ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНСЬКІЙ РСР У 1960-1980-ті рр.

Олена Миколаївна Скрипник

Анотація


У даній статті аналізується процес виробництва мінеральних добрив в УРСР
та охарактеризовано особливості випуску азотних, фосфатних та калійних
добрив. Визначено основні проблеми виробництва хімічної продукції для сільського господарства в Українській РСР у 1960-1980-ті рр. Зокрема, відзначено наслідки застосування мінеральних добрив у сільському господарстві.


Ключові слова


хімізація; мінеральні добрива; фосфати; калійні добрива; азотні добрива; УРСР; вапнякове борошно; гіпсові матеріали; полімерні матеріали

Повний текст:

PDF

Посилання


Вольфкович С. И. Очередные задачи химизации сельского хозяйства / С. И. Вольфкович. – М., 1962. – 32 с.

Калєчиць В. В. Хімізація – важливий фактор підвищення сільськогосподарського виробництва / В. В. Калєчиць, В. В. Костенко //Економіка Радянської України. – 1969. – № 5. – С. 13.

Калечиць В. В. Новий етап розвитку хімічної промисловості України / В. В. Калечиць, В. В. Костенко. – К. : Техніка, 1972. – 78 с.

Вольфкович С. И. Вказ. праця. – С. 7.

Хвостов А. Т. Роль химической промышленности в создании материально-технической базы коммунизма / А. Т. Хвостов //

Ускоренное развитие химической промышленности – ударный фронт коммунистического строительства. Тезисы докладов

научно-теоретической конференции (ноябрь 1964 г.). – Луганск, 1964. – С. 34–39.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі ЦДАВО). – Ф. 5000. – Оп. 1. – Спр. 28. – Арк. 144.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі ЦДАГО). – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 75. – Арк. 53.

ЦДАВО. – Ф. 5000. – Оп. 1. – Спр. 480. – Арк. 3.

Басов І. І. Хімія – могутній засіб розвитку сільськогосподарського виробництва / І. І. Басов // Хімізація сільського господарства /

[за ред. І. Л. Колоши]. – К. : Урожай, 1966. – С. 5–35.

Державний архів Черкаської області (далі ДАЧО). – Ф. 4879. – Оп. 1. – Спр. 294. – Арк. 5.

ДАЧО. – Ф. 3059. – Оп. 46. – Спр. 288. – Арк. 127.

Народне господарство Української РСР в 1981 р. : статистичний щорічник. – К. : Техніка, 1982. – С. 115.

Кульчицький М. І. Забезпечити мінеральними добривами високу ефективність / М. І. Кульчицький, Ю. А. Мусіяка // Економіка

Радянської України. – 1974. – № 12. – С. 27–35.

Калечиць В. В. Вказ. праця . – С. 15.

ЦДАВО. – Ф. 5000. – Оп. 1. – Спр. 201. – Арк. 6.

Калечиць В. В. Вказ. праця. – м. 18.

ЦДАВО. – Ф. 5000. – Оп. 1. – Спр. 28. – Арк. 142.

Там само. – Спр. 44. – Арк. 3.

Там само. – Арк. 29.

ЦДАГО. – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 1950. – Арк. 13.

Калєчиць В. В. Вказ. праця . – С. 14.

ЦДАГО. – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 2119. – Арк. 8.

Калєчиць В. В. Вказ. праця. – С. 15.

Там само. – С. 17.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.