ДО ПИТАННЯ ПРО ОПОЗИЦІЮ «СВІЙ» – «ЧУЖИЙ»: «ЛЯХИ» ТА «МУЖИКИ» НА ТЕРИТОРІЇ СТЕПОВОГО ПОБУЖЖЯ

Тетяна Вікторівна Тхоржевська

Анотація


Статтю присвячено одному з актуальних аспектів проблеми взаємодії
людини та соціального простору у традиційній культурі: опозиції «свій» – «чужий». Зокрема, розглянуті уявлення/ставлення між окремими локальними групами населення України – «ляхами» та «мужиками».


Ключові слова


традиційна культура; локальні групи; населення

Повний текст:

PDF

Посилання


Байбурин А.К. Некоторые вопросы этнографического изучения поведения / А.К. Байбурин // Этнические сте-

реотипы поведения. – Л.: Наука, 1985. – С. 7-19; Трусов В.П., Филиппов А.С. Этнические стереотипы // Этни-

ческая психология (этнические процессы и образ жизни людей): Сб. науч. трудов. – М., 1984.

П’ятаченко С. Москаль, жид, циган в українському фольклорі: стереотипні сприйняття [Електронний ресурс] /

С. П’ятаченко // © Всеукраїнська спілка «Літературний форум». – 2005 р. – Режим доступу до журн.: http://

yandex.ru/yandsearch?text; Белова О.В. Этнические стереотипы по данным языка и народной культуры славян:

Автореф. дис. … докт. филолог. наук: спец. 10.02.03 «Славянские языки»/ О.В. Белова. – М., 2006. – 48 с.; Сла- вянские древности. Этнолингвистический словарь / Под ред. Н.И. Толстого. – Т. 2. – М.: Международные отно-

шения», 1999; Белова О.В. Из словаря «Славянские древности» / О.В. Белова. – Славяноведение. – 2003. – № 6. –

С. 71-73; Березович Л. «Чужаки» в зеркале фольклорной ремотивации топонимов / Л. Березович. – Живая ста-

рина. – 2000. – № 3 (27). – С. 2-5; Маслинский К.А. Литва – она все зальет / К.А. Маслинский. – Живая старина. –

– № 3 (27). – С. 5-9; Белова О.В. «Чужие» в Полесье / О.В. Белова. – Живая старина. – 2000. – № 3 (27). –

С. 9-10;

Сикевич З.В., Крокинская О.К., Поссель Ю.А. Социальное бессознательное / З.В. Сикевич, О.К. Крокинская,

Ю.А. Поссель – СПб.: Питер, 2005. – 336 с; Сикевич З.В. Русские: «образ» народа / З.В. Сикевич. – СПб.: Изда-

тельство С.-Петербургского университета, 1996. – 226 с.

Московичи С. Социальное представление: исторический взгляд/ С.Московичи. – Психологический журнал. –

– № 1 (Т. 16). – С. 3-18; № 2 (Т. 16). – С. 3-13.

Васильченко О.М. Етносоціальні уявлення в структурі «Я»-концепції університетської молоді. – Автореф. дис. …

канд. психол. наук. – К., 2003; Квас О.В. Вплив етнічних стереотипів на процес між особистісного оцінювання. –

Автореф. дис. … канд. психол. наук. – К., 2003; Иванова Т.В. Изучение этнических стереотипов с помощью

проективных рисунков / Т. Иванова // Вопросы психологии. – 1998. – № 2. – С. 71-82.

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология / Т.Г. Стефаненко. – М.: Аспект-Пресс, 2003. – 368 с.; Гнатенко П.И., Пав-

ленко В.И. Этническая установка и этнические стереотипы / П.И Гнатенко, В.И. Павленко. – Днепропетровск:

ДГУ, 1995. – 300 с.; Платонов Ю.П. Этническая психология/ Платонов Ю.П. – СПб.: Речь, 2001. – 338 с; Гна-

тенко П.И., Бузский М.П. Национальная психология и бытие общества. – Дніпропетровськ: «Поліграфіст»,

; Налчаджян А.А. Этнопсихология / А.А. Налчаджян. – СПб.: Питер, 2004. – 380 с.

Див. напр. Яковенко Н.М. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні ХVІ-ХVІІ ст. /

Н.М. Яковенко. – К.: Критика, 2002. – 415 с.; Присяжнюк Ю.П. Українське селянство Наддніпрянської

України: соціоментальна історія другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Ю.П. Присяжнюк. – Черкаси: Вертикаль, 2007. – 638 с.

Байбурин А.К. Вказана праця. – С. 18.

Див. напр.: Лотман Ю.М. О метаязыке типологических описаний культуры / Ю.М. Лотман // Труды по

знаковым системам. – Тарту. – 1969. – Т. 4. – Вып. 236. – С. 460-462; Лотман Ю.М. О семиосфере / Ю.М. Лотман //

Труды по знаковым системам. – Тарту. – 1984. – Т. 17. – Вып. 641. – С. 5-23; Лотман Ю.М. Проблема «Обучения культуре» как ее типологическая характеристика / Ю.М. Лотман // Труды по знаковым системам. –Тарту. – 1971. – Т. 5. – Вып. 284. – С. 167-168.

Московичи С. Социальное представление: исторический взгляд / С. Московичи. – Психологический журнал. –

– № 2 (Т. 16). – С. 9.

Верушевська М. Село як контекст дослідження. Анахронічна чи актуальна перспектива? / М. Верушевська. – НТЕ. – 2007. – № 1. – С. 41.

Там само. – С. 44.

Див. напр.: Єременко Т.І. Польська національна меншина в Україні в 20-30ті рр. ХХ ст./ Т.І. Єременко. – К.:

НАН України, 1994. – 74 с.; Кондрацький А.А. Поляки на Україні в Х-ХІХ ст. / А.А. Кондрацький // УІЖ. –

– № 12. – С. 83-96; Лісевич І.Т. Польська національна меншина в Наддніпрянській Україні (1864-1917 рр.) /

І.Т. Лісевич // УІЖ. – 1997. – № 2. – С. 43-54.

Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця ХІV до середини ХVІІ ст. (Волинь і Центральна Україна) /

Н.М. Яковенко. – К.: Наукова думка, 1993. – 414 с.; Яковенко Н. Зрадливий перевертень чи цементуючий фер-

мент нації? / Н.М. Яковенко // Наше минуле. – 1993. – № 1. – С. 183-193.

Балушок В. Українська шляхта між польським та українським етносами / В. Балушок. – НТЕ. – 2007. – № 6. –

С. 11-25.

ПСЗРИ. – Собр. 1. – Т. XXIV (1796-1797 гг.). – 1830 – № 17872. – С. 511.

Юркевич Л. Покодимська шляхта. /Відділ рукописів ЦНБ ім. Вернадського. – ФХ № 12359. – Л. 4.

Белова О.В. Этнические стереотипы… – С. 5.

Курочкін О.В. Українські новорічні обряди: «Коза» і «Маланка» (З історії народних масок) / О.В. Курочкін. –

Опішне, 1995; Волицька І.В. Театральні елементи в традиційній обрядовості українців Карпат кінця XIX –

початку XX ст. / І.В. Волицька. – Київ, 1992.