ПРОБЛЕМА РОЛІ ДВОРЯНСТВА В ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Автор(и)

  • Юлія Василівна Константинова Донецький національний університет, Ukraine

Ключові слова:

дворянство, Південь України, пореформений період, економічний розвиток, історіографія, промислова діяльність, акціонерні товариства

Анотація

Визначено основні напрямки економічної діяльності дворян Півдня України за
матеріалами, що знайшли відображення у роботах радянських та сучасних
авторів. Розглянуто різницю у підходах та оцінці внеску дворянства в економічний розвиток краю кінця ХІХ – початку ХХ ст. Висвітлено різні підходи дослідників до визначення змін, що відбуваються в житті дворянства у пореформений період: перехід на капіталістичні засади ведення господарства, застосування новітніх технологій, промислова діяльність, участь у акціонерних товариствах тощо

Біографія автора

Юлія Василівна Константинова, Донецький національний університет

Аспірантка кафедри історіографії, джерелознавства,
археології та методики викладання історії

Посилання

Донік О. М. Промислове підприємництво дворянства України в ХІХ ст. : урядова політика, особливості розвитку, галузеві

напрямки / О. М. Донік // УІЖ. – 2007. – № 5. – С. 18–41 ; Присяжнюк Ю. П. Ринкова еволюція аграрних відносин в Україні

(друга половина ХІХ – 1905 р.) / Ю. П. Присяжнюк, Л. М. Горенко // УІЖ. – 2000. – № 5. – С. 88–97 ; Шевченко В. В.

Підприємницька діяльність банкірів півдня України (ХІХ – поч. ХХ ст.) : окремі аспекти / В. В. Шевченко // Проблеми історії

України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип. ХІV. – К. : Інститут історії України НАН України, 2008. – С. 88–96.

Донік О. М. Вказ. праця. – С. 19 ; Корелин А. П. Дворянство в пореформенной России 1861-1904 гг. Состав, численность,

корпоративная организация / А. П. Корелин. – М. : Наука, 1979. – С. 106.

Курков К. Н. Дворяне-предприниматели в России начала ХХ века / К. Н. Курков // Вопросы истории. – 2006. – № 5. – С. 105.

Ніколаєва Т. М. Соціальний та національний склад підприємницького прошарку в Україні в останній третині ХІХ – на

початку ХХ ст. / Т. М. Ніколаєва // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип. ХІV. – К. : Інститут історії України

НАН України, 2008. – С. 286.

Бойко Я. В. Аграрна колонізація Південної України (60-80-ті рр. ХІХ ст.) / Я. В. Бойко // УІЖ. – 1989. – № 10. – С. 93–94.

Иванов Л. М. О капиталистической и отработочной системах в сельском хозяйстве помещиков на Украине в конце ХIХ в. /

Л. М.Иванов // Вопросы истории сельского хозяйства, крестьянства и революционного движения России : [сб. статей]. – М.,

– С. 333–334.

Минарик Л. П. Об уровне развития капиталистического землевладения в крупных помещичьих хозяйствах Европейской

России конца ХІХ – начала ХХ в. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы / Л. П. Минарик. – Кишинев : Картя

Молдовеняска, 1964. – С. 615–626 ; Минарик Л. П. Происхождение и состав земельных владений крупнейших помещиков

России конца ХІХ-начала ХХ вв. / Л. П. Минарик // Материалы по истории сельского хозяйства и крестьянства России. – М. :

Наука, 1965. – С. 356–395 ; Минарик Л. П. Экономическая характеристика крупнейших земельных собственников России

конца ХІХ – начала ХХ вв. / Л. П. Минарик. – М. : Советская Россия, 1971. – 143 с.

Темірова Н. Р. Поміщицьке землеволодіння та землекористування на Півдні України у пореформений період / Н. Р. Темірова //

Південна Україна ХVІІІ-ХІХ ст. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. – Вип. 3. – Запоріжжя,

– С. 137–138.

Лещенко М. Н. Класова боротьба в українському селі на початку ХХ століття / М. Н. Лещенко. – К., 1968. – С. 20.

Мельник Л. Технічний переворот на Україні у ХІХ ст. / Л. Мельник. – К., 1972. – С. 64–65.

Там само. – С. 97.

Машкін О. М. Російське дворянство іноземного походження в промисловості України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. /

О. М. Машкін // УІЖ. – 1998. – № 2. – С. 85–87.

Донік О. М. Вказ. праця. – С. 22.

Слабченко М. Є. Матеріали до економічно-соціальної історії України ХІХ ст. / М. Є. Слабченко. – Т. 2. – К., 1927. – С. 35.

Присяжнюк Ю. П., Горенко Л. М. Вказ. праця. – С. 93.

Лещенко М. Н. Класова боротьба в українському селі в епоху домонополістичного капіталізму (60-90-ті рр. ХІХ ст.) /

М. Н. Лещенко. – К. : Наукова думка, 1970. – С. 39.

Донік О. М. Вказ. праця. – С. 27.

Слабченко М. Є. Вказ. праця. – С. 85.

Мельник Л. Вказ. праця. – С. 87.

Донік О. М. Вказ. праця.– С. 28.

Машкін О. М. Вказ. праця. – С. 88.

Донік О. М. Вказ. праця. – С. 22.

Ніколаєва Т. М. Вказ. праця. – С. 285-286.

Слабченко М. Є. Вказ. праця. – С. 36.

Шевченко В. В. Вказ. праця. – С. 89.

Донік О. М. Вказ. праця. – С. 23 ; Курков К. Н. Вказ. праця. – С. 105.

Мельник Л. Вказ. праця. – С. 118.

Машкін О. М. Вказ. праця. – С. 87.

Корелин А. П. Вказ. праця. – С. 119.

Ніколаєва Т. М. Вказ. праця. – С. 289.

Корелин А. П. Вказ. праця. – С. 108.

Донік О. М. Вказ. праця. – С. 37.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО