СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ В УКРАЇНІ (1945-1950 рр.): СТАН ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Денис Андрійович Іванов

Анотація


У статті аналізуються основні методологічні засади сучасної української
історіографії повоєнної відбудови в Україні. Розглядаються основні напрямки наукових пошуків дослідників, які характеризуються соціальною спрямованістю проблематики


Ключові слова


вітчизняна історіографія; основні тенденції; тематика; повоєнна відбудова; наслідки війни

Повний текст:

PDF

Посилання


Кондуфор Ю. Ю. Деякі питання методології і завдання дослідження періоду Великої Вітчизняної війни / Ю. Ю. Кондуфор, В. І.

Клоков // Вісник АН УРСР. – 1985. – № 5. – С. 14.

Коваль М. В. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війні 1939-1945 рр.: Спроба сучасного концептуального бачення /

М. В. Коваль. – К., 1994. – 58 с.

Баран В. К. Україна: новітня історія 1945-1991 рр. / В. К. Баран. – Львів, 2003. – 670 с.; Литвин В. М. Україна у першому

повоєнному десятилітті (1946-1955) / В. М. Литвин. – К., 2004. – 239 с.

Стецкевич В. В. Історія України в роки війни 1941-1945 рр.: теоретичний контекст осмислення (деякі аспекти проблеми) / В. В.

Стецкевич // Сторінки воєнної історії України : зб. наук. статей / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2002. – Вип. 6. –

С. 25–31; його ж. Історіософські осягнення війни 1939-1945 рр. М. В. Ковалем (Суб’єктивні роздуми, рефлексії та прикладні

висновки) // Сторінки воєнної історії України : збірник наукових статей. – К., 2004. – Вип. 8. – Ч. 1. – С. 3–8.

Лисенко О. Є. Друга світова війна як предмет наукових досліджень та феномен історичної пам’яті / О. Є. Лисенко // УІЖ. –

– № 5. – С. 3–9; Король В. Ю. Україна у період Другої світової війни (1939-1945 рр.) / В. Ю. Король. – К., 2000. – 53 с.;

Вронська Т. В. В умовах війни: життя та побут населення України (1943-1945) / Т. В. Вронська. – К., 1995. – 83 с.; Першина Т. С.

Господарська номенклатура в Україні 1941-1945 рр. / Т. С. Першина. – К., 1997. – 114 с.

Рибак І. В. Соціально-побутова іфраструктура українського села (1921-1991 рр.) : [наукове видання] / І. В. Рибак. – Кам’янець-

Подільський : Абетка, 2000. – 304 с.

Голиш Г. М. У вирі війни. Становище неповнолітніх громадян України в 1941-1945 рр. / Г. М. Голиш. – Черкаси : Черкаський

ЦНТЕІ, 2005. – 324 с.; його ж. Становище неповнолітніх громадян України в період німецько-радянської війни 1941-1945 рр. :

автореф. дис... канд. іст. наук. – Черкаси, 2005. – 20 с.

Безсмерття. Книга Пам’яті України. 1941-1945 / [головна редакційна колегія: голова І. О. Герасимов, заступники голови

І. Т. Муковський і П. П. Панченко ; відповідальний секретар Р. Г. Вишневський]. – К. : Пошуково-видавниче агентство «Книга

Пам’яті України», 2000. – 944 с.

Політична історія України ХХ ст. : [у 6 т.] / [гол. ред. І. Ф. Курас ; ред. кол. Ю. І. Шаповал, Ю. А. Левенець, В. О. Котигоренко

та ін.] // Україна у Другій світовій війні (1939-1945). – К. : Генеза, 2003. – Т. 4 – 584 с.

Сергійчук В. Стихійне самозабезпеченя населення центральних і південно-східних областей за рахунок західноукраїнських

земель у 1946-1947 рр. / В. Сергійчик // Голод 1946-1947 років в Україні: причини і наслідки: Міжнар. наук. конф., Київ, 27

трав,1997 р. : матеріали / [редкол.: С. Кульчицький (відп. ред.) та ін.]. – Київ ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 1998. – С. 201–

; Калініченко В. Голод 1946-1947 рр. на Харківщині / В. Калініченко. – Там само. – С. 132–138 та ін.

Голод в Україні 1946-1947: Документи і матеріали / [упор. О. М. Веселова, гол. ред. кол. В. А. Смолій]. – К. ; Нью-Йорк, 1996. – 375 с.

Пиріг Р. Архівні джерела про голод 1946-1947 років в Україні / Р. Пиріг // Голод 1946-1947 років в Україні: причини і наслідки:

Міжнар. наук. конф., Київ, 27 трав,1997 р. : матеріали / [редкол. : С. Кульчицький (відп. ред.) та ін.]. – Київ ; Нью-Йорк : Вид-во

М. П. Коць, 1998. – С. 21–25; Пирожков С. Смертність населення України та демографічні втрати в екстремальній ситуації /

С. Пирожков. – Там само.– С. 28–39; Марочко В. «Третій радянський»: голод 1946-1947 років / В. Марочко. – Там само. –

С. 13–19 та ін.

Хойнацька Л. М. Відновлення машинобудівної індустрії України та його соціальні наслідки (1943-1950 рр.) / Л. М. Хойнацька. –

К., 2003. – 232 с.; Ковпак Л. Соціально-побутові умови життя населення в другій половині ХХ ст. (1945-2000 рр.) / Ковпак Л. –

К., 2003. – 250 с.; Волинець В. В. До питання про вплив холодної війни на демографічні процеси в економіці України (1945-

рр.) / В. В. Волинець, Л. В. Кондратенко // Сторінки воєнної історії України : зб. наук. ст. – К., 2001. – Вип. 5.– С. 32–40;

Головко М. П. Профспілки України у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. : навчальний посібник / М. П. Головко,

О. Є. Лисенко. – К., 2002. – 311 с.

Чернега П. М. Профсоюзы Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) / П. М. Чернега. – К., 1987. – 355 с.

Історія українського селянства : [у 2-х т.]. – К., 2006. – Т. 2. – 653 с.

Замлинська О. В. Культурне життя в Україні у 1943-1953 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук. / О. В. Замлинська. – К., 1995. –

с.; Красножон Н. Г. Загальноосвітні школи України у контексті суспільно-політичного життя (1943-1955 рр.) : автореф. дис. ...

канд. іст. наук. / Н. Г. Красножон. – К., 2001. – 20 с.

Безнин М. А. Социальный протест колхозного крестьянства (вторая половина 1940-х – 1960 гг.) / М. А. Безнин, Т. М. Димони //

Отечественная история. – 1999. – № 3. – С. 81–99; Зубкова Е. Послевоенное Советское общество: политика и повседневность

-1953 / Е. Зубкова. – М., 1999. – 229 с.