ІНФОРМАЦІЙНІ ЗВЕДЕННЯ ЯК ФОРМА ЗВІТНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПАРТІЙНИМ КЕРІВНИЦТВОМ

Світлана Володимирівна Мальцева

Анотація


У даній статті аналізується інформаційно-аналітична діяльність губернських
надзвичайних комісій у І пол. 1920-х рр. на прикладі Донецької губНК. Джерельну базу статті складають звітні документи, що зберігаються в Державному архіві Донецької області. Визначаються ключові напрямки діяльності інформаційних відділів та основні форми звітності губернських НК перед партійними органами


Ключові слова


інформаційно-аналітична робота; Губернська надзвичайна комісія; Губернський партійний комітет; губернські та повітові інформаційні трійки; державні інформаційні зведення та бюлетені

Повний текст:

PDF

Посилання


Плеханов А.М. ВЧК-ОГПУ: Отечественные органы государственной безопасности в период новой экономической

политики. 1921-1928 / А.М. Плеханов. – М.: Кучково поле, 2006. – 704 с.

Ченцов В.В. Політичні репресії в радянській Україні в 20-ті роки / В.В. Ченцов. – Тернопіль: Збруч, 1999. – 481 с.

Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 рр.: Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз:

У 2-х книгах. – Кн. 1 / І.Г. Білас. – К., 1994. – 432 с.

Нікольський В.М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-1950-ті рр.). Історико-

статистичне дослідження / В.М. Нікольський. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – 624 с.

Шаповал Ю., Пристайко В., Золотаренко В. «ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи» / Ю. Шаповал,

В. Пристайко, В. Золотаренко. – К.: Абрис, 1997. – 608 с.

Подкур Р. Інформаційно-аналітична робота як один з напрямків діяльності спецслужб в 20-30-х роках / Подкур Р. //

З архівів ВЧК-ГПУ-НКВД. – № 1-2. – 1998. – С. 343-356.

Ченцов В.В. Вказ. праця. – С. 29.

Там само. – С. 31.

Там само. – С. 32.

Подкур Р. Вказ. праця. – С. 342.

Шаповал Ю., Пристайко В., Золотаренко В. Вказ. праця. – С. 221.

Лубянка: ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ: 1917-1960: Справочник / Сост. А.И. Кокурин, А.В. Петров. – М.:

Международный фонд «Демократия», 1992. – С. 9.

Дзержинский Ф.Э. Избранные произведения. – Т. 1. – М.: Политиздат, 1964. – С. 172.

Плеханов А.М. Вказ. праця. – С. 482.

Там само. – С. 481.

Там само. – С. 482.

Подкур Р. Вказ. праця. – С. 345.

Державний архів Донецької області. – Ф. 1, оп. 1, спр. 1442, арк. 2.

Там само. – Спр. 640, арк. 8.

Там само.

Там само. – Спр. 627, арк. 145.

Там само.

Там само. – Спр. 1107, арк. 21.

Там само. – Арк. 46-142.

Там само. – Спр. 640, арк. 8.

Там само. – Спр. 1442, арк. 1.

Там само. – Спр. 627, арк. 6-36.

Там само. – Арк. 33.

Там само. – Арк. 31 та спр. 1107, арк. 17.

Там само. – Спр. 627, арк. 26.

Там само. – Арк. 146.

Там само. – Арк. 27.

Там само. – Спр. 1107, арк. 188.

Там само. – Спр. 627, арк. 23.

Там само. – Арк. 146.

Там само. – Арк. 39.

Там само. – Арк. 41.

Там само. – Арк. 40, 113.

Там само. – Арк. 38.

Там само. – Спр. 1107, арк. 5.

Там само. – Арк. 12.

Там само. – Арк. 26.

Там само. – Арк. 15.

Там само. – Арк. 170-230.

Там само. – Арк. 232-245.

Там само. – Ф. 8, оп. 1, спр. 133.

Там само. – Ф. 1, оп. 1, спр. 627, арк. 23.