НАСЕЛЕННЯ СТЕПОВОГО ПОБУЖЖЯ В ІСТОРИЧНИХ ПОХОДАХ «НАРОДІВ МОРЯ»

Людмила Володимирівна Матвієнко

Анотація


У статті подається аналіз участі населення Степового Побужжя в так
званій навалі «народів моря». Встановлення факту участі європейських народів
доби пізньої бронзи в походах «народів моря» на Єгипет у хронологічних рамках
ХІІ-ХІ ст. до н. е. відкриває значні перспективи вивчення історії Європи та України


Ключові слова


пізня бронза; «народи моря»; Степове Побужжя; сабатинівська культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Клочко В.І. «Народи моря» та Північне Причорномор’я / В.І. Клочко // Археологія. – 1990. – № 1. – С. 10-17.

Клочко В.И. Археологические свидетельства участия населения Северного Причерноморья в нашествии «народов

моря» на Восточное Средиземноморье / В.И. Клочко // VІ республиканская конференция молодых археологов

[Актуальные проблемы историко-археологических исследований]: тезисы докладов. – К., 1987. – С. 69-70.

Колдубай І., Нога О. Прадавня Україна. Історія, культура, вбрання / І. Колдубай, О. Нога. – Львів: НВФ

«Українські технології», 2004. – 528 с.

Черняков И.Т. Погребения эпохи энеолита и бронзы на Южном Буге (по материалам раскопок Бугской архео-

логической экспедиции в 1930-1931 гг.) / И.Т. Черняков // Памятники древних культур Северо-Западного При-

черноморья. – К.: Наукова думка, 1981. – С. 22-37.

Субботин Л.В. Два кургана эпохи бронзы в Буго-Днестровском междуречьи / Л.В. Субботин // Археологиче-

ские памятники Северо-Западного Причерноморья. Сборник научных трудов. – К.: Наукова думка, 1982. –

С. 100-110.

Білоусько О.А. Україна давня: Євразійський цивілізаційний контекст / О.А. Білоусько. – К.: «Генеза», 2002.–

с.

Черняков И.Т. Северо-Западное Причерноморье во второй половине II тыс. до н. э. / И.Т. Черняков. – К.: Нау-

кова думка, 1985. – 171 с.

Кушнір В.Г. Воронівський комплекс і проблема локалізації поселень сабатинівської культури / В.Г. Кушнір //

Старожитності Причорномор’я. – Одеса: Гермес, 1995. – Випуск 1. – С. 7-17.