ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: ШЛЯХИ ІСТОРІЇ

Ольга Станіславівна Морозова

Анотація


У статті аналізується процес входження України до європейського освітнього
простору. Визначається велика роль Києво-Могилянської академії у започаткуванні цього процесу. Автор надає деякі рекомендації щодо впровадження Болонської реформи освіти в Україні


Ключові слова


Україна; освіта; Болонський процес; реформа

Повний текст:

PDF

Посилання


Грінченко Б. Якої нам треба школи. – К.: Вид. М. Грінченко, 1912. – 24 с.

Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905-1920). – Мюнхен: Український Вільний Університет, 1969. – 226 с.

Борисенко В.Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні в 60-90-х рр. ХІХ ст. – К.: Наукова

думка, 1980. – 154 с.

Благий В. Шкільництво в Галичині на початку ХХ ст. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича

НАН України, 1999. – 76 с.

Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К.: Наукова думка, 2001. – 912 с.

Кудін А. Реалізація в Україні принципів і завдань Болонського процесу: забезпечення мобільності громадян з

можливістю їх працевлаштування // Вища школа. – 2006. – № 1. – С. 27-31.

Бех В. На шляху до європейського простору для вищої освіти // Пам’ять століть. – 2005. – № 2. – С. 57-59.

Базилевич В. Інтелектуалізація та індивідуалізація – основа формування нової парадигми класичної універси-

тетської освіти в галузі економіки управління в контексті Болонського процесу // Вища школа. – 2005. – № 4. –

С. 28-35.

Шубін О. Адаптація університету до Болонського процесу // Вища освіта. – 2005. – № 6. – С. 21-27.

Флюр О.М. Інтеграція України у світовий інформаційний простір: Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Київсь-

кий національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004.

Хижняк З.И. Киево-Могилянская академия. – К.: Вища школа, 1988. – 268 с.

Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія: історичний нарис. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2004. –

с.

www.eu-edu.org/ua/bolonsky1.html.