РЕАЛІЗАЦІЯ ІНКОРПОРАЦІЙНИХ ПЛАНІВ РОСІЇ ЩОДО ГЕТЬМАНЩИНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТОЛІТТЯ У ВИСВІТЛЕННІ А. І. ЯКОВЛІВА

Артем Миколайович Петрик

Анотація


Стаття присвячена дослідженню історіографії питання взаємовідносин
Гетьманської України і Російської держави у першій половині XVIII століття (1709-1750 роках). Особливе місце приділено працям відомого історика української діаспори Андрія Яковліва, який багато уваги приділив визначенню правового статусу Держави Війська Запорізького в 1709-1764 роках, ролі міждержавних договорів у питанні реалізації задумів Російської держави щодо України, покликаних ліквідувати залишки її суверенності


Ключові слова


А. Яковлів; історіографія; Гетьманська Україна; Російська імперія; міждержавні договори; інкорпорація; перша половина ХVIII ст

Повний текст:

PDF

Посилання


Оглоблін О. Українська історіографія 1917-1956 / О. Оглоблін. – К., 2003. – С. 219–220.

Яковлів А. Договір гетьмана Богдана Хмельницького з московським царем Олексієм Михайловичем 1654 р. / А. Яковлєв. –

Нью-Йорк, 1954. – С. 78.

Когут З. Російський централізм і Українська автономія. Ліквідація Гетьманщини, 1760-1830 / З. Когут – К., 1996. – С. 126;

Яковлєва Т. Гетьманщина у другій половині 50-х років XVII століття. Причини і початок Руїни / Т. Яковлєва. – К.,1998. – С. 47.

Ключевский В. Полный курс лекций по русской истории / В. Ключевский. – СПб., 1904. – С. 87.

Соловьев С. История России с древнейших времён / С. Соловьев. – М., 1993. – Т. 15. – С. 198.

Грушевський М. Ілюстрована історія України / М. Грушевський. – К., 1990. – С. 498.

Свечин А. Эволюция военного искусства / А. Свечин. – М., 1927. – Т. 1. – С. 97–98.

Керсновский А. История русской армии в 4-х томах / А. Керсновский. – М.,1993. – Т. 3. – С. 149.

Яковлів А. Українсько-московські договори в XVII-XVIII віках / А. Яковлів. – Варшава, 1934. – С. 138.

Полонська-Василенко Н. історія України : [у 2-х т.] / Н. Полянська-Василенко. – К., 1995. – Т. 2. – С. 81.

Яковлів А. До питання про джерела Кодексу 1743 р. / А. Яковлів. – Прага, 1943.

Яковлів А. Українсько-московські договори в XVII-XVIII віках. – С. 139–141.

Крупницький Б. Гетьман Мазепа та його доба / Б. Крупницький. – Лейпциг, 1942. – С. 46–47.

Крупницький Б. Гетьман Пилип Орлик (1672-1742). Огляд його політичної діяльності / Б. Крупницький. – Варшава, 1938. – С.

Яковлів А. Українсько-московські договори в XVII-XVIII віках. – С. 141–142.

Крупницький Б. Гетьман Данило Апостол і його доба / Б. Крупницький. – Аугсбург, 1948. – С. 56.

Яковлів А. Українсько-московські договори в XVII-XVIII віках. – С. 143.

Яковлів А. Український кодекс 1743 року / А. Яковлів. – Мюнхен, 1949. – С. 49.

Нольде Б. Автономія України з історичного погляду / Б. Нольде ; [пер. М. Залізняка]. – Львів, 1912. – С. 78.

Яковлів А. Українсько-московські договори в XVII-XVIII віках. – С. 144.

Ригельман А. Летописное повествование о Малой России / А. Ригельман // Чтения в обществе истории и древностей

Российских. – М., 1847. – № 7. – С. 17.

Тарлецький О. Історія української державності в двох томах / О. Тарлецький. – Львів, 1923. – Т. 2. – С. 198.

Яковлів А. Українсько-московські договори в XVII-XVIII віках. – С. 144–145.

Там само. – С. 145–146.

Полонська-Василенко Н. Вказ. праця. – С. 81.

Маркевич Н. История Малой России / Н. Маркевмч.– М., 1843. – Т. 4. – С. 267.

Яковлів А. Українсько-московські договори в XVII-XVIII віках. – С. 146.

Яковлів А. Український кодекс 1743 року. – С. 38.

Дорошенко Д. Нариси з історії України / Д. Дорошенко. – К., 1992. – Т. 2. – С. 163.

Ригельман А. Летописное повествование о Малой России... – С. 24.

Крупницький Б. Гетьман Данило Апостол і його доба. – С. 46.

Василенко М. Павло Полуботок / М. Василенко // Україна. – К., 1926. – Т. 2. – С. 176.

Холмський І. Історія України / І. Холмський. – Мюнхен, 1949. – С. 260.

Дорошенко Д. Нариси з історії України. – Т. 2. – С. 164.

Яковлів А. Українсько-московські договори в XVII-XVIII віках. – С. 151.

Крупницький Б. Гетьман Данило Апостол і його доба. – С. 59.

Дорошенко Д. Нариси з історії України. – Т. 2. – С. 180.

Судиенко М. Материалы к отечественой истории / М. Судиенко. – К., 1853. – Т. 1. – С. 144.

Нольде Б. Автономія України з історичного погляду. – С. 112.

Яковлів А. Українсько-московські договори в XVII-XVIII віках. – С. 151.

Окіншевич Л. Генеральна рада на Україні. Гетьманщина XVII-XVIII ст. / Л. Окіншевич. – К., 1926. – С. 123.

Липинський В. Україна на переломі 1657-1659: Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім столітті / В.

Липинський. – К, 1991. – С. 256.

Яковлів А. Українсько-московські договори в XVII-XVIII віках. – С. 57.

Север А. Русско-украинские войны / А. Север. – М., 2009. – С. 149.

Яковлєва Т. Гетманщина и ее инкорпорация в Российскую империю / Т. Яковлева // Западные окраины Российской империи. –М., 2006. – С. 121.

Север А. Русско-украинские войны. – С. 119.

Грушевський М. Вказ. праця. – С. 387.

Свечин А. Эволюция военного искусства. – С. 298.

Лащенко Р. Переяславський договір 1654 р. між Україною і царем Московським / Р. Лащенко // Ювілейний збірник на пошану

С. Дністрянського. – Прага, 1923. – С. 7–8.

Шелухін C. Історико-правничі підстави української державності / С. Шелухін. – Вінніпег, 1929. – С. 278.