ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН

Людмила Василівна Стрільчук

Анотація


Сучасні українсько-польські міждержавні відносини мають відносно коротку історію становлення та розвитку, однак тенденція до їх постійного розширення та зміцнення є очевидною. Сьогодні міждержавні відносини cпираються на розгалужену систему інституційного та правового забезпечення.  Серед інституцій, які забезпечують двосторонні українсько-польські взаємини слід виділити  інституційне забезпечення на рівні органів державної влади, на регіональному та місцевому рівнях, на рівні громадських організацій, а також інституційно-правове забезпечення міждержавного співробітництва.

Ключові слова


інституційне забезпечення; співробітництво; міждержавні відносини; Україна; Республіка Польща; правова база

Повний текст:

PDF

Посилання


Воронкова В. Г. Інститут / В. Г. Воронкова // Юридична енциклопедія: в 6 т. (голова редколегії Ю. С. Шемшученко). – Т. 2. – К. : Укр.енциклопедія, 1999. – 796 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО Укр.), Ф. 5233, оп.1. спр. 268.

ЦДАВО Укр. Ф. 5233, оп.1. спр.450.

Wizmirska B. Kronika 1993 r. / B. Wizmirska// Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 1993. – 1994 . – Warszawa, 1994. – S. 207–236.

Chojnowska A. Stosunki z Ukrainą / A. Chojnowska // Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 1996. – Warszawa, 1997. – S.134 - 135.

Стоєцький С. В. Україна у зовнішній політиці Республіки Польща: євроатлантичний та європейський інтеграційний вимір : дис. … канд. політ. наук : 23.00.02 / С. В. Стоєцький / НАН України. Інститут європейських досліджень. – К., 2007. – 211 с.

Cieślik M. Stosunki z Ukrainą / M. Cieślik// Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 1999. – Warszawa, 2000. – S.175–179.

Szmyd Z. Ukraina / Z. Szmyd // Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 2000. – Warszawa, 2001. – S. 183–202.

Використати наявні резерви // Політика і час. – 2000. – № 3–4. – С. 108–109.

Wizmirska B. Kronika stosunków zagranicznych Polski w 2003 r. // Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 2004. – Warszawa, 2005. – S. 241–276.

Ідея міжпарламентської асамблеї // Дзеркало тижня. – 2005. – 15.01. – С. 1.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wpia.uni.lodz.pl/zpkp/akty/konstytucja.pdf. – Назва з екрану.

Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ – ХХІ століть. Нові пріоритети / М. І. Долішній. – К. : Наук. думка, 2006. – 512 с.

Журба І. Є. Місце та роль інституційного та фінансового забезпечення транскордонного співробітництва в Україні / І. Є. Журба // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький. – 2010. – № 4. – Т. 1. – С. 211.

Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на період 2007–2010 рр. постанова КМУ № 1819 від 27.12.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search. – Назва з екрану.

Ильин В. А. Культура как фактор потребительского поведения [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.marketing.spb.ru/read/m7/3.htm. – Назва з екрану.