РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ТОВАРИСТВА ІСУСА У СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОМУ РЕГІОНІ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XVI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ.

Анжела Василівна Папазова

Анотація


На основі ґрунтовної джерельної бази досліджено результати впровадження освітньо-виховної системи Товариства Ісуса у регіоні. Релігійно-освітянська діяльність ордену єзуїтів була важливим складовим елементом історичних процесів, дала поштовх розвитку місцевої освіти, активізації релігійного та суспільно-політичного життя

Ключові слова


Товариство Ісуса; релігійно-освітянська діяльність; східнослов’ян-ський регіон; освітньо-виховна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Демьянович А. П. Иезуиты в Западной России (в 1569-1772 гг.) / А. П. Демьянович // Журнал Министерства Народного Просвещения. – 1871, август. – С. 181–236; сентябрь. – С. 1–46; октябрь. – С. 250–279; ноябрь. – С. 40–86; – декабрь. – С. 40–231; Харлампович К. В. Западнорусские православные школы ХVI – начала ХVII вв. Отношение их к инославным / Константин Васильевич Харлампович. – Казань, 1898. – 524, LVI с.; Левицький О. І. Єзуїтська преподобиця: історичне оповідання / Орест Іванович Левицький. – Вінніпег : Українська видавнича спілка Б.Р.В. – 69 с.; Сушко О. Єзуїти в заведенню унії на Русі в доберестейський добі / Олександр Сушко. – Львів, 1902. – 80 с.; Викторовский П. Г. Западнорусские православные фамилии, отпавшие от православия в конце ХV-ХVII вв. – Вып. 1. / П. Г. Викторовский. – К. : Петр Барский, 1912. – 273 с.

Грушевський М. С. З історії релігійної думки на Україні // Грушевський М. С. Духовна Україна (збірка творів) / Упорядкування та додатки І. Гирича, О. Дзюби, В. Ульянівського. – К. : Либідь, 1994. – С. 5–135.

Михневич Д. Е. Очерки по истории католической реакции (иезуиты) / Д. Е. Михневич. – М. : АН СССР, 1955. – 408 с.; Блинова Т. Б. Иезуиты в Белоруссии / Тамара Борисовна Блинова. – Минск : Беларусь, 1990. – 108 с.

Natoński B. Szkolnictwo jezuickie w dobie kontrreformacji / В. Natoński // Wiek XVII: Kontrreformacja. Barok: Prace z historii kultury / Ed. J. Pelc. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970. – S. 309–337; Krajcar J. Saint Josaphat and the Jesuits of Lithuania / J. Krajcar // Analecta – OSBM. – Roma, 1967. – (Jasaphatiana ). – P. 75–81: Paluszkiewicz F. Mały słownik jezuitów w Polsce / F. Paluszkiewicz. – Warszawa : Bobolanum, 1995. – 262 s.; Poplatek J., Paszenda J. Słownik jezuitów artistów / J. Poplatek. – Krakow, 1972. – 209 s.; Blažejovskyj D. Byzantine Kyivan Rite Students in Pontifical Colleges, and, in Seminaries, Universities and Institutes of Central and Western Europe (1576-1983) / D. Blažejovskyj // Analecta OSBM. – Rome, 1984. – Vol. 43. – Series II. P. 41, 117–119; – Series I. – 50, 160.

Obirek S. Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1564-1668: Działalność religijna społeczno-kulturalna i polityczna / S. Obirek. – Kraków : Wydaw. WAM, 1996. – 416 s.

Великий А. Г. З літопису християнської України: Церковно-історичні радіолекції з Ватикану / Атанасій Григорій Великий /2-е вид. – Львів : Місіонер, 1999. – Т. IІІ. – 278 с.

Бёмер Г. История ордена иезуитов / Г. Бёмер // Орден иезуитов: правда и вымысел. Сб. / Сост. А. Лактионов. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2004. – С. 7–260; Губер Ж. Иезуиты, их история, учение и практическая деятельность в сфере общественной жизни, политики и религии / Жуниор Губер. – СПб., 1898. – 320 с.

Ульяновський В. І. Історія церкви і релігійної думки в Україні : [навч. посібник]: у 3-х книгах. Кн. 2. Середина XV – кінець XVI століття / В.І. Ульяновський. – К. : Либідь, 1994. – 256 с.; Історія української культури. У 5-ти томах. – Т. ІІ: Українська культура ХІІІ – першої половини ХVІІ століть. – К. : «Наукова думка», 2001. – 848 с.; Історія релігії в Україні: в 10 томах. – Т. 2. – К. : Укр. Центр Духовної культури, 1997. – 376 с.; Ісаєвич Я. Д. Освітній рух в Україні XVII ст.: східна традиція і західні впливи / Я. Д. Ісаєвич // Україна XVII ст. Між заходом і сходом / Матеріали 1-го українського симпозіуму 13-16 вересня 1994 р. – К. – Венеція : «Артек», 1996. – С. 114–132.

Шевченко Т. Єзуїтське шкільництво на українських землях останньої чверті ХVI – середини ХVIІ ст. / Тетяна Шевченко. – Львів : Свічадо, 2005. – 340 с.

Центральний державний історичний архів України у Львові (ЦДІАУ). Ф. 132. Листи державних, громадських, церковних установ України. Опис 1. Спр. 1; Лист головного генерала ордену єзуїтів Вітелезіуса Мутія із Риму до Магістрату м. Львова з подякою за доброчинність і підтримку ордену. Оригінал. 21(11) 1616 р. Рим – Львів. Арк. 386; Спр. 35. Лист короля Сигізмунда ІІІ з Кракова до Магістрату м. Львова з вимогою не чинити перешкод в угодах між орденом єзуїтів і єврейською громадою відносно обміну земельних ділянок. Оригінал. 20 липня 1606 р. Арк. 1-3; Спр. 36. Лист короля Сигізмунда ІІІ з Кракова до Магістрату м. Львова з вимогою не чинити перешкод ордену єзуїтів в будівництві монастиря і костьолу. 3 грудня 1607 р. Арк. 1-3; Спр. 37. Лист короля Сигізмунда ІІІ з Кракова до Магістрату м. Львова з закликом допомогти ордену єзуїтів в будівництві костьолу і монастиря. Оригінал. 22 червня 1608 р. м. Львів. Арк. 1-3; Спр. 38. Лист короля Сигізмунда ІІІ з табору під Смоленськом до Магістрату м. Львова з нагадуванням про необхідність допомоги ордену єзуїтів у будівництві костьолу і монастиря. Оригінал. 31 грудня 1609 р. м. Львів. Арк. 1; Спр. 997. Листи коронного підчашого Собеського Якова із Львова і Жовкви до священика-єзуїта Зборовського в справі похорону і спадщини батька Зборовського. Оригінали. 5 липня, 22 липня 1637 р. Арк.1-3; Ф. 140. Документи про католицькі монастирі, костьоли та окремі парафії на території Польщі, України, Білорусії і Литви. Опис 1. Спр. 12. Привілеї Ходківичевої Анни колегії єзуїтів на купівлю земельних ділянок у Ярославі 1653 р. Арк. 4; Спр. 111. Листи головної і провінціальної колегії єзуїтів до Львівської Колегії в справах уставу ордена єзуїтів 1596-1760 рр. Арк. 2-25; Спр. 123. Листи головної колегії єзуїтів ректорам колегії в Ярославі з різних питань. Арк. 1-2; Спр. 200. Каталог архівних документів колегії єзуїтів в с. Лящів. Арк. 3-4 зв. Арк. 5; Спр. 234. Королівські привілеї з 1356, 1372 рр. декрети, акти королівської комісії та інші документи про застосування монастиря і костьолу ордена єзуїтів у Львові та його фінансово-господарську діяльність. Витяги земських і громадських актових книг 1603-1820 рр., м.

Львів. Арк. 1-29; Спр. 297. Реєстри майнових документів за 1604-1758 рр. колегії єзуїтів св. Івана в м. Ярославлі. Арк. 1-5; Спр. 298. Реєстр майнових документів за 1545-1743 рр. колегії єзуїтів св. діви Марії в м. Ярославлі. Арк. 7-34.

Лойола И. Устав Общества Иисуса / Игнатий Лойола // Андреев А.Р. История ордена иезуитов. Иезуиты в Российской империи: XVI - начало XIX в. – М. : Русская панорама, 1998. – С. 248–253; Ratio Studiorum [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://admin.wyk.edu.hk/documents. – Заголовок з екрану; «Magna charta» (булла римского папы Павла ІІІ) // Орден иезуитов: правда и вымысел. Сб. /Сост. А. Лактионов. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2004. – С. 531-534.

Запис у львівській гродській книзі декрету київського воєводи С. Жолкевського від 24 липня 1608 р.; Лист А. Болоньєтті кардиналові. 1583 р., червня 25, Краків // Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватикану та унії (Х – поч. ХVІІ ст.: Зб. док-в і мат-в). – К. : Наукова думка, 1988. – С. 192–194; 78-79, 84; 72; Універсал Богдана Хмельницького про надання Київському Братському монастиреві сіл Ксавери, Мухоїди, Плисецтке, Чорногородк і Сарановичі, Обиходи і Базар. 1656, січня 9(19). Чигирин // Документи Богдана Хмельницького (1648-1657) / Упоряд.: І. Крип’якевич, І. Бутич; Відп. ред. Ф. П. Шевченко. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – С. 467-468; Скарга вірменської громади на вірменського католицького єпископа і єзуїтську колегію // Соціальна боротьба в місті Львові в ХVI - ХVII ст. Збірник документів / Під ред. Я. П. Кіся. – Львів: ЛДУ, 1961. – С. 247-248; Жалоба луцких православных шляхтичей и мещан на иезуитов, студентов и служителей луцкого иезуитского коллегиума. 11 августа (нов. ст. 21) 1634 г. // Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в 3-х томах. – М.: АН УССР, 1953. – Т. 1. – С. 138–142; Приказки і прислів’я козацької доби // Історія української школи та педагогіки: [Хрестоматія] / Уклад. : О. О. Любар; за ред. В. Г. Кременя. – К. : Знання, 2005. – С. 138.

Папазова А. В. Релігійно-освітянська діяльність ордену єзуїтів у східнослов’янському регіоні в останній третині XVI – першій половині XVII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.02 – «Всесвітня історія» / А. В. Папазова. – Донецьк, 2008. – С. 10; ЦДІАУ у Львові. Ф. 140. Оп.1. Спр. 200. Арк. 3-4 зв. Арк. 5.

ЦДІАУ у Львові. Ф.140. Оп. 1. Спр. 111. Арк. 2-25, Спр. 123. Арк. 1-2.

Харлампович К.В. Вказ. праця. – С. 83; Ratio Studiorum [Електронний ресурс].

Шевченко Т. Вказ. праця. – С. 149–150.

Левицький О.І. Вказ. праця. – С. 28; Езуіты на Беларусі. Цэнтры езуітаў. Городня [Електронний ресурс]. – Режим доступу : hpp: // jesuits.at.tut.by/missions/garodnia.html. – Заголовок з екрану.

Сушко О. Вказ. праця. – С. 44, 70-74.

Запис у Львівській гродській книзі... – С. 192-194.

Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури XVI – XVII ст. / Ярослав Дмитрович Ісаєвич. – К.: Наукова думка, 1966. – С. 136.

Блинова Т. Б. Иезуиты в Белоруссии. – С. 35.

Харлампович К.В. Вказ. праця. – С. 67.

«Magna charta»... – С. 531–534; Лойола И. Устав... – С. 252.

Харлампович К. В. Вказ. праця. – С. 64, 75-76.

Грушевський М.С. Історія України – Русі: в 11 т., 12 кн. / Михайло Сергійович Грушевський. – К. : Наукова Думка, 1991. – Т. 6. – С. 449-450.

Монумент с чертами ренессанса [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pinskhistory.by.ru/Book/30.html. – Заголовок з екрану.

Блинова Т. Б. Иезуиты в Белоруссии. Роль иезуитов в организации образования и просвещения / Т. Б. Блинова. – Гродно, 2002. – С. 55-56 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hists.narod.ru/doc/blinova.pdf. – Заголовок з екрану; Езуіты на Беларусі. Цэнтры езуітаў. Пінск [Електронний ресурс]. – Режим доступу : hpp: //jesuits.at.tut.by/missions/pinsk.html. – Заголовок з екрану.

Історія української культури. В 5-ти томах. – Т. ІІ. – С. 584.

Шевченко Т. Вказ. праця. – С. 151.

Ульяновський В. І. Історія церкви... – Кн.2. – С. 150; Харлампович К. В. Вказ. праця. – С. 112.

Езуіты на Беларусі. Цэнтры езуітаў. Ворша [Електронний ресурс]. – Режим доступу : hpp: //jesuits.at.tut.by/missions/vorsha.html. – Заголовок з екрану; Езуіты на Беларусі. Цэнтры езуітаў. Нясвіж [Електронний ресурс]. – Режим доступу : hpp: // jesuits.at.tut.by/missions/niasvizh. Html. – Заголовок з екрану; Беларусі. Цэнтры езуітаў. Пінск [Електронний ресурс]. – Режим доступу : hpp: //jesuits.at.tut.by/missions/pinsk.html. – Заголовок з екрану.

Natoński B. Op. cit. – S. 310.

Історія української культури. В 5-ти томах. – Т. ІІ. – С. 584; Blažejovskyj D. Вказ. праця. – P. 41, 117-119; 50, 160.

ЦДІАУ у Львові. – Ф. 132. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 386; Харлампович К. В. Вказ. праця. – С. 66, 75-76.

ЦДІАУ у Львові. – Ф. 132. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 1-3; Спр. 36. Арк. 1-3; Спр. 37. Арк. 1-3; Спр. 38. Арк. 1; Ф. 140. Оп.1. Спр. 234. Арк. 1-29; Ковальчук Я. Єзуїти / Я. Ковальчук. – Харків, 1930. – С. 15.

Запис у львівській гродській книзі… // Боротьба… – С. 192–194; Paluszkiewicz F. Op. cit. – S. 107.

ЦДІАУ у Львові. Ф. 140. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 4.

ЦДІАУ у Львові. – Ф. 132. Оп. 1. Спр. 997. Арк.1-3; Блинова Т. Б. Иезуиты в Белоруссии. – С. 44.

ЦДІАУ у Львові. Ф.140. Оп. 1. Спр. 297. Арк. 1-5; Спр. 298. Арк. 7-

; Бёмер Г. Вказ. праця. – С. 197.

Губер Ж. Вказ. праця. – С. 203.

Приказки і прислів’я козацької доби // Історія української школи та педагогіки… – С. 138.

Історія релігії в Україні: У 10 томах. – Т.2. – С. 177-178.

Харлампович К. В. Вказ. праця. – С. 57-65.

Шевченко Т. Вказ. праця. – С. 72,75-76.

Krajcar J. Saint Josaphat… – P. 75-81; Демьянович А. П. Вказ. праця. – декабрь. – С. 200-204, 208-210.

Викторовский П. Г. Вказ. праця. – С. 79, 91, 212.

Иоанн Грозный. Хмельницкий. Потемкин. Суворов. Скобелев / Сост «ЛИО Редактор». – СПб. : «ЛИО Редактор» и др., 1989. – С. 134.

Смолій В. А. Богдан Хмельницький (Соціально-політичний портрет) / В.А. Смолій, В. С. Степанов. – К. : Либідь, 1995. – С. 47; Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький / Іван Петрович Крип’якевич. – Львів : Світ, 1990. – С. 43–44; Меріме П. Богдан Хмельницький / П. Меріме // Боплан Г. Опис України / Пер. з фр., прим. і передм. Я. І. Кравця. – Львів : Каменяр, 1990. – С. 144.

Історія України в особах: литовсько-польська доба. – К. : Україна, 1997. – С. 191.

Грушевський М. С. З історії релігійної думки... – С. 75.

Блинова Т. Б. Иезуиты в Белоруссии. – С. 87.

Ісаєвич Я. Д. Освітній рух... – С. 124.

Грушевський М. С. Історія України – Русі. – Т. 6. – С. 451.

Харлампович К. В. Вказ. праця. – С. 107

Скарга вірменської громади... – С. 247–248; Жалоба луцких православных шляхтичей… – С. 138–142.

Бёмер Г. Вказ. праця. – С. 121.

Грушевський М. С. Історія України - Русі. – Т.6. – С. 451.

Великий А. Вказ. праця. – Т. IІІ. – С. 216.

Демьянович А. П. Вказ. праця. – ноябрь. – С. 62-64.

Poplatek J., Paszenda J. Op. cit. – S. 143–144; Демьянович А. П. Вказ. праця. – ноябрь. – С. 62–64.

Проект угоди Богдана Хмельницького з польськими комісарами. 1649, лютого (14) 24. Переяслав // Універсали Богдана Хмельницького. 1648-1657 рр. / Універсали українських гетьманів. Матеріали до українського дипломатарію. Серія І. – К. : «Альтернатива», 1998. – С. 47.

Левицький О. І. Вказ. праця. – С. 50-57.

Універсал Богдана Хмельницького… // Документи Богдана Хмельницького... – С. 467–468.

Апостол Полесья Андрей Боболя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pinskhistory.by.ru/Book/11.html. – Заголовок з екрану.

Шевченко Т. Вказ. праця. – С. 115–147


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.