ІСТОРИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕТОДУ СОЦРЕАЛІЗМУ В ПЕРІОД «ВІДЛИГИ»

Автор(и)

  • Ольга Віталіївна Муратова Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, Ukraine

Ключові слова:

історична трансформація, метод соціалістичного реалізму, період «відлиги», шестидесятництво, літературно-мистецька політика, радянський уряд

Анотація

У статті розглядається процес формування українського літературного
шістдесятництва крізь призму літературно-мистецької політики радянського
уряду та змін ідеологічного обґрунтування цієї політики відповідно до змін
партійного керівництва

Біографія автора

Ольга Віталіївна Муратова, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

Аспірантка кафедри вітчизняної та зарубіжної історії, ст. викладач кафедри теорії літератури та історії української літератури

Посилання

Курносов Ю. Інакомислення в Україні (60-ті – перша половина 80-х рр. ХХ ст.) / Юрій Олександрович Курносов. – К.:

Інститут історії України НАН України, 1994. – 222 с.

Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору, 1960-80-х рр. / Георгій Володимирович Касьянов. – К.:

Либідь, 1995. – 224 с.

Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х років / Анатолій Русначенко. –

К., 1998. – 720 с.

Эггелинг В. Политика и культура при Хрущеве и Брежневе. 1953-1970 гг. / В.Эггелинг. – М.: «АИРО-ХХ», 1999. – 312 с.

Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР, 1917-1941 рр. / Сергій Білокінь. – К., 1999. – С. 68.

Ленин В.И. Партийная организация и партийная литература / Владимир Ильич Ленин // Полное собрание сочинений. –

М., 1979. – Т. 12. – С. 100-101.

Чуев Феликс. Так говорил Каганович / Феликс Чуев. – М.: Отечество, 1992. – С. 172.

Первый Всесоюзный съезд советских писателей, 15-26 февраля 1934 г.: стенографический отчет. – М., 1934. – С. 21; 47.

Горький М. О социалистическом реализме / Максим Горький // Собр. соч. в 30-ти т. – Т. 27. – М., 1950. – С. 27.

Довженко О. Зачарована Десна. Україна в огні. Щоденник / Довженко Олександр. – К.: Веселка, 1995. – С. 324.

Маленков Г.М. Отчетный доклад ХІХ съезду партии о работе ЦК ВКП(б) / Георгий Максимилианович Маленков. – М.,

– С. 73.

Второй Всесоюзный съезд советских писателей, 15-26 декабря 1954 г.: Стенографический отчет. – М., 1956. – С. 55;

-28.

Устав Союза писателей СССР, принятый на ІІ Всесоюзном съезде писателей 25 декабря 1954 г. – М., 1954. – С. 4.

Эренбург И. О работе писателя / Илья Эренбург // Знамя. – 1953. – № 10. – С. 27-36; Померанцев В. Об искренности в

литературе / В. Померанцев // Новый мир. – 1953. – № 12. – док. №

Симоненко В. У твоєму імені живу / Василь Симоненко. – Видання друге (Передмова О. Гончара, упорядкування та

післямова В. Яременка). – К.: Веселка, 2001. – С. 76.

Павличко Д. Коли помер кривавий Торквемада / Дмитро Павличко // Українське слово: Хрестоматія української

літератури та літературної критики ХХ століття / Упор. В. Яременко: у 4 кн. – Кн. 3. – К.: Аконіт, 2001. – С. 465.

ХХ съезд коммунистической партии Советского Союза 14-25 февраля 1956 года: Стенографический отчет в 2-х томах. –

Т. 1. – М.: Госполитиздат, 1956. – С. 116.

Твардовский А. Из рабочих тетрадей (1953-1960) / Александр Твардовский // Знамя. – 1989. – № 6. – С. 139.

Культурная жизнь в СССР 1951-1965: Хроника. – М.: Наука, 1979. – 680 с.

Виступ Івана Світличного на вечорі пам’яті Василя Симоненка в Київському медінституті у грудні 1963 року //

Український вісник. – 1971 (січень). – Вип. 4. – С. 76.

Материалы внеочередного ХХІ съезда КПРС. – М.: Госполитиздат, 1959. – С. 52.

Третий съезд писателей СССР, 18-23 мая 1959 г.: Стенографический отчет. – М., 1959. – С. 247.

Центральний державний архів громадських організацій України. – Ф. 1. – Оп. 31. – Спр. 2404. – 150 арк. – арк. 9.

Михайлов Н. Некоторые вопросы развития культуры / Н. Михайлов // Коммунист. – 1960. – № 1. – С. 54.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ