ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПОРТРЕТУ СТУДЕНТСТВА У 20-ті РОКИ ХХ ст.

Автор(и)

  • Ольга Олександрівна Лаврут Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Ukraine

Ключові слова:

політика, освіта, вищі навчальні заклади, студентство, контингент, формування, проблема

Анотація

Автор на основі вивчення широкого кола джерел охарактеризувала проблему
становлення соціального портрету студентства Радянської України періоду 20-х
рр. ХХ ст. Вона довела, що державна політика в галузі вищої освіти виступала
основним чинником формування складу студентства у 20-ті роки ХХ ст.
Основними шляхами цього стали «чистки», соціально-академічні перевірки
тощо, метою яких було «звільнити вищу школу від небажаних, невитриманих,
контрреволюційних елементів». Уряд нехтував якістю навчання та позбавляв
можливості навчатися справді здібних та академічно встигаючих студентів.
Вони зверталися за допомогою до Центральної комісії зі студентських справ.
Були випадки непорозуміння її з державними органами влади, які втручалися у
процес формування контингенту студентства

Біографія автора

Ольга Олександрівна Лаврут, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

кандидат історичних наук, доцент кафедри виховання і
розвитку особистості

Посилання

Дізель С. Боротьба за вищу школу. Реконструкція вищої школи і комсомолу / С. Дзель, В. Блаумштейн. – Харків, Київ :

Молодий більшовик, 1931. – 78 с.

Вища школа Української РСР. В 2-х частинах. – Част. 1 (1917-1945 рр.). – К. : Вид-во Київського університету, 1959 – 341 с.

Галаган А. А. Идейно-воспитательная работа комсомола. Исторический аспект / А. А. Галаган. – М. : ВКШ, 1986.– 197 с.

Голуб Ф. ЛКСМУ у культурно-національному будівництві / Ф. Голуб. – Харків : ДВУ, 1929. – 60 с.

Історія Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України. – К. : Молодь, 1971. – 678 с.

Клицаков И. А. Из истории подготовки и воспитания учительских кадров (1917-1937) / И. А. Клицаков ; Горловский гос. пед.

ин-т. – Луганськ : Луг, 1991. – 419 с.

Липинский В. В. Кто защитит студента? Студенческие организации Украины : история и современность / В. В. Липинский. –

Донецк : Ред.- изд. Отдел обл. упр. по печати, 1991. – 116 с.

Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920-х – 30-х років : соціальний портрет та історична доля / Г. Касьянов. – К. : Глобус,

Вік, 1992. – 176 с.

Липинський В. «Пролетаризація» вищої школи УРСР у 1920-ті роки : справжня та вигадана / В. Липинський // Схід. – 2002. –

№ 6 (49). – С. 91–93.

Гришко В. І. Молодь України пореволюційного сорокаліття під совєтами : загальний огляд і деякі підсумки боротьби молоді

в підсовєтській Україні за 40 років (1918-1958 рр.) / В .І. Гришко. – Ульм : Україна, 1958. – 224 с.

Коляска В. І. Освіта в радянській Україні / В. І. Коляска. – Торонто : Б.М.В., 1970. – 246 с.

Енциклопедія українознавства : Загальна частина : в 3-х томах. – Т. 3 / НАН України Інститут української археографії;

Наукове товариство ім. Шевченка у Сарселі (Франція) ; Фундація Енциклопедії України в Канаді ; [під головною ред.

В. Кубійовича]. – К. : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 1995. – С. 801–1232.

Луначарский А. В. О народном образовании / А. В. Луначарский. – М. : Изд-во Академии пед. наук РСФСР, 1958. – 54 с.

Луначарский А. В. Ленин и народное образование / А. В. Луначарский. – М. : Академия пед. наук РСФСР, 1960

Ряппо Я. Радянське студентство (Характеристика вузів України) / Я. Ряппо. – Харьков : ДВУ, 1928. – 52 с.

Ряппо Я. П. Советская профессиональная школа : ее место и значение в системе просвещения и в нашем народном хозяйстве /

Я. П. Ряппо. – Харьков : Госиздат Украины, 1926. – 56 с.

Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях та рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. 1898-1970 / [за заг.

ред. П. М. Фєдосєєва і К. У. Черненка]. – К. : Політвидав України, 1979. – Т. 2. – 1917-1924. – 521 с.

Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях та рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. 1898-1970. Пер. З 8-го

рос. вид. / [за заг. ред. П. М. Фєдосєєва і К. У. Чернетка]. – К. : Політвидав України, 1979. – Т. 3. – 1924-1927. – 529 с.

Культурне будівництво в Українській РСР. Важливі рішенні комуністичної партії і Радянського уряду. 1917-1959 : [збірник

документів 2-х томах]. – Т. 1 (1917 – червень 1941 рр.). – К. : Держполітвидав, 1959. – 883 с.

Відчит до Центрального бюро пролетарського студентства при ВУРПС. До ІІІ конференції пролетарського студентства

України. – Х. : Укр. роб., 1928. – 80 с.

Студент революции : [ежемесячный, общеполитический, научно-методический, литературный журнал пролетарского студенчества

УССР]. – 1922-1933.

Луначарський А. В. Вказ. праця. – С. 18.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВОВУ України). – Ф. Р 166. – Оп. 3. –

Спр. 788. – Арк. 21.

Там само. – Спр. 785. – Арк. 32.

Там само. – Спр. 786. – Арк. 4.

Державний архів Київської області (Далі – ДАКО) – Ф. Р 142. – Оп. 1. – Спр. 529. – Арк. 11.

ЦДАВОВУ України. – Ф. Р 166. – Оп. 2. – Спр. 1127. – Арк. 14.

Там само. – Оп. 4. – Спр. 708. – Арк. 8.

Там само. – Спр. 720. – Арк. 56.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (Далі – ЦДАГО України). – Ф. Р 1. – Оп. 20. – Спр. 1645. –

Арк. 26.

Деятельность Комитета по студенческим делам при Главпрофобре // Студент революции. – 1924. – № 3-5. – С. 68–69.

Середа А. Итоги социально-академической проверки вузов и нового приема в Харьковские вузы / А. Середа // Студент

революции. – 1924. – № 8-9. – С. 9–14.

Державний архів Харківської області (Далі – ДАХО). – Ф. Р 1584. – Оп. 20. – Спр. 38. – Арк. 3.

ЦДАВОВУ України. – Ф. Р 166. – Оп. 4. – Спр. 709. – Арк. 1–2.

ДАХО – Ф. Р 1148. – Оп. 7. – Спр. 3. – Арк. 7.

ЦДАГО України. – Ф. Р 1. – Оп. 20. – Спр. 1854. – Арк. 59.

Кушнарев М. А. Основные задачи партработы в вузах / М. А. Кушнарев // Пролетарий в вузе. – 1924. – № 1. – С. 9–11.

ЦДАВОВУ України. – Ф. Р 166. – Оп. 5. – Спр. 628. – Арк. 145.

ЦДАГО України. – Ф. Р 7. – Оп. 1. – Спр. 494. – Арк. 56.

ЦДАВОВУ України. – Ф. Р 166. – Оп. 8. – Спр. 409. – Арк. 1.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ