Просопографічний портрет іноземних консулів Чорноморсько-Азовського регіону Російської імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

Людмила Анатоліївна Вовчук

Анотація


У статті розкривається узагальнюючий портрет іноземного консула, що діяв на Півдні Російської імперії упродовж кінця ХVIII – початку ХХ ст. У результаті було виявлено, що консулами були найрізноманітніші люди: як громадяни Російської імперії, так і іноземці. Це були представники дворянства, аристократії або ж буржуазії, що мали високий рівень освіти, як правило гуманітарної. Вони представляли різні верстви суспільства – від купецтва до наукової інтелігенції, які окрім дипломатичної діяльності займалися підприємництвом і торгівлею, брали участь у громадському житті краю, займалися науковими дослідженнями, залишивши по собі помітний слід в історії міської громади.


Ключові слова


консул; просопографічний портрет; чорноморсько-азовський регіон; Російська імперія

Повний текст:

PDF

Посилання


Зорин В. А. Основы дипломатической службы / Валериан Александрович Зорин. Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : «Междунар. отношения», 1977. – 368 с.

Никольсон Г. Дипломатия / Гарольд Никольсон. – М. : ОГИЗ; Госиздательство политической литературы, 1941. – 156 с.

Агстнер Р. Про цісарів, консулів і купців. Австрія і Україна 1785-2010. / Рудольф Агстнер. – Wien-Berlin : Lit Verlag GmbH&Co. KG, 2011. – 409 с.

Halm H. Johann Rosarowitz, der erste österreichische Generalkonsul in Cherson (geb.1739, +1789). – Eisgnstads Landesarchiv u Landesmus, 1952. – 77 s.

Херлихи П. Европейский город Черноморья. очерки истории Одессы ХІХ века / Патриция Херлихи. – Одесса : Изд-во «Optimum», 2009. – 323 с.; Герлігі П. Одеса. Історія міста, 1794-1914 / Патриція Герлігі. – К. : «Критика», 1999. – 382 с.

Шмульян Г. Т. Мини-словарь / Георгий Теодорович Шмульян // Вехи Таганрога. 110 лет Металлургическому заводу. – 2006. – № 28. – С. 34–36

Шмульян Г. Т. Нев Альберт Августович / Георгий Теодорович Шмульян // Энциклопедия Таганрога. –

Ростов-на-Дону : Ростиздат, 2003. – 512 с.

Андрианов Ю. Альберт Нев – большой босс / Ю. Адрианов // Вальцовка (Таганрог, ТАГМЕТ). – 2003. – 28 марта. – С. 5

Андрианов Ю. Бельгийское консульство в Таганроге / Ю. Адрианов // Ветеран Дона (Таганрог). – 2006. – октябрь. – С. 4

Андрианов Ю. Бельгийцы в Таганроге / Ю. Адрианов // Ветеран Дона (Таганрог). – 2000. – 11 авг.; 18 авг. – С. 4.

Цымбал А. Консульства Таганрога / А. Цымбал // Таганрогская правда. – 2010. – 9-15 июля. – С. 5.

Паншин Г. Инностранцы в Таганроге / Г. Паншин // Таганрогская правда. – 1993. – 27 января. – С. 1–2.

Гонтмахер М. А. Евреи на Донской земле. История. Факты. Биографии. Издание второе, исправленное и дополненное / Михаил Абрамович Гонтмахер. – Ростов-на-Дону : Ростиздат, 2007. – 858 с.

Мовшович Е. В. Предприниматели и благотворители Самуил Соломонович Поляков и Яков Соломонович Поляков / Евгений Вениаминович Мовшович [Электронный ресурс] // Донской временник: краеведческий библиотечно-библиографический журнал. – Режим доступа : http://www.donvrem.dermartology.ru/Files/article/m12/0/art.aspx?art_id=189.

Чередниченко Г. Иностранные консульства в Николаеве как культуро-историческое явление ХІХ-ХХ столетий / Галина Чередниченко // Краєзнавчий альманах. – Миколаїв, 2004. – № 1; Консульський квартал // Николаевские новости. – 2004. – 24-28 мая – С. 3.

Ананьич Б. В. Банкирские дома в России, 1860-1914 гг.: Очерки истории част. предпринимательства / Борис Васильевич Ананьич. – Л. : Наука, 1991. – 196, [2] с.

Шевченко В. В. Приватне банкірське підприємництво в Одесі (ХІХ – поч. ХХ ст.) : [монографія] / Валентина Віталіївна Шевченко; НАН України, ін-т історії України. – 2010. – 266 с.

Дружкова І. С. Кредитно-банківські установи на Півдні України в ХІХ – на початку ХХ ст. (історичний аспект) : дис. канд. іст. наук : 07.00.01 / Ірина Сергіївна Дружкова. – Одеса, 2004. – 220 с.

Адрес-календарь, издаваемый от канцелярии Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора с картой железных дорог з 1869 г. за 1871 год. – Одесса : в типографии П. Францова, 1870. – С. 98.

Адрес-календари и Справочные книги Таврийской губернии на 1908-1912 годы. (Симферополь).

Адрес-календари и Справочные книжки гор. Николаева (Херсонской губернии) на 1900 и 1902 годы.

Адрес-календарь Мариуполя на 1916 год // Старый Мариуполь. История Мариуполя [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old-mariupol.com.ua/category/adres-kalendar-1916-god/.

Адрес-календари Одесского градоначальства на 1877-1905 годы.

Адрес-календари служащих в Таврийской губернии на 1903-1905 годы.

Кавказский календарь на 1859-1917 гг.

Новороссийский календарь на 1836-1874 годы.

Горяинов С. М. Руководство для консулов. – Спб. : Тип. И. Н. Скороходова, 1903. – С. 6.

Степаненко В. В. Північне Причорномор’я у системі зовнішньоторговельних зв’язків в Російській імперії (90-і рр. ХІХ ст. – 1914 р.) / Вікторія Володимирівна Степаненко : дис. … к.і.н. : 07.00.01 – історія України. – Миколаїв, 2006. – С. 141.

Тригуб О. П. «Почесні шпигуни» (розвідницька діяльність іноземних консулів на Півдні України на початку ХХ ст.) / Олександр Петрович Тригуб // Гілея: науковий вісник. – 2013. – Вип. 67. – С. 49–50.

История дипломатии / Под ред. В. А. Зорина, В. С. Семенова, С. Д. Сказкина, В. М. Хвостова. В 3-х т. – Т. 1. – М. : Государственное издательство политической литературы, 1959. – С. 89–90.

Зорин В. А. Основы дипломатической службы / В. А. Зорин. – C. 30.

Зонова Т. В. Основные этапы становления российской дипломатической службы (1549-1917 гг.) / Татьяна Владимировна Зонова // Дипломатическая служба: учебник / под ред. А. Торкунова. – М. : РОССПЭН, 2003. – С. 25.

Зорин В. А. Основы дипломатической службы. – C. 30.

Зонова Т. В. Основные этапы становления российской дипломатической службы (1549-1917 гг.) / Т. В. Зонова. – С. 25.

Никольсон Г. Дипломатия. – C. 67.