Діяльність українських громад наприкінці 50-х – на початку 60-х рр.ХІХ ст. у працях істориків 20-х рр. ХХ – на початку ХХІ cт.

Ірина Клєр

Анотація


Статтю присвячено дослідженню проблем, пов’язаних з утворенням та діяльністю громад Наддніпрянської України наприкінці 50-х – на початку 60-х рр. ХІХ ст. Особливу увагу приділено дискусійному питанню щодо часу утворення громад та їх складу. В дослідженні охарактеризовано особливості розробки цієї теми на історіографічній основі з 20-х рр. ХХ до початку ХХІ ст.


Ключові слова


українські громади; недільні школи; українофільство; українська інтелігенція; історіографія; історики

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонович М. З історії громад на рубежі 1850-1860-х років / М. Антонович // Київська старовина. – 1988. – № 2. – С. 28–49.

Беззубець О. Спогади діячів у визвольного руху 60-90-х років ХІХ ст. / О. Беззубець, Н. Чирикало // Етнічна історія народів Європи. – Випуск 9. – 2001. – С. 90–94.

Бернштейн М. Д. Журнал «Основа» і український літературний процес кінця 50-60-х років ХІХ ст. / М. Д. Бернштейн – К. : АН УРСР, 1959. – 216 с.

Волощенко А. К. Нариси з історії суспільно-політичного руху на Україні в 70-х – на початку 80-х років ХІХ ст. / А. К. Волощенко. – К., 1974. – 221 с.

Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. : [навч. посібник] / Я. Й. Грицак ; 2-ге видання /. – К. : Генеза, 2000. – 360 с.

Дорошенко Д. І. Нарис історії України / Д. І. Дорошенко. – В 2-х томах. – Т. ІІ – К. : Глобус, 1991. – 462 с.

Дудко В. Полтавська громада початок 1860-х років у листах Дмитра Пильчикова до Василя Білозерського / В. Дудко // Київська старовина. – 1998. – № 2. – С. 155–177.

Енциклопедія історії України: в 5 т. Т. 2.: Г-Д. / Редколегія : В. А. Смолій та ін. – К. : Наукова думка, 2004. – 528 с.

Енциклопедія українознавства в 3-х т. Т. 2. / Под ред. В. Кубійовича. – К. : Молоде життя, 1994. – 780 с.

Іванченко Р. П. Історія без міфів: Бесіди з історії української державності / Р. П. Іванченко. – К. : Український письменник, 1996. – 335 с.

История УССР в 10 т. Т. 4. / Редкол.: Ю. Ю. Конфудор (гл. редактор) и др., АН СССР, Институт истории. – К. : Наукова думка, 1983. – 694 с.

История Украинской СССР в 2-х т. Т. 1. / Під ред. К. К. Дубини, І. О. Гуржія. – К. : Наукова думка, 1969. – 835 с.

Історія Українскій РСР (Науково-популярний нарис) / Під ред. К. К. Дубини, І. О. Гуржія. – К. : Наукова думка, 1967. – 410 с.

Історія УРСР в 10 т. Т. 4. К. : Наукова думка, 1981. – 525 с.

Катренко А. М. Український національний рух ХІХ століття у двох частинах. Ч. 2. 60-80-ті роки ХІХ століття / А. М. Катренко. – К. : Либідь, 1999. – 189 с.

Кормич Л. І. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ ст. : [навч. посіб.] / Л. І. Кормич, В. В. Багацький. – Видання четверте. – Х. : ООО «Одіссей», 2004. – 480 с.

Литвин В. М. Історія України у 3-х томах Т. 2. Кінець XVIII – початок ХХ ст. / В. М. Литвин. – К., Видавничий дім «Альтернативи», 2005. – 760 с.

Марахов Г. И. Социально – политическая борьба на Украине 50-60-е гг. ХІХ в. / Г. И. Марахов. – К. : Вища школа, 1981. – 160 с.

Міяковський В. Недруковане й забуте (громад. Рухи дев’ятнадцятого сторіччя новітня українська література) / В. Міяковський. – Нью Йорк : Українська вільна академія наук у США, 1984. – 508 с.

Мисюра О. Постать О. Кониського в українському національно-визвольному русі (історіографія та джерелознавча проблема) / О. Мисюра // Сіверянський літопис. – 2004. – № 1. – С. 37–46.

Рубашова С. Провідні національні та соціальні ідеї українських громад 60-х років ХІХ ст. / С. Рубашова // Четверта Академія пам’яті професора Володимира Антоновича. – К., 1999. – С. 141–150.

Сарбей В. Г. Становлення і консолідація української нації та піднесення національного руху в другій половині ХІХ ст. / В. Г. Сарбей // УІЖ. – 1991. – № 5. – С. 3–16.

Сарбей В. Г. Національне відродження України / В. Г. Сарбей // Історія України У 15 т. Т. 9. – К. : Видавничий дім «Альтернативи», 1999. – 336 с.

Світленко С. Українські громади другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст. [Особливості ідеології та діяльності] / С. Світленко // Київська старовина. – 1998. – № 2. – С. 9–28.

Світленко С. І. Світ модерної України кінця XVIII – початку ХХ ст. / С. І. Світленко // Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : Герда, 2007. – 457 с.

Субтельний О. Україна: історія / О. Субтельний. – К. : Либідь, 1994. – 736 с.

Супронюк О. Харківська Громада наприкінці 1862 р. / О. Супронюк // Київська старовина. – 1998. – № 2. – С. 178–191.

Українська радянська енциклопедія Т. 3. / Під ред. М. П. Бажана. – К. : Українська радянська енциклопедія. – 576 с.