БУДІВНИЦТВО І ПРОЕКТУВАННЯ СІЛ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945-1955 рр.)

Автор(и)

  • Віра Валентинівна Ревенко МНУ ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

сільське будівництво, житловий фонд, проектування, колгоспники, переселенці

Анотація

У статті висвітлюється процес відбудови житлового фонду в південноукраїнському селі в повоєнний період 1945-1955 рр., причини загострення житлової кризи та заходи влади для поліпшення ситуації в житлово–комунальному господарстві. Особлива увага акцентується на проектуванні сіл і колгоспного будинку

Біографія автора

Віра Валентинівна Ревенко, МНУ ім. В. О. Сухомлинського

аспірантка кафедри історії України

Посилання

Самойлович В. П. Сільське житлове будівництво в Українській РСР / В. П. Самойлович. – К. : Держбудвидав УРСР, 1956. – 267 с.

Самойлович В. П. Народна творчість в архітектурі сільського житла / В. П. Самойлович. – К. : Держбудвидав УРСР, 1961. – 341 с.

Стельмах Г. Р. Історичний розвиток сільських поселень на Україні. Історико-етнографічне дослідження / Г. Р. Стельмах. – К. :

Наукова думка,1964. – 230 с.

Баран В. К. Україна в умовах системної кризи (1946-1980 рр.) / В. К. Баран, В. М. Даниленко. – К. : Видавн. дім «Альтернативи»,

– 365 с.

Іваненко В. В. Очищення правдою : Відома і невідома Україна в об’єктиві історії ХХ сторіччя / В. В. Іваненко, А. І. Голуб,

О. А. Удод. – К. : Генеза, 1997. – 300 с.

Шаповал Ю. І. Україна 20-50-х років : сторінки ненаписаної історії / Ю. І. Шаповал. – К., 1993. – 355 с.

Ковпак Л. В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945-2000 рр.) / Ін-т історії

України НАН України. – К., 2003. – 250 с.

Рибак І. В. Соціальна інфраструктура українського села : зміни, труднощі, проблеми (20 – поч. 30-х рр. ХХ ст.) / І. В. Рибак ;

НАН України, Інститут історії України. – К. : Рідний край, 1997. – 165 с.

Даниленко В. М. Повсякденне життя українських селян у повоєнний період (1945-1953 рр.) / В. М. Даниленко // Україна

XX ст. : культура, ідеологія політика : [зб. наук. ст.] / Ін-т історії України НАН України. – К., 2005. – Вип. 9. – С. 3–16 ;

Мічуда В. В. Проектування і будівництво колгоспних сіл у післявоєнні роки (1946-1950) / В. В. Мічуда // Україна ХХ ст. :

культура, ідеологія, політика : [зб. наук. статей] / Інститут історії України НАН України. – К., 2005. – Вип. 8. – С. 213–217 ;

Герасимова М. Житлова проблема в повсякденному житті населення Донбасу в 1945-1955 рр. / М. Герасимова // Україна

XX ст. : культура, ідеологія політика : [зб. наук. ст.] / Ін-т історії України НАН України. – К., 2007. – Вип. 11. – С. 532 ;

Янковська О. Житлова проблема в УРСР у повоєнні роки / О. Янковська // Україна XXст. : культура, ідеологія політика : [зб.

наук. ст.] / Ін-т історії України НАН України. – К., 2008. – Вип. 14. – С. 117–126.

Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО). – Ф.П-7. – Оп. 6. – Спр. 356. – Арк. 176.

Там само. – Оп. 4. – Спр. 386. – Арк. 19.

Рибак І. В. Соціальна інфраструктура українського села. – С. 124.

Мічуда В. В. Вказ праця. – С. 213–217.

Рибак І. В. Стан соціально-побутової сфери українського повоєнного села (1946-1955 рр.) / І. В. Рибак // Український

Історичний журнал. – 1994. – № 1. – С. 61–71.

Янковська О. Вказ. праця. – С. 117–126.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВОУ). – Ф. 2. – Оп. 7 – Спр. 6821. –

Арк. 88.

Там само. – Арк. 112.

Герасимова М. Вказ. праця. – С. 532.

Рибак І. В. Соціальна інфраструктура українського села. – С. 128.

ЦДАВО України. – Ф. 4860. – Оп. 1 – Спр. 4210. – Арк. 32.

Державний архів Херсонської області. – Ф.Р-2294. – Оп. 1. – Спр. 599. – Арк. 282.

ДАМО. – Ф.Р – 992. – Оп. 4. – Спр. 22. – Арк. 5–40.

ЦДАВОУ. – Ф. 582. – Оп. 24. – Спр. 406. – Арк. 69–150.

Стельмах Г. Р. Вказана праця. – С. 25.

Рибак І. В. Соціальна інфраструктура українського села. – С. 126.

Самойлович В. П. Вказана праця. – С. 5.

ЦДАВОУ. – Ф. 582. – Оп. 24. – Спр. 406. – Арк. 79.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕТНОЛОГІЯ, ЕТНОГРАФІЯ ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО