ДИНАМІКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕЧІРНІХ ШКІЛ В УРСР НАВЧАЛЬНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ В 50-60-Х PP. XX СТ.

Валентина Володимирівна Конюх

Анотація


У статті розглядається процес створення сприятливих навчально-матеріальних
умов для шкіл робітничої молоді УРСР в період 1950-1960-х роках. Забезпечення
приміщеннями прямо пропорційно впливало на розширення мережі навчальних
закладів та якість освіти у вечірніх школах


Ключові слова


система освіти; вечірня школа; навчально-матеріальна база; забезпечення приміщеннями

Повний текст:

PDF

Посилання


Министерство просвещения РСФСР. Народное образование. Основные постановления, приказы инструкции. – М., 1948. – 482 с.

Матеріали XXI з’їзду Комуністичної партії України. – К., 1960. – 360 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 2733. –

арк.

Присяжнюк К. Ф. Новий етап у розвитку радянської школи на Україні / К. Ф. Присяжнюк. – К., 1968. – 135 с.

Народное образование в СССР // [ред. И. А. Каирова, М. К. Гончаров]. – М., 1957. – 783 с.

Постановление СНК СССР № 782 от 15 июля 1943 г. «Об обучении подростков, работающих на предприятиях» // Министерство

просвещения РСФСР. Народное образование. Основные постановления, приказы инструкции. – С. 247.

Народное образование в СССР. – С. 559.

Там само. – С. 560.

ЦДАВО. – Ф. 166. – Oп. 15. – Спр. 2709. – Арк. 12–13.

Там само. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 2733. – Арк. 2.

Матеріали XXI з’їзду Комуністичної партії України. – С. 52.

ЦДАВО. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 6867. – Арк. 1.

Присяжнюк К. Ф. Вказ. праця. – С. 28.

Там само. – С. 29.

Центральний державний архів громадських об’єднань (ЦДАГО) України. – Ф. 1. – Оп. 73. – Спр. 735. – Арк. 97.

ЦДАВО. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 2130. – Арк. 111.

Там само. – Спр. 6867. – Арк. 2.

Там само. – Спр. 2130. – Арк. 113–114.

Там само. – Спр. 6867. – Арк. 5.

Там само. – Арк. 64–65.

Там само. – Спр. 6869. – Арк. 1–2.