УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ В УМОВАХ «ВІДЛИГИ»: АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Автор(и)

  • Жанна Борисівна Кукуруза Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine

Ключові слова:

українська інтелігенція, «відлига», дисидентський рух, шістдесятники, М.С. Хрущов

Анотація

У статті аналізується стан наукової розробки проблеми діяльності
української інтелігенції в умовах «відлиги» в межах окресленої групи
історіографічних джерел. Зроблена спроба систематизації здобутків сучасної
української історіографії з даної проблеми

Біографія автора

Жанна Борисівна Кукуруза, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Викладач кафедри всесвітньої історії та правознавства

Посилання

Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х рр. / Г. Касьянов. – К.: Либідь, 1995. – 224 с.

Баран В. Україна 1950-1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи / В. Баран. – Львів: МП «Свобода», 1996. – С. 5-10.

Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х років / А. Русначенко. – К.:

Університетське вид-во «Пульсари», 1998. – С. 7-23.

Бажан О. Дослідження проблем дисидентського руху в Україні в сучасній зарубіжній та вітчизняній історіографії /

О. Бажан // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – 2001. – № 2. – С. 520-529.

Захаров Б. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956-1987) / Б. Захаров. – Харків: Фоліо, 2003. – 144 с.

Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр.) / О.Г. Бажан, Ю.З. Данилюк. – К.: Рідний

край, 2000. – 616 с.

Ведмідь Л.А. Історіографія опозиційного руху в Україні другої половини 50-х – середини 80-х років ХХ століття: дис. …

канд. іст. наук: 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / Ведмідь Л.А. – К.,

– 221 с.

Баран В.К. Україна після Сталіна: нарис історії 1953-1985 рр. / В.К. Баран – Львів: МП «Свобода», 1992. – С. 18.

Там само. – С. 43-57.

Україна крізь віки: в 15 т. Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946-1980-ті рр.) / В.К. Баран,

В.М. Даниленко. – Т. 13. – К.: Вид. дім: Альтернативи, 1999. – С. 115.

Там само. – С. 116.

Там само. – С. 117.

Там само. – С. 121.

Касьянов Г. Вказ. праця. – С. 14.

Рибалка І.К. Така наша доля: сторінки життя мого покоління / І.К. Рибалка. – Х.: Основа, 1999. – С.126-130.

Там само. – С. 134-139.

Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Вказ. праця. – С. 18.

Там само. – С. 20, 43.

там само. – С. 87.

Захаров Б. Вказ. праця. – С. 60.

Литвин В.М. Україна у другому повоєнному десятилітті (1956-1965) / В.М. Литвин. – К.: Вид. дім «Лі-Терра», 2004. –

С. 180-197.

Попович М. Червоне століття / М. Попович. – К.: Артек, 2005. – С. 615-626.

Коцур В.П., Коцур А.П. Історіографія історії України / В.П. Коцур, А.П. Коцур. – Чернівці, 1999. – 520 с.

Шевченко Л.А. Хрущовська «відлига» у культурно-мистецькому житті України / Л.А. Шевченко // М.С. Хрущов і

Україна. Матеріали наукового семінару 14 квітня 1994 р., присвяченого 100-річчю від дня народження М.С. Хрущова. –

К.: Інститут історії України НАН України, 1995. – С. 115.

Зарецький В. Українські шістдесятники і хрущовська відлига в етнокультурному просторі СРСР / В. Зарецький //

Сучасність. – 1995. – № 4. – С. 124.

Барановська Н.П. Зміна засад тотального партійного контролю за суспільством у добу М.С. Хрущова / Н.П. Барановська

// М.С. Хрущов і Україна. Матеріали наукового семінару 14 квітня 1994 р., присвяченого 100-річчю від дня народження

М.С. Хрущова. – К.: Інститут історії України НАН України, 1995. – С. 98.

Кондрацький А.А. М.С. Хрущов і дисидентський рух в Україні / А.А. Кондрацький // М.С. Хрущов і Україна. Матеріали

наукового семінару 14 квітня 1994 р., присвяченого 100-річчю від дня народження М.С. Хрущова. – К.: Інститут історії

України НАН України, 1995. – С. 104-105.

Кульчицький С.В. Спроби реформ (1956-1964) // УІЖ . – 1998. – № 4. – С. 92.

Баран В.К. Цензура та ідеологічний контроль в Україні (1946-1960-ті роки) / В.К. Баран // Україна: культурна спадщина,

національна свідомість, державність. – Львів: Інститут українознавства ім.. І. Крип’якевича НАНУ, 2000. – Вип. 7. –

С. 497-562.

Бажан О.Г. ХХ з’їзд КПРС: сприйняття та реакція населення України / О.Г. Бажан // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія,

політика. Збірник статей. – Вип. 10: Хрущовська «відлига»: передумови, реалії, наслідки. Матеріали «круглого столу» /

Відп. ред. В.М. Даниленко. – К.: Ніка-Центр, 2006. – С. 112-117.

Ніколаєць Ю.О. Рішення ХХ з’їзду КПРС в оцінці вітчизняних науковців / Ю.О. Ніколаєць // Україна ХХ ст.: культура,

ідеологія, політика. Збірник статей. – Вип. 10: Хрущовська «відлига»: передумови, реалії, наслідки. Матеріали «круглого

столу» / Відп. ред. В.М. Даниленко. – К.: Ніка-Центр, 2006. – С. 145-163.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ