Лояльність/опозиційність Російській імперії дворянських депутатських зібрань Правобережної України (кінець ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.)

Ігор Дмитрович Фицик

Анотація


Метою статті є спроба висвітлити ситуативну лояльності/опозиційність станово-корпоративних органів шляхти (дворянства) Правобережної України в умовах політично-правової реальності Російської імперії.
Лояльність шляхетських депутатських зібрань до російського царату зникає під час наполеонівських воєн. Задовго до повстання 1830-1831 рр. російська адміністрація почала розробляти проекти каральних заходів проти місцевого шляхетства.


Ключові слова


Правобережна Україна; шляхта; дворянство; Російська імперія; анексія; інкорпорація; лояльність; опозиційність; дворянське зібрання

Повний текст:

PDF

Посилання


Полное Собрание Законов Российской империи (далі – ПСЗ), 1 собрание. – СПб., 1830. – Т. 22: 1784–1788.

ПСЗ, 1 собрание. – СПб., 1830. – Т. 23:1789 – 1796.

ПСЗ, 1 собрание. – СПб., 1830. – Т. 24: 1796 – 1797.

ПСЗ, 1 собрание. – СПб., 1830. – Т. 25: 1798 – 1799.

ПСЗ, 1 собрание. – СПб., 1830. – Т. 26: 1800 – 1801.

ПСЗ, 1 собрание. – СПб., 1830. – Т. 27: 1802 – 1803.

ПСЗ, 1 собрание. – СПб., 1830. – Т. 28: 1804 – 1805.

ПСЗ, 1 собрание. – СПб., 1830. – Т. 30: 1808 – 1809.

ПСЗ, 1 собрание. – СПб., 1830. – Т. 31: 1810 – 1811.

ПСЗ, 1 собрание. – СПб., 1830. – Т. 32: 1812 – 1814.

ПСЗ, 1 собрание. – СПб., 1830. – Т. 33: 1815 – 1816.

ПСЗ, 1 собрание. – СПб., 1830. – Т. 34: 1817.

ПСЗ, 1 собрание. – СПб., 1830. – Т. 40: 1825.

Архипова Т. Г. История государственной службы в России XVIII-XIX века / Т. Г. Архипова, М. Ф. Румянцева, А. С. Сенин. – М. : Российский государственный гуманитарный университет, 1999. – 230 с.

Барвінок О. В. Дворяни Подільської губернії в органах державного управління та станового самоврядування регіону (1893-1917 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01. «Історія України» / О. В. Барвінок. – Миколаїв, 2014. – 19 с.

Бармак М. В. Органи управління Київською, Подільською та Волинською губерніями Російської імперії наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. / М. В. Бармак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. Ред. проф. М. М. Алексієвця. – Вип. 3. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – С. 18–24.

Бармак М. В. Формування владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) / М. В. Бармак. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2007. – 512 с.

Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793-1914) / Д. Бовуа. – М. : Новое литературное обозрение, 2011. – 1008 с.

Войтенко Ю. М. Становище шляхти на Правобережній Україні за правління Олександра І (1801-1825 рр.) / Ю. М. Войтенко // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип. 18. – Тернопіль : Видавництво Астон, 2006. – С. 41–45.

Войтенко Ю. М. Характеристика органів виконавчої та судової влади на Правобережній Україні за правління Катерини ІІ (1793-1796 рр.) / Ю. М. Войтенко // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А. П. Коцура. – Вип. 7.– К., 2007 – С. 33–36.

Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше (ХІХ – начало ХХ в.) / Л. Е. Горизонтов. – М. : Индрик, 1999. – 272 с.

Западные окраины Российской империи : [научн. ред. М. Долбилов, А. Миллер]. – М. : Новое литературное обозрение, 2006. – 608 с.

Історія державної служби в Україні: у 5 т. – Т. 1 / [О. Г. Аркуша, О. В. Бойко, Є. І. Бородін та ін. ; відп. ред. Т. В. Моторенко, В. А. Смолій ; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.] ; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 544 с.

Казначеєва Л. М. Волинське дворянське зібрання (1796-1917): функції, структура, участь у системі органів влади автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01. «Історія України» / Л. М. Казначеєва. – К., 2008. – 19 с.

Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія. Виникнення. Історія. Розпад / А. Каппелер. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету, 2005. – 360 с.

Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. До питання про інкорпорацію та юридичну легітимацію шляхти Правобережної України в Російській імперії (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) / І. І. Кривошея, Ір. І. Кривошея // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Випуск 16. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2004. – С. 82–91.

Лисенко С. Правобережна шляхта (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.). Список шляхти Волинської, Київської та Подільської губерній, дворянські права якої перевірила Центральна ревізійна комісія / С. Лисенко, Є. Чернецький. – Вид. 2-ге. – Біла Церква : Вид. О. В. Пшонківський, 2007. – 448 с.

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.) : [в. 2 т.]. – Т. 1. / Б. Н. Миронов. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. – 548 с.

Романович-Славатинский А. Дворянство в России от начала ХVІІІ века до отмены крепостного права: Свод материала и приуготовительные этюды для исторического исследования / А. Романович-Славатинский. – СПб, 1870. – 564 с.

Свербигуз В. Старосвітське панство / В. Свербигуз. – Варшава, 1999. – 249 с.

Свербигуз В. Шляхетська бесіда / В. Свербигуз. – К., 2000. – 32 с.

Смолій В. А. Возз’єднання Правобережної України з Росією / В. А. Смолій. – К. : Наукова думка, 1978. – 192 с.

Хоптяр Ю. А. З історії дворянства Правобережної України (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.) / Ю. А. Хоптяр // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. – Т. 1 (3). – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 1997. – С. 230–239.

Чернецький Є. Правобережна шляхта за російського панування (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). Джерела, структура стану, роди / Є. Чернецький. – Біла Церква : Вид. О. В. Пшонківський, 2007. – 176 с.

Чернецький Є. Шляхта Правобережної України в кін. ХVIII – І пол. XIX ст. / Є. Чернецький // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Вип. 1. – Біла Церква, 2001. – С. 25–47.

Шандра В. С. Адміністративні установи Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. в російському законодавстві: джерелознавчий аналітичний огляд / В. С. Шандра. – К., 1998. – 75 с.

Шандра В. С. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ – початок ХХ ст. / В. С. Шандра. – К., 2005. – 427 с.

Шандра В. С. Про призначення адміністративно-територіальних реформ у Російській імперії / В. С. Шандра // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Випуск ХІІ. – Київ : НАН, Інститут історії України, 2006. – С. 24–38.

Щербак Н. О. Національне питання в політиці царизму на Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття) : [монографія] / Н. О. Щербак. – К. : ПЦ «Ризографіка», 2005. – 616 с.