ОСОБЛИВОСТІ БОРОТЬБИ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦІЮ НАРОДНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Автор(и)

  • Ольга Михайлівна Гайдай Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

царський уряд, народна освіта, земства, національна школа

Анотація

Автор, використовуючи матеріали друкованих джерел початку ХХ століття
та архівні матеріали, аналізує питання щодо особливості боротьби за
демократизацію народної освіти передовими колами громадськості України.
Велику роль відіграли земства, яким удалося частково реалізувати на практиці
ідею громадської за характером і демократичної за змістом народної школи.
Пріоритетною задачею концепції земських народних училищ виступало розумове
виховання, органічно об’єднане з морально-етичним. Вона передбачала
застосування різних форм і методів навчання, серед яких пріоритетне місце
відводилося тим, що пробуджували самодіяльність і творчість школярів

Біографія автора

Ольга Михайлівна Гайдай, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Заступник декана факультету політичних наук, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії

Посилання

Борисенко В.Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні в 60-90-х рр. ХІХ ст. / В.Й. Борисенко. – Київ:

Наук. думка, 1980. – 154 с.; Морозова О.С. Рух за впровадження української мови в навчальних закладах України в кінці

ХІХ – на початку ХХ століття / О.С. Морозова. Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. – Миколаїв, 2007. – 310 с.; Мещерякова

Н.П. Проблема формування національної свідомості у творчій спадщині видатних українських діячів культури і освіти

кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Н.П. Мещерякова: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. – К., 1996. – 190 с.; Гуз А.М. Культурно-

освітня діяльність земських установ в Україні (1864-1914 рр.) / А.М. Гуз: Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 1997. – 205

с.; Румянцева С.С. Інтелігенція України у культурно-просвітительському русі кінця ХІХ – початку ХХ століть

(історіографічний аспект) / С.С. Румянцева // Вісник Київського університету імені Т. Шевченка. Історія. – К., 1999. –

Вип. 44. – С. 21-24.

Статистические таблицы Российской империи. Отдел: «Бюджетное образование». – СПб.: Тип. департамента

Министерства государственных имуществ, 1916. – 324 с.

Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 11. (1902-1907). – СПб.: Тип. департамента

Министерства народного просвещения. 1908. – 620 с.

Материалы по статистике начального образования на русских казенных и частных железных дорогах. – СПб.: Тип. Деп.

Управления дворцовым имуществом, 1906. – 391 с.

Держархів Одеської області (далі – ДАОО), ф. 115, спр. 253, арк. 3, 4.

Сірополко С. Друга частина «Проекту єдиної школи в України» / С. Сірополко // Шлях виховання й навчання. – Львів,

– Кн. 3. – 197 с.

Всеобщее обучение и III Государственная дума // Народная школа. Выпуск 7. – СПб., 1913. – С. 82-217.

ДАОО, ф. 137, оп. 1, спр. 1107, арк. 6-7.

Русова С. Современные течения в новой педагогике / С. Русова // Украинская Жизнь. – 1914. – № 3-4. – С. 34-52.

Чепіга Я.Ф. Азбука трудового виховання / Я.Ф. Чепіга. – К.: «Освіта», 1922. – 75 с

Грінченко Б. Перед широким світом / Б. Грінченко. – К., 1907. – 320 с.

Сарбей В.Г. Вступна стаття «Микола Аркас і його «Історія Украіни-Русі» / В.Г. Сарбей // Аркас М.М. Історія України-

Русі. – Одеса: Маяк., 1994. – С. 9-10.

ДАОО, ф. 131, оп. 1, спр. 119, арк. 1 зв.

Там само, ф. 137, оп. 1, спр. 81; ф. 1128, арк. 37.

Обзор деятельности земств по народному образованию по данным за 1901-1904 гг. – СПб.: Тип. департамента

Министерства народного просвещения, 1907. – 346 с.

Русова С. Дошкільне виховання / С. Русова // Світло. – 1913. – № 1-3. – 111 с.

Ранешенский Н.В. Политические объединения и партии III Государственной думы / Н.В. Ранешевский. – СПб: Тип.

Щаблина, 1912. – 289 с.

Съезды по народному образованию. – Т. 1. – СПб.: Тип. Департамента присутствия канцелярии Санкт-Петербургского

генерал-губернатора, 1916. – 572 с.

ДАОО, ф. 280, оп. 1, спр. 34, арк. 11-17; 19-27.

Там само, ф. 137, оп. 1, спр. 1107, арк. 134 зв.

Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. – Т. 9 (1898-1901). – СПб.: Тип. департамента

Министерства народного просвещения, 1902. – 671 с.

Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. – Т. 10 (1901-1902). – СПб.: Тип. департамента

Министерства народного просвещения, 1904. – 830 с.

Русская школа. – 1914. Отдел официальной хроники. – № 10. – СПб.: Тип. департамента Министерства народного

просвещения, 1915. – 281 с.

Звягинцев Е.А. Полвека земской деятельности по народному образованию / Е.А. Звягинцев. – 2-е изд. – М.: «Народное

образование», 1917. – 167 с. Рецензенти: д.і.н., проф. Ю.В.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ