НОВІ ДАНІ ПРО ДИНАМІКУ ЦІН НА СПОЖИВЧІ ТОВАРИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ПРОТЯГОМ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Володимир Володимирович Бойко

Анотація


На основі нових архівних джерел уточнено і скориговано висновки, сформульовані автором у статті, опублікованій в одному з попередніх чисел журналу. Зроблено важливе уточнення про нерівномірний характер цінової динаміки в Таврійській губернії d період між 1878 та 1911 роками. Докладно описано методику дослідження вказаної теми


Ключові слова


Таврійська губернія; ринкова економіка; ціноутворення; робоча сила; споживчі товари

Повний текст:

PDF

Посилання


Марк Блок. Апология истории, или Ремесло историка / Блок Марк. – Наука, 1986. – С. 11.

Там же. – С. 68.

Бойко В. В. Ціни на споживчі товари та вартість робочої сили в Таврійській губернії у другій половині XIX – на початку XX століття /

В. В. Бойко // Наукові праці Чорноморського держ. ун-ту ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2010. – Т. 121. – Вип. 108. Історичні

науки. – С. 17–26.

Там само. – С. 25.

Державний архів в Автономній Республіці Крим (далі – ДА в АРК). – Ф. 26. – Оп. 1. – Спр. 26933. – Арк. 41–44.

Там само. – Ф. 77. – Оп. 1. – Спр. 260. – Арк. 1–4.

Бойко В. В. Вказана праця. – С. 21.

ДА в АРК. – Ф. 26. – Оп. 1. – Спр. 26933. – Арк. 71–74.

Там само. – Ф. 529. – Оп. 5. – Спр. І. – Арк. 1.

Там само. – Арк. 4 зв.