УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ВЕДИЧНОГО ПІЗНАННЯ

Юрій Вадимович Котляр

Анотація


У статті подається спроба проаналізувати ментальність українців, не лише
використовуючи геополітичний фактор – перехрестя історичних шляхів зі
Сходу на Захід та з Півночі на Південь, а й застосовуючи найдавнішу у світі
ведичну традицію.


Ключові слова


ментальність; Україна; веди; міфологія; релігія

Повний текст:

PDF

Посилання


Шаян В.П. Віра Предків Наших. – Гамільтон, Канада: Об’єднання Української Рідної Віри, 1987. – Т. 1. – 893 с.

Неру Дж. Взгляд на всемирную историю. – М.: Прогресс, 1975. – Т.

– 454 с.

Канигін Ю.М. Шлях аріїв: Україна в духовній історії людства: [роман-есе]. – К.: Україна, 2001. – 325 с.

Шилов Ю. А. Прародина ариев: История, обряды и мифы. – К.: СИНТО, 1995. – 744 с.

Лозко Г.С. Етнологія України. – К.: АртЕК, 2000. – 312 с.

Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953. Суспільно-політичний та історико-правовий

аналіз: У 2 кн. – К.: Либідь-Військо України, 1994. – Кн. 1. – 432 с.

Мала енциклопедія етнодержавознавства. Етнос і соціум. Витоки національного права. Уроки української дер-

жавності. Етнополітичний вимір українського державотворення. Націоналізм як ідеологічний, соціальний та

духовно-культурний феномен. Персоналії / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького / Відп. ред.

Ю.І. Римаренко. – К.: Довіра, Ґенеза, 1996. – 942 с.

Котляр Ю.В. Трансформації у психолого-ментальному світосприйнятті селянства Півдня України (перша тре-

тина ХХ ст.) // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 88. – Вип. 75. Історичні науки. – Миколаїв:

Вид-во МДГУ імені П. Могили, 2008. – С. 67-70.

Сатсварупа дас Госвами. Очерки ведической литературы. – М.: Издательство Бхактиведанта Бук Траст (BBT),

– 143 с.

Чмыхов Н.А. Истоки язычества Руси. – К.: Лыбидь, 1990. – 280 с.

Етнічна історія давньої України / П.П. Толочко, Д.Н. Козак, О.П. Моця, В.Ю. Мурзін, В.В. Отрощенко, С.П. Сегеда;

за ред. П.П. Толочко. – К.: НАН України, Інститут Археології, 2000. – 276 с.

Трубачов О.Н. Лингвистическая периферия древнейшего славянства: индоарийцы в Северном Причерноморье //

Вопросы языкознания. – 1977. – № 6. – С. 18-27.

Грантовский З.А., Раевский Д.С. Об ираноязычном и «индоарийском» населении Северного Причерноморья в

античную эпоху // Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. – М.: Наука, 1984. – С. 47-66.

Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. – К.: Обереги, 1992. – 424 с.

Виклади давньослов’янських легенд, або міфологія / Уклад. Я.Ф. Головацький. – К.: Довіра, 1991. – 94 с.

Свято-Русские Веды. Книга Коляды / Воссоздание песен, обработка, переводы с разных славянских языков и

диалектов А.И. Асова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 576 с.

Українська культура: історія і сучасність / За ред. С.О. Черепанової. – Львів: Світ, 1981. – 454 с.

Ступніков О.В. Веди й Україна // http://www.krishna.org.ua/old/books/V&U.html.

Наливайко С.І. Крішна й Україна // Український світ. – 1994. – № 1-2. – С. 34-37.

Наливайко С.І. Таври, індійське плем’я в Криму? // Всесвіт. – 1990 – № 3. – С. 174-181.

Пилат В. Бойовий гопак. – Львів: Галицька Січ, 1994. – 288 с.

Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників. – Львів: ЛА «Піраміда», 2007. – 288 с.

Релігія в духовному житті українського народу. – К.: Наукова думка, 1994. – 201 с.

Лозко Г. Українське язичництво. – К.: Український центр духовної

культури, 1994. – 98 с.

Космос древньої України. Трипілля – Троянь: Міфологія. Філософія. Етногенез. – К.: Книга, 1992. – 304 с.

Грицай М. Давньоукраїнська ведична наука про оздоровлення душі, тіла природи // http://www.yatran.com.ua/

articles/147.html.