ІСТОРИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕТОДУ СОЦРЕАЛІЗМУ В ПЕРІОД «ВІДЛИГИ»

Ольга Віталіївна Муратова

Анотація


У статті розглядається процес формування українського літературного
шістдесятництва крізь призму літературно-мистецької політики радянського
уряду та змін ідеологічного обґрунтування цієї політики відповідно до змін
партійного керівництва


Ключові слова


історична трансформація; метод соціалістичного реалізму; період «відлиги»; шестидесятництво; літературно-мистецька політика; радянський уряд

Повний текст:

PDF

Посилання


Курносов Ю. Інакомислення в Україні (60-ті – перша половина 80-х рр. ХХ ст.) / Юрій Олександрович Курносов. – К.:

Інститут історії України НАН України, 1994. – 222 с.

Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору, 1960-80-х рр. / Георгій Володимирович Касьянов. – К.:

Либідь, 1995. – 224 с.

Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х років / Анатолій Русначенко. –

К., 1998. – 720 с.

Эггелинг В. Политика и культура при Хрущеве и Брежневе. 1953-1970 гг. / В.Эггелинг. – М.: «АИРО-ХХ», 1999. – 312 с.

Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР, 1917-1941 рр. / Сергій Білокінь. – К., 1999. – С. 68.

Ленин В.И. Партийная организация и партийная литература / Владимир Ильич Ленин // Полное собрание сочинений. –

М., 1979. – Т. 12. – С. 100-101.

Чуев Феликс. Так говорил Каганович / Феликс Чуев. – М.: Отечество, 1992. – С. 172.

Первый Всесоюзный съезд советских писателей, 15-26 февраля 1934 г.: стенографический отчет. – М., 1934. – С. 21; 47.

Горький М. О социалистическом реализме / Максим Горький // Собр. соч. в 30-ти т. – Т. 27. – М., 1950. – С. 27.

Довженко О. Зачарована Десна. Україна в огні. Щоденник / Довженко Олександр. – К.: Веселка, 1995. – С. 324.

Маленков Г.М. Отчетный доклад ХІХ съезду партии о работе ЦК ВКП(б) / Георгий Максимилианович Маленков. – М.,

– С. 73.

Второй Всесоюзный съезд советских писателей, 15-26 декабря 1954 г.: Стенографический отчет. – М., 1956. – С. 55;

-28.

Устав Союза писателей СССР, принятый на ІІ Всесоюзном съезде писателей 25 декабря 1954 г. – М., 1954. – С. 4.

Эренбург И. О работе писателя / Илья Эренбург // Знамя. – 1953. – № 10. – С. 27-36; Померанцев В. Об искренности в

литературе / В. Померанцев // Новый мир. – 1953. – № 12. – док. №

Симоненко В. У твоєму імені живу / Василь Симоненко. – Видання друге (Передмова О. Гончара, упорядкування та

післямова В. Яременка). – К.: Веселка, 2001. – С. 76.

Павличко Д. Коли помер кривавий Торквемада / Дмитро Павличко // Українське слово: Хрестоматія української

літератури та літературної критики ХХ століття / Упор. В. Яременко: у 4 кн. – Кн. 3. – К.: Аконіт, 2001. – С. 465.

ХХ съезд коммунистической партии Советского Союза 14-25 февраля 1956 года: Стенографический отчет в 2-х томах. –

Т. 1. – М.: Госполитиздат, 1956. – С. 116.

Твардовский А. Из рабочих тетрадей (1953-1960) / Александр Твардовский // Знамя. – 1989. – № 6. – С. 139.

Культурная жизнь в СССР 1951-1965: Хроника. – М.: Наука, 1979. – 680 с.

Виступ Івана Світличного на вечорі пам’яті Василя Симоненка в Київському медінституті у грудні 1963 року //

Український вісник. – 1971 (січень). – Вип. 4. – С. 76.

Материалы внеочередного ХХІ съезда КПРС. – М.: Госполитиздат, 1959. – С. 52.

Третий съезд писателей СССР, 18-23 мая 1959 г.: Стенографический отчет. – М., 1959. – С. 247.

Центральний державний архів громадських організацій України. – Ф. 1. – Оп. 31. – Спр. 2404. – 150 арк. – арк. 9.

Михайлов Н. Некоторые вопросы развития культуры / Н. Михайлов // Коммунист. – 1960. – № 1. – С. 54.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.