ВХОДЖЕННЯ ЧИ ПОВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПИ? (УКРАЇНА У ПОШУКАХ СВОЄЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ)

Наталія Володимирівна Шевченко

Анотація


Стаття присвячена проблемі переосмислення історичного минулого предста-
вниками сучасної гуманітарної науки у контексті пошуку європейської ідентичності України з метою розробки концептуальних засад реалізації курсу на інтеграцію до соціально-економічного, політичного і культурного простору Європейського Союзу


Ключові слова


європейська ідентичність; курс на євроінтеграцію; європейський вимір; феномен українського суспільства; пан’європейське покликання України

Повний текст:

PDF

Посилання


Шпорлюк Р. Євразійський дім. Проблеми ідентичності в Росії та Східній Європі // Сучасність. – 1992. – № 5. –

С. 69-78; «Круглий стіл»: «Україна в геополітичному інтер’єрі кінця ХХ ст.» // Політична думка – 1994. – № 2. –

С. 3-12; «Круглий стіл»: «Україна на посткомуністична: у пошуках «третього шляху» // Політична думка. –

– № 2. – С. 3-7; Простір свободи. Україна шпальтах паризької «Культури». – К., 2006. – С. 25-35; Грицак Я.

Страсті за націоналізмом. Історичні ісеї // Критика. – 2004; Грицак Я. І ми в Європі? // Критика. – 2003. – № 4. –

С. 5-8.

Капелер А. Європа на схід від Європи // Критика. – 2003. – № 4. – С. 9-11; Кизима В. Своя доля і свій шлях

широкий // Віче. – 1993. – № 1. – С. 7-22; Кравченко І. Культура як національна мета // Віче. – 1995. – № 2. –

С. 131-141.

Ільїн В. «Пересічна свідомість»: Рудимент чи національна доля? // Мандрівець. – 2006. – № 6. – С. 4; Фют А.

Повернення до Центральної Європи? // Критика. – 2008. – № 6. – С. 22-26.

Андрухович Ю. Усього тільки привід. Але він усе ще ходить. // Міжнародна конференція пам’яті Є. Гедройця

«Європа – минуле і майбутнє. Візії і ревізії», 24-26 листопада 2006 року, м. Київ. – К.: Критика, 2007. – С. 15-17.

Головко В.В. Ідентичність як метафора: шлях від психології до історіографії // Укр. іст. журн. – 2002 – № 2 –

С. 23-34; Національна ідея в духовній культурі України ХIХ-ХХ ст. // Філософська і соціологічна думка. – 1993. –

№ 11-12. – С. 238-247; Світова та європейська інтеграція. – Миколаїв, 2008; Міжнародна науково-практична

конференція «Ольвійський форум – 2008» Стратегії України в геополітичному просторі». – Миколаїв, 2008.

Польські студії. 1-й конкурс ім. Єжи Гедройця // Дух і Літера. – № 20. Спеціальний випуск. – 2008. – С. 8-229.

Таран Л.В. Провідні тенденції світової історіографії у ХХ ст. та проблеми кризи сучасної історичної науки. //

Укр. істор. журн. – 1998. – № 5. – С. 35-40; Потульницький В.А. Українська та світова історична наука: рефлексії на межі століть // Укр. іст. журн. –2000. – № 1. – С. 6-8; Блок М. Феодальне суспільство. – К.: Видавничий дім «Всесвіт», 2002. – С. 104-108.

Єдлицький Є. Національні периферії європейської цивілізації // Критика. – 2004. – № 9. –С. 6-7.

Шевченко Н.В. «Ягеллонська спадщина» у світлі сучасних історичних студій // Історичний архів. Наукові

студії. – Випуск 1. – Миколаїв, 2008. – С. 29-39.

Вульф Л. Винайдення Східної Європи. Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва. – К., 2009. – С. 9-20, 22.

Наливайко Д.С. Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі ХІ-ХVІІІ ст. – К.: Основи, 1998. – С. 5-8, 517-523.

Тер Ф. Україна на ментальній карті Європи // Критика. – 2005. – № 9. – С. 5-10.

Шевченко Н.В. Сучасний проект історії Центрально-Східної Європи в історіографії: результати та проблеми //

Наукові праці МДГУ ім. Петра Могили. Історичні науки. – Т. 100, Вип. 87. – Миколаїв, 2008. – С. 123-129.

Національна ідея в духовній культурі України ХІХ-ХХ ст. // Філософська і соціологічна думка. – 1993. – № 11-12. –

С. 238-247; Українська душа. – К., 1992.

Шпорлюк Р. Євразійський дім. Проблеми ідентичності в Росії та Східній Європі // Сучасність. – 1992. – № 5. –

С. 69-78; «Круглий стіл»: «Україна в геополітичному інтер’єрі кінця ХХ ст.» // Політична думка. – 1994. – № 2. –

С. 3-9; Круглий стіл»: «Україна посткомуністична: у пошуках «третього шляху» // Політична думка. – 1994. –

№ 2. – С. 3-7.

Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості. – Київ – Луцьк, 1994. – Ч. 1-2; Канигін Ю. Душа і

менталітет // Вісник НАНУ. – 1994. – № 5. – С. 5-9; Храмова В. До проблеми української ментальності //

Українська душа. – К., 1992. – С. 4-8; Шевченко Н.В., Черних І.Д. Менталітет як категорія наукового пізнання

духовного світу людини та нації (огляд вітчизняних досліджень) // Українська козацька держава: витоки та

шляхи історичного розвитку. Матеріали шостих всеукраїнських читань. – Київ – Черкаси, 1997. – С. 195-209;

Шевченко Н.В. Український менталітет у світлі новітніх студій // Наш радавод. Матэриалы міжнароднай

навук. канферэнцыі «Гістарычная памяць народоÿ Вялікага княства Літоÿскага і Бєларусі. ХІІІ-ХХ ст.». –

Гродна, 1996. – Кн. 7. – С. 114-118.

Рудакевич О. Ментальність і політична культура української нації // Розбудова держави. – 1995. – № 1. – С. 26-29;

Кизима В. «Незалежність від» чи «незалежність для?» Маргінальна сутність ментальності України // Віче. –

– № 9. – С. 141-152; Кизима В. Своя доля і свій шлях широкий // Віче. – 1993. – № 1. – С. 7-22.

Рудакевич О. Згад. стаття. – С. 29-30.

Кизима В. «Незалежність від» чи «незалежність для?». – С. 150-151.

Павленко Ю.В. Передісторія русів у світовому контексті. – К.: Либідь, 1991; Юрій М.Ф. Етногенез

українського народу. – К.: Кондор, 2008; Юрій М.Ф. Соціокультурний світ України. – К.: Кондор, 2003; Сергій

Плохій. Козакознавство без кордонів: нотатки про користь порівняльного аналізу // Український гуманітарний

огляд – Вип. 10. – К.: Критика, 2004. – С. 63-85; В. Кравченко. Україна, імперія, Росія. Огляд сучасної української

історіографії // Український гуманітарний огляд – Вип. 10. – К.: Критика, 2004. – С. 115-155; Горобець В. Еліта

козацької України в пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою та Варшавою (1654-1665). – К., 2001;

Когут З. Коріння ідентичності. – К.: Критика, 2004; Струкевич О.К. Політико-культурні орієнтації еліти

України – Гетьманщини (інтегральний погляд на питання). – К.: Інститут історії України. – 2002; Його ж:

«Українська «нація до націоналізму»: пошуки критеріїв ідентичності в Україні-Гетьманщині у XVIII ст.». – К., 1999.

Зашкільняк Л. Україна між Польщею й Росією: історіографія і суспільна свідомість // Україна – Польща. Зб.

наук. праць. – К., 2001. – C. 12; Зашкільняк Л. Канонічна історія стереотипного сусіда // Критика. – 2006,

березень. – С. 11-14.

Симоненко Р.Г. Про геополітичний фактор в історії України // Укр. іст. журн. – 2001. –№ 3. – С. 108-109.

Там само. С. 110-112.

Скоблик В.П. Історія України-Русі ХI-ХVIII ст. у контексті міжцивілізаційних відносин (особливості

тойбіанської інтерпретації) // Укр. істор. журн. – 1998. – № 5. – С. 16-30.

Шевченко І. Україна на захід від Сходу. // Критика. – 2009. – № 1-2. – С. 22-24.

Там само. С. 23, 24-25.

Бетлій О. Перевинайдення Східної Європи. // Критика. – 2007. – № 7-8. – С. 5-9.

Там само. С. 10-11.

Там само. С. 12.

Там само. С. 13.

Там само. С. 14.

Хамітов Н. Українська ментальність: постімперське та постіндустріальне буття // Розбудова держави. – 1995. –

№ 1. – С. 31- 35.

Шевченко І. Україна на захід від Сходу. – С. 24.

Там само. С. 25.

Безп’ятчук Ж. Сила плюралізму // Український тиждень. – 2009. – 15 жовтня. – С. 5.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.