БАЛТІЙСЬКИЙ ФАКТОР ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ)

Інна Анатоліївна Туряниця

Анотація


Автор цієї статті аналізує стан відносин України з Литовською Республікою в політичній, економічній та культурній сферах на сучасному етапі. Дослідник приходить висновку, що українсько-литовські відносини характеризуються динамізмом, а досвід Литовської Республіки, набутий в процесі європейської  інтеграції, є корисним для України.

Ключові слова


Україна; Литва; дипломатичні відносини; економічні зв’язки; культурне співробітництво; європейська інтеграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Гульнар І. Політичні процеси на пострадянському просторі: тенденції, протиріччя, перспективи / І. Гульнар // Політичний менеджмент. – 2007. – № 3. – С. 128–134.

Піляєв І. С. Україна-2012: проблема цивілізаційного та геополітичного вибору / Ігор Славович Піляєв // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. Вип. 18 : еструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики. Спецвипуск / за заг. ред. Н. О. Татаренко, В. Г. Ціватого. – К. : ДАУ при МЗС України, 2012. – 296 с.

Постанова Президії Верховної Ради України Про визнання державної незалежності Литовської Республіки // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 40. – С. 533.

Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Литовською Республікою. Вільнюс 21 листопада 1991 р. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1079.2535.0.

З добрим настроєм і відкритим серцем / О. Біттнер // Урядовий кур’єр. – 1996. – 26 вересня. – С. 2.

Історико-архівне управління МЗС України, ф. 8. оп. 145, спр. 3, арк. 35.

Договір про дружбу і співробітництво між Україною та Литовською республікою // Політика і час. – 1994. – № 3. – с. 77–80.

Історико-архівне управління МЗС України, ф. 8, оп. 145, спр. 9 (500), арк. 16.

Чміль І. Як там у них / І. Чміль // Морська держава. – 2008. – №1. – С. 15-17.

Лажнік В. Й. Зовнішньоторговельні відносини України із країнами Балтії / Володимир Йосипович Лажнік, Юлія Володимирівна Дерев’янчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 3. – С. 128–140 (Серія: географічні науки).

Respublic of Lithuania Law on citizenship. Vilnius, 17 September 2002. – № IX-1078 (As last amended on 19 March 2009 – № XI-205.

Бурдяк В. Міжнаціональна взаємодія в Україні, Білорусії, Польщі і Литві: правові та соціальні механізми / Віра Бурдяк // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Т. VIII. – Чернівці : Видавничий дім «Букрек», 2010. – С. 250–263.