КОПЕНГАГЕНСЬКІ КРИТЕРІЇ ЯК ОРІЄНТИРИ В РЕФОРМУВАННІ ПОЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Сергій Вікторович Бочаров Донецький національний університет, Ukraine

Ключові слова:

Європейський Союз, економіка, інтеграція, зона вільної торгівлі, інвестиції, Польща

Анотація

У статті визначаються і аналізуються основні напрямки модернізації
економіки Польщі у контексті її відповідності Копенгагенським критеріям.
Висвітлюються зміни, які відбулися в фінансовому секторі та промисловості
країни. Акцентується увага на методах досягнення макроекономічної стабіль-
ності. Робляться висновки про результати трансформації польської економіки з
точки зору її відповідності Копенгагенським критеріям

Біографія автора

Сергій Вікторович Бочаров, Донецький національний університет

аспірантка кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики

Посилання

Domagła A. Integracjia Polski z Unią Europejską / A. Domagła. – Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i profesionalne, 2008;

Doliwa-Klepacka A. Członkowstwo Unii Europejskiej / A. Doliwa-Klepacka, Z.M. Doliwa-Klepackі. – Białostok: Temida 2,

; Zagórski K. Polska, Europa, świat / K. Zagórski, M. Strzeszewski – Warszawa: SCHOLAR, 2005; Skotnicka-Іllasiewicz E.

Społeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej / E. Skotnicka-Іllasiewicz – Warszawa: UKIE, 2003.

Кріль М.М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / М.М. Кріль. – К.: Знання, 2008. –

С. 138; Шляхи детінізації економіки України. Легалізація МСП: досвід Польщі [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

URL: http: // www.niss.gov.ua/book/tyn_ekon/08.htm. – Назва з екрану.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – ART. 20 // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1997. –

№ 78. – POZ. 483.

Ibid. – ART. 21.

Nowak A.Z. Stabilizujące i destabilizujące skutki integracji gospodarki polskiej z Unią Europejską / A.Z. Nowak, K. Ryć,

J. Żyżyński– ujęcie monetarne. – «Studia Europejskie». – 1997. – № 4. – S. 43.

Milczarek D. Integracja europejska. Wybrane problemy / D. Milczarek, A.Z. Nowak – Warszawa: Centrum Europejskie UW,

– S. 183.

Banki a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / red. nauk. Jerzy Sikorski. – Kielce: «Hermes», 2002.– S.106;

Шляхи детінізації економіки України. Легалізація МСП: досвід Польщі…

Макроструктурі зміни в Польщі під час ринкової трансформації (аналітична доповідь Інституту Стратегічних

Досліджень, Польща). – Національна безпека і оборона. – 2003.– № 4 (40). – С. 47-48; Кріль М.М. Історія країн

Центрально-Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Указ. соч.– С. 138; Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.o

restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali. – Rozdział 4. Restrukturyzacja organizacyjna hut. – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej

Polskiej. – 2001. – № 111. – Poz. 1196.

Макроструктурі зміни в Польщі під час ринкової трансформації (аналітична доповідь Інституту Стратегічних

Досліджень, Польща)… – С. 46; Кріль М.М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.).

Указ. соч. – С. 138.

Wysokińska Z. Integracji europejska. Rozwój rynków / Z.Wysokińska, J. Witkowska, – Warszawa – Łódź: Wydawnictwo

Naukowe PWN, 2001. – S. 90; E. Pluciński M. Dostosowanie polskiej gospodarki do rynku Unii Europejskiej : szanse i

wyzwania / E.M. Pluciński. – Warszawa: Wydaw. Sejmowe, 2002. – S. 23.

D. Milczarek Europeistyka w zarysie / Milczarek D., Nowak A.Z. – Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. –

s. – S. 440; Druga fala polskich reform / pod red. L. Kolarskiej-Bobińskiej. – Warszawa : Instytut Spraw Publicznych,

– 326 s. – S. 132.

Банковская система Польши в процессе приватизации [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: // http://libertybelarus.

info/Переходные-экономики/Банковская-система-Польши-в-процессе-приватизации.htm. – Назва з екрану.

Ibidem.

Ibidem.

Звензик В. Польские банки теряют независимость/ В. Звензик, В. Шамкович // Банковская практика за рубежом. – 2000. –

№ 2 (14). – С. 18-21.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2004 / redaktur glówny H. Dmochowska. – Warszawa: Zaklad wydawnictw statystycznych,

– S. 386.

Ibid. – S. 383.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ