Проблеми історії соціально-економічних відносин на теренах України в науковій спадщині О. П. Погребенського (1905-1979)

Валерій Валерійович Левченко

Анотація


Статтю присвячено аналізу одного з аспектів наукової спадщини О. П. Погребенського – проблемі історії соціально-економічних відносин на теренах України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Результатом наукової праці О. П. Погребенського стала монографія «Столипінська реформа на Україні», яка є першим науковим дослідженням, де розглянута роль соціально-економічних відносин на теренах України кінця ХІХ – початку ХХ ст. як окремого регіону Російської імперії.


Ключові слова


О. П. Погребенський; наукова спадщина; історія України; аграрне питання; столипінська реформа

Повний текст:

PDF

Посилання


Відносно історії зміни написання прізвища «Погребенського» на «Погребинський» див.: Левченко В. В. Одеський історик-україніст Олександр Петрович Погребенський (1905-1979): наукова реабілітація / В. В. Левченко // Історична україністика в Одеському університеті: визначні віхи, персонажі, доробок. – Одеса, 2013. – С. 96–111.

Погребинський О. Столипінська реформа на Україні / О. Погребинський. – Одеса : Вид-во «Пролетар», 1931. – 128 с.

Див.: Библиографический список опубликованных научных трудов А. П. Погребинского // Погребинский А. П. Очерки истории финансов дореволюционной России (XIX-XX вв.) : [моногр.] / А. П. Погребинский. – Переизд. с изм. и доп. – Волгоград, 2000. – С. 188–191.

Заруба В. М. Історик держави і права України академік М. Є. Слабченко (1882-1952) : [монографія] / В. М. Заруба. – Дніпропетровськ, 2004. – 456 с.

Лось Ф. Є. Україна в роки столипінської реакції / Ф. Є. Лось // Нариси з історії України. – К. : Вид-во АН УРСР, 1944. – Вип. 11. – С. 73.

Оглоблин О. Українська історіографія: 1917-1956 / О. Оглоблин. – К., 2003. – С. 55.

Жвалюк В. Р. Податкові органи Російської імперії в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: організаційно-правові засади діяльності дис. ... канд. юрид. наук / В. Р. Жвалюк. – Х., 2000. – 249 арк.

Власюк І. М. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток правобережної України (1906-1914 рр.) : автор. дис. ... канд. іст. наук / І. М. Власюк. – К., 2000. – 20 с.

Майстренко В. С. Столипінська аграрна реформа в Харківській губернії: автореф. дис. ... канд. іст. наук / В. С. Майстренко . – Харків, 1997. – 17 с.

Бочаров В. В. Столипінська аграрна реформа в Катеринославській і Харківській губерніях (1906-1916 рр.) : автореф. дис ... канд. іст. наук / В. В. Бочаров. – Донецьк, 2001. – 19 с.

Ігнатова Л. Р. Аграрна реформа П. А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук / Л. Р. Ігнатова – Одеса, 2002. – 19 с.

Приймак О. М. Столипінська аграрна реформа на Півдні України (1906-1917 рр.) : дис. ... канд. іст. наук / О. М. Приймак. – Запоріжжя, 2002. – 286 с.

Овдін О. В. Столипінська аграрна реформа на Катеринославщині (1906-1916 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук / О. В. Овдін. – Дніпропетровськ, 2005. – 20 с.

Селіхов Д. А. Аграрне законодавство царської Росії в Україні епохи капіталізму (II пол. ХIХ – поч. ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. А. Селіхов. – Харків, 2002. – 20 с.

Верховцева І. Г. Діяльність земств Правобережної України (1911-1920 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук / І. Г. Верховцева. – Черкаси, 2004. – 20 с.

Терещенко В. Д. Роль іпотечних банків у проведенні столипінської аграрної реформи в Україні (1906-1916 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук / В. Д. Терещенко. – Тернопіль, 2005. – 22 с.

Приймак О. М. Позикова політика Селянського банку на Півдні України / О. М. Приймак // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2005. – Вип. 9. – С. 108–112.

Раєвський С. М. Сільське господарство Лівобережної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. : дис. ... канд. іст. наук / С. М. Раєвський. – К., 2006. – 194 арк.

Шевченко В. Реформа П. А. Столипіна та її вплив на еволюцію поземельних відносин в Україні (1906-1916 pp.) / В. Шевченко // Сіверянський літопис. – 2007. – № 4. – С. 91–101.

Мачуська І. Б. Історико-правові аспекти управління земельними ресурсами: Столипінська аграрна реформа / І. Б. Мачуська. – Ресурс доступу : www.rusnauka.com/23_SND_2008/Pravo/26568.doc.htm.

Дудар О. В. Місце «Черниговских губернских ведомостей» у суспільно-політичному житті України другої половини XIX – початку XX століття : автореф. дис ... канд. іст. наук / О. В. Дудар. – К., 2008. – 20 с.

Золотарева В. П. Особенности инвестиционной деятельности в России (1861-1900 гг.) : дис. ... канд. экон. наук / В. П. Золотарева. – М., 2005. – 161 c.

Слепова О. В. Основные направления экономической политики правительства П. А. Столыпина : дис. ... канд. ист. наук / О. В. Слепова. – М., 2005. – 175 с.

Мельников М. В. Финансовая политика России во второй половине XIX – начале XX в.: проблема становления золотого денежного обращения : автореф. дис. ... докт. ист. наук / М. В. Мельников. – Нижний Новгород, 2009. – 54 с.

Див.: Заруба В. М. Історик держави і права України академік М. Є. Слабченко (1882-1952) : [монографія] / В. М. Заруба. – Дніпропетровськ, 2004. – 456 с.

Заруба В. М. Михайло Слабченко в епістолярній та мемуарній спадщині (1882-1952) / В. М. Заруба. – Дніпропетровськ, 2004. – 352 с.

Див.: Левченко В. В. Організація та діяльність Одеської секції Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури при Одеському інституті народної освіти / В. В. Левченко // Записки історичного факультету. – Одеса, 2003. – Вип. 13. – С. 126–140

Левченко В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.) : позитивний досвід невдалого експерименту / В. В. Левченко. – Одеса, 2010. – 428 с.

Шаховская Л. С. Предисловие // Погребинский А. П. Очерки истории финансов дореволюционной России (XIX–XX вв.) : [моногр.] / А. П. Погребинский. – Переизд. с изм. и доп. – Волгоград, 2000. – С. 7–10.

Інтерв’ю з В. О. Погребинською 19 квітня 2014 р. // Особистий архів автора.

Левченко В. В. Погребинський Олександр Петрович / В. В. Левченко // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса, 2009. – С. 308–310.

Державний архів Одеської області. – Ф. Р-1593, – оп. 1, – спр. 3705, – 6 арк.

Погребинський О. Українська листівка-метилик у 1917-19 роках / О. Погребинський // Записки Українського бібліографічного товариства в Одесі. – 1929. – Ч. 2-3. – С. 117–122.

Записки Одеського наукового товариства при ВУАН. Секція соціально-історична. – Одеса, 1928. – № 2. – С. 48–92; 1930. – № 5. – С. 63–71.

Див.: Левченко В. В. Одеське наукове товариство при Українській академії наук (1926-1931) – перший українознавчий академічний осередок в Одесі / В. В. Левченко, А. Д. Хохолькова // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри / Відп. ред. М. І. Михайлуца. – Одеса : ВМВ, 2013. – С. 173–177.

Див.: Цубенко В. Л. Історія Новоросійського (Херсонського) військового поселення кавалерії. 1817-1857 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук / В. Л. Цубенко. – Одеса, 2003. – 17 с.

Шармар О. Військові поселення в Україні (1817-1857 рр.): історико-правовий аспект / О. Шармар // Воєнна історія. – 2003. – № 2.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.