ЕТНІЧНІ МЕРЕЖІ ТА ЗОВНІШНІ КОРДОНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНО- ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕФОРМ 20-Х рр. ХХ СТ.

Віктор Ілліч Шабельников

Анотація


У статті досліджується процес перерозподілу земель на півночі і південному сході сучасної України у середині 20-х рр.  XX ст. з сусідніми радянськими республіками, формування  II державного  кордону. В результаті аналізу основних груп джерел колективного походження з історії україно-російських та україно-білоруських відносин цього періоду виділено їхні характерні етапи та особливості, визначені основні фактори адміністративного, економічного та етнографічного характеру, завдяки яким владі вдалося провести виправлення кордонів шляхом взаємної передачі окремих територій на кордонах УСРР, РСФРР та БСРР. Разом з тим, виявлено основні недоліки  і протиріччя у вирішення питання прикордонних територій сусідніх республік.

Ключові слова


урегулювання державних кордонів; українсько-російські переговори; перерозподіл територій; етнографічний принцип; адміністративно-територіальний устрій; губернія; волость; повіт; район; розмежування спірних територій; етнічний склад населення

Повний текст:

PDF

Посилання


Дністрянський М. С. Кордони України. Територіально-адміністративний устрій / М. С. Дністрянський. – Л. : Світ, 1992. – 196 с.

Боєчко В. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан / В. Боєчко, О. Ганжа, Б. Захарчук. – К. : Основи, 1994. – 168 с.

Кульчицький С. Україна і Росія в історичній ретроспективі: Новітній український державотворчий процес / С. Кульчицький, Б. Парахонський. – К. : Наук. думка, 2004. – 324 с.

Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України / В. Сергійчук. – К. : Спілка, 2000. – 423 с.

Вісті ВУЦВК. – 1920. – 18 квітня.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). – Ф. 4. – Оп. 1. – Спр. 628.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України. – Ф. 5. – Оп. 1. – Спр. 320.

ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 18. – Спр. 975.

Збірник узаконень і розпоряджень робітничо-селянського уряду України (ЗУ України) – 1923. – № 46. – Ст. 580.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1813.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1813. – Арк. 39–57; Ф. 5. – Оп. 2. – Спр. 331. – Арк. 2.

ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 1808. – Арк. 11; Спр. 1813. – Арк. 101–106.

ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 3. – Спр. 2524.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 4. – Спр. 1198.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 6. – Спр. 48.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 6. – Спр. 49.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 6. – Спр. 451. – Арк. 50–51; Оп. 2. – Спр. 1813. – Арк. 69.

ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 1871.

Державний архів Донецької області (ДАДО). – Ф.Р–1146. – Оп. 1. – Спр. 74а.

Шабельников В. І. Адміністративно-територіальний устрій України: історичний досвід і уроки (1917 – червень 1941 рр.) : [монографія] / В. І. Шабельников. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 306 с.

Ложкін В. Кричимо й простягаємо свої мозолисті руки до рідної України / В. Ложкін // Пам’ятки України. – 1991. – № 2. – С. 11–15.

ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 1808.

Адміністративно-територіальний поділ УСРР при трьохступеневій системі врядування (за даними на 1 жовтня 1925 р.): Довідник. – Харків, 1925. – 72 с.

Известия. – 1925. – 17 октября.

Лоза Ю. Українсько-російська етнічна межа і сучасні кордони та територіальні претензії / Ю. Лоза // Пам’ятки України: історія та культура. – 1996. – № 3–4. – С. 49–57.

ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 4. – Спр. 1198.

ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 4. – Спр. 1199.

Сергійчук В. І. Етнічні межі і державні кордони України / В. І. Сергійчук. – К. : Спілка, 2000. – 432 с.

Вісті ВУЦВК. – 1924. – 14 жовтня.

ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 2152.