архівна справа. Книжка перша. – Харків : Видання Укрцентрархіва, 1925. – С. 47.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 6, арк. 5-6 зв.; Державний архів м. Києва, ф. Р-93, оп. 2, спр. 168, арк. 33-33зв.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 6, арк. 18.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 1, спр. 152, арк. 19-20.

ЦДАВО України, ф. 14. оп. 1. спр. 5. арк. 1.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 6, арк. 28-31 зв.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 27, арк. 3-3зв.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 27, арк. 6.

Культурне будівництво в Українській РСР. – К., 1959. – С. 112–113.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 2, спр. 16, арк. 22-22зв.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 2, спр. 16, арк. 75-75зв.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 22, арк. 13.

ДАМО, ф. Р-97,оп. 1, спр. 4, арк. 1.

ДАМО, ф. Р-97,оп. 1, спр. 4, арк. 2–2зв.

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянського правительства, 13 октября 1920 г. – ғ 82. – С. 413–414.

ДАМО, ф. Р-98, оп. 1, спр. 75, арк. 4–4зв.

ДАМО, ф. Р-97,оп. 1, спр. 6, арк. 1–14.

ДАМО, ф. Р-152, оп. 1, спр. 246, арк. 72–73зв.

ДАМО, ф. Р-152, оп. 1, спр. 246, арк. 71.

ДАМО, ф. Р-97, оп. 1, спр. 2, арк. 2–4.

ДАМО, ф. Р-97, оп. 1, спр. 2, арк. 1-1зв.

ДАМО, ф. Р-98, оп. 1, спр. 78, арк. 31.

ДАМО, ф. Р-97,оп. 1, спр. 5, арк. 6-6зв.

ДАМО, ф. Р-88, оп. 1, спр. 11, арк. 10-10зв.

З грудня 1917 р. по січень 1918 р. існувала Одеська область, до березня 1918 р. – Одеська Радянська Республіка, з 16 квітня 1920 р. – Одеська губернія, однак у документі йдеться про «обласний архівний фонд».

Державний архів Одеської області (далі – ДАОО), ф. Р-100, оп. 1, спр. 16, арк. 3; Білоусова Л. Архівіст – професія для людей і власної душі / Лілія Білоусова // Одеські архіви. Інформаційний бюлетень Державного архіву Одеської об-ласті. – Випуск ХІХ, 2015 (Спецвипуск до 95-річчя Державного архіву Одеської області)). – Архівісти Одещини: бібліографічний словник. – Одеса, 2015. – С. 8–9; Білоусова Л.Г. Екскурс в історію архівної справи / Лілія Григорівна Білоусова // Праці Державного архіву Одеської області. Том XIV. Присвячується 85-річчю Державного архіву Одесь-кої області. – Одеса, 2005. – С. 22–23; Виногловська С.В. Становлення архівної справи на Одещині. 1920–1932 рр. / Світлана Володимирівна Виногловська // Праці Державного архіву Одеської області. Том XIV. Присвячується 85-річчю Державного архіву Одеської області. – Одеса, 2005. – С. 24–25.

ДАОО, ф. Р-100, оп. 1, спр. 72; ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 18, арк. 3.

Собрание узаконений и распоряжений рабочее-Крестьянского Правительства Украины. 1–18 января 1922 г. – ғ 1. – С. 21.

Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-селянського уряду України. – 1922. –

Ч. 46. – Ст. 681; Державний архів Миколаївської області, ф. Р-88, оп. 1, спр. 1, арк. 12–13.

Водолажченко О., Барвінський В. Короткий нарис історії архівної справи на Україні та діяльності Укрцентрархіва за 1924 рік / О. Водолажченко, В. Барвінський // Архівна справа. Книжка перша. – Харків : Видання Укрцентрархіва, 1925. – С. 47–48.

ДАМО, ф. Р-1002, оп. 3, спр. 72, арк. 1.

ДАМО, ф. Р-88, оп. 1, спр. 11, арк. 10.

Інструкція Центральної Комісії переведення трьохступеневої системи управління про порядок ліквідації Губерніяль-них Архівних Управлінь від 15/VII ц. р. Ч. 235 // Бюлетень Укрцентрархіва. Узаконення та розпорядження в архівній справі. – Харків, 1925, жовтень. Ч. 1–2. – С. 9–11.