ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗГЛЯДУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРООБРЯДЦІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХVIII – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.)

Автор(и)

  • Ірина Олександрівна Єрмакова Миколаївський політехнічний технікум, Ukraine

Ключові слова:

господарське життя, старообрядницькі громади, Південь України, соціально-економічний розвиток, торгівля, ремесла

Анотація

У даній статі автор розглядає особливості господарського життя старо-
обрядницьких громад, досліджує тенденції та напрямки їх діяльності, робить спробу проаналізувати їх вклад у загальний процес соціально-економічного розвитку Півдня України.

Біографія автора

Ірина Олександрівна Єрмакова, Миколаївський політехнічний технікум

Викладач

Посилання

Левченко Л. Л. Купецтво Півдня України кінця XVIII – початку ХХ ст. : огляд архівних фондів за темою дослідження / Л. Л. Левченко //

Наукові праці (історичні науки). – Вип. 49. – Миколаїв, 2006 ; Хрящевська Л. М. Процес заснування німецьких колоній та їх

господарська діяльність на Півдні України (60-ті роки 18 ст. – 1917 р.) / Л. М. Хрящевська // Наукові праці (історичні науки). –

Вип. 49. – Миколаїв, 2006 ; Константинова В. М. Джерела з соціально-економічної історії міст південної України остання

чверть ХVIII ст. – 1853 р. : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / В. М. Константинова – Запоріжжя, 2004 ; Бойко А. В. Джерела з

соціально-економічної історії Півдня України останньої чверті ХVIII ст. : дис.… докт. іст. наук : 07.00.01 / А. В. Бойко – К.,

; Бачинська О. А. Соціально-економічне становище населення міст і сіл Придунайських степів (кінець XVIII – XIX ст.) /

О. А. Бачинська // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : [зб. ст.]. – К. ; Донецьк : Рідний край, 2001.

Єрмакова І. О. Заселення Півдня України у другій половині XVIII ст. старообрядцями / І. О. Єрмакова // Наукові праці

(історичні науки). – Вип. 49. – Миколаїв, 2006. – С. 8 – 9.

Багалій Д. І. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры / Д. І. Багалій. – К., 1889. – С. 66 ;

Скальковський А. А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края. 1730-1823 гг. / А. А. Скальковский. – Ч. 1. –

Одесса, 1836. – С. 75 ; Соколов Г. Историческая и статистическая записка о военном городе Елисаветграде / Г. Соколов //

ЗООИИД. – Т. 2. – Одесса, 1848. – С. 388, 400 ; Пашутин А. Н. Исторический очерк г. Елисаветграда / А. Н. Пашутин. –

Елисаветградская Лито-Типография Бр. Шполянских, 1897 : Репринт : Кировоград, 1992. – С. 3.

Соколов Г. Вказ. пр. – С. 394.

Багалій Д. І. Вказ. пр. – С. 84.

Скальковський А. А. Вказ. пр. – С. 31 ; Єрмакова І. О. Вказ. пр. – С. 9.

Соколов Г. Вказ. пр. – С. 393.

Списки населенных мест Российской империи по сведениям 1859 г. – СПб., 1868. – С. 10 (LXVI).

Там само ; Соколов Г. Вказ. пр. – С. 394.

Пашутин А. Н. Вказ. пр. – С. 45 ; Соколов Г. Вказ. пр. – С. 398.

Державний архів Кіровоградської області, ф. 18, оп. 1, спр. 8, арк. 4.

Соколов Г. Вказ. пр. – С. 395–398.

Центральний державний історичний архів у м. Києві (далі – ЦДІАК, КМФ.11, оп. 2, спр. 2).

ЦДІАК, ф. 1316, оп. 1, спр. 203, арк. 1 – 228.

Там само, спр. 152, арк. 88 – 110.

Там само, КМФ. 11, оп. 2, спр. 2.

Там само, ф. 1316, оп. 1, спр. 331, арк. 88 – 110.

Державний архів Одеської області (далі – ДАОО), ф. 1, оп. 203, спр. 54, арк. 1.

ЦДІАК, КМФ. 11, оп. 1, спр. 18.

Діанова Н. М. Формування населення міст південної України у дореформений період кінця XVIII ст. – 1861 р. : дис. … канд.

іст. наук : 07.00.01 / Н. М. Діанова. – Одеса, 2003 ; ДАОО, ф. 1, оп. 1, спр. 34, арк. 11.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ