ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНІ ОСЕРЕДКИ ЗАГАЛЬНОРОСІЙСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ПОЧАТКУ XX СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ)

Автор(и)

  • Олена Василівна Кульчицька ЧДУ ім. Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

партії, осередки, кадети, октябристи, соціал-демократи, Херсонська губернія

Анотація

У статті автор зазначає, що на початку XX ст. важливе значення в
політичному житті Півдня України відіграла діяльність місцевих осередків ліберально-демократичного спрямування. Керуючись теоретичними підвалинами ліберальної моделі перебудови суспільства, вони знайшли певне коло прихильників серед мешканців Херсонської губернії. Південною «лабораторією ліберально-демократичних ідей» виступила Одеська організація кадетів.

Біографія автора

Олена Василівна Кульчицька, ЧДУ ім. Петра Могили

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії

Посилання

Стальный В. Кадеты / В. Стальный. – Харьков : Пролетарий, 1929. – 61 с.

Черменский Е. Д. Буржуазия и царизм в революции 1905-1907 гг. / Е. Д. Черменский / [под ред. В. А. Быстрянского]. – М.-Л. :

Соцэкгиз, 1939. – 376 с.

Черменский Е. Д. Буржуазия и царизм в первой русской революции / Е. Д. Черменский. – 2-е изд., переработ, и доп. – М. :

Мысль, 1970. – 448 с.

Шелохаев В. В. Кадеты – главная партия либеральной буржуазии в борьбе с революцией 1905-1907 гг. / В. В. Шелохаев. – М. :

Наука, 1983. – 326 с. Його ж. Партия октябристов в период первой российской революции. – М. : Наука, 1987. – 157 с.

Калмакан И. К. Идея учредительного собрания в программах и теоретических документах всероссийских и украинских

политических партий (1905-1918 гг.) / И. К. Калмакан., Т. Н. Чернега-Сердюкова. – Одесса, 2000. – 204 с.

Донченко С. П. Ліберальні партії України (1900-1919) / С. П. Донченко. – Дніпродзержинськ : Видавничий відділ ДДТУ,

– 379 с.

Программы политических партий и организаций в России конца XIX-XX века. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского ун-та,

– С. 75.

Старинець О. Г. Виникнення організацій конституційно-демократичної партії (партії народної свободи) в Україні (жовтень

– лютий 1906) / О. Г. Старинець // Український історичний журнал. – 1995. – № 6. – С. 37–46.

Чикаленко Є. Спогади (1861-1907) / Є. Чикаленко. – Нью-Йорк : Українська вільна Академія наук у США, 1955. – С. 387.

Штерн С. Десятилетие К.-Д. партии в Одессе / С. Штерн. – Б.г., б.и. – С. 1.

Державний архів Одеської області (далі – ДАОО), ф. 314, оп. 1, спр. 319, арк. 8.

Там само, арк. 83.

Одеса на зламі століть (кінець ХIХ – початок XX ст.) : [історико-краєзнавчий нарис] / Ф. О. Самойлов, М. О. Скрилник.,

О. Т. Ярещенко. – Одеса : Маяк, 1999. – С. 69.

ДАОО, ф. П-13, оп. 2, спр. 58, арк. 34.

ДАМО, ф. 1817, оп. 2, спр. 31, арк. 1.

Старинець О. І. Вказ. праця. – С. 40.

Історія Одеси / [колектив авторів ; голов, ред. В. Н. Станко]. – Одеса : Друк, 2002. – С. 227.

Турченко Ф. Г. Південна Україна : модернізація, світова війна, революція (кінець XIX ст. – 1921 p.) : історичні нариси /

Ф. Г. Турченко, Г. Ф.Турченко. – К. : Генеза. – С. 62.

Милюков П. Н. Воспоминания : В 2 т. / П. Н. Милюков. – Т. 1. 1859-1917. – М. : Современник, 1990. – T. I. – С. 418.

ДАОО, ф. 314, оп. 1, спр. 319, арк. 10, 16, 21.

ДАОО, ф. 314, on. 1, спр. 319, арк. 16.

Тыркова-Вильямс А. Кадетская партия / А. Тыркова-Вильямс // Российские либералы: кадеты и октябристы. – М. : РОССП

ЭН, 1996. – С. 202.

Павлов Д. Б. Октябристы, «партия пропавшей грамоты» / Д. Б. Павлов, В. В. Шелохаев // Социс. – 1993. – № 2. – С. 145.

Павко А. Л. Становлення та діяльність політичних партій і організацій в Україні наприкінці ХIХ – на початку XX ст. / дис. ...

д-ра іст. наук : 07.00.01 / А. Л. Павко. – К., 2001. – С. 321.

Донченко С. П. Вказ. праця. – С. 56.

Павлов Д. Б. Союз 17 октября в 1905-1907 гг. : численность и социальный состав / Д. Б. Павлов // Россия в XX веке : Историки

мира спорят. – М. : Наука, 1994. – С. 95.

Павко А. Л. Вказ. праця. – С. 322.

Шелохаев В. Партия октябристов в период первой российской революции / В. Шелохаев. – М. : Наука, 1987. – С. 121.

Документы и материалы III Всероссийского съезда «Союза 17-го октября». Москва, 4-8 октября 1909 г. Задачи местных

отделов «Союза 17 октября» (Доклад П. М. Загуляева) // Партия «Союз 17 октября» : [протоколы съездов, конференций и

заседаний ЦК] : В 2 т. – Т. 2. Протоколы III съезда, конференций и заседаний ЦК. 1907-1915 г. – М. : РОССПЭН, 2000. – С. 269.

Павлов Б. Д., Шелохаев В. В. Вказ. праця. – С. 149.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ