ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕНІКІНСЬКОГО ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ (ГРУДЕНЬ 1918 р. – СІЧЕНЬ 1920 р.) У СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Володимир Анатолійович Шапорда

Анотація


У цій статті автор досліджує праці українських істориків, які стосуються різних аспектів «білого руху» в Україні. Він приходить до висновку, що дана тема у вітчизняній історіографії вивчена недостатньо, що пояснюється стійким стереотипом несприйняття білого руху як об’єкта історичних досліджень

Ключові слова


історіографія; Україна; білий рух; денікінська окупація

Повний текст:

PDF

Посилання


Козерод О. В. Деникинский режим и еврейское население Украины в 1919-1920 гг. / О. В. Козерод, С. Ф. Бриман. – Харьков : «Курсор», 1996. – 57 с.

Шапорда В. А. Аграрна політика А. Денікіна та її вплив на становище селян Півдня України (серпень 1919 року – січень 1920 року) / В. А. Шапорда // Науково-методичний журнал «Наукові праці». – Т. 27. Вип. 14. Історичні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2003. – С. 84–87.

Шапорда В. А. Стан музичної культури Півдні України в період денікінської окупації (грудень 1918 – січень 1920 рр.) / В. А. Шапорда // Науково-методичний журнал «Наукові праці». – Т. 62. Вип. 49. Історичні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – С.50–53.

Крупина В. О. Українська революція в оцінці командування Збройних сил Півдня Росії (лютий 1919 – березень 1920 рр.) / В. О. Крупина // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – Вип. 6. – К. : Інститут історії України НАН України, 2002. – С. 155–161.

Табачник Д. Українська Держава і Біла гвардія: від протистояння до запізнілого компромісу / Д. Табачник // Політика і час. – 1996. – № 7. – С. 59–68.

Табачник Д. Українська Держава і Біла гвардія: від протистояння до запізнілого компромісу / Д. Табачник // Політика і час. – 1996. – № 8. – С. 65–75.

Там само. – С. 74.

Анкудинов Е. В. Социально-экономическая политика

правительства генерала Врангеля (апрель-март 1920 г.). Исторический очерк / Е. В. Акундинов. – Одесса, ОГПУ, 1996. – 121 с.

Іванець А. Українське підпілля у армії Врангеля / А. Іванець // Пам’ять століть. – 2002. – № 5. – С. 148–153.

Кравцевич В. Що сталося в Києві 31 серпня 1919 року / В. Кравцевич // Військово-історичний альманах. – 2000. – № 1. – С. 24–45.

Шапорда В. А. Антиденікінський селянський повстанський рух на Херсонщині (серпень 1919 року – січень 1920 року) / В. А. Шапорда // Науково-методичний журнал «Наукові праці». – Т. 37. Вип. 24. Історичні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – С. 134–137.

Шапорда В. А. Антиденікінський селянський повстанський рух на Одещині (серпень 1919 року – січень 1920 року) / В. А. Шапорда // Науково-методичний журнал «Наукові праці». – Т. 48. Вип. 35. Історичні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – С. 108–111.

Мироненко О. Врангелівщина / О. Мироненко // Українське державотворення: невитребуваний потенціал. Словник-довідник. – К., 1997. – С. 65–68.

Мироненко О. Денікінщина / О. Мироненко // Українське державотворення: невитребуваний потенціал. Словник-довідник. – К., 1997. – С. 120-124.

Гаврилюк Г. Спроба укладення військової конвенції УНР з «Урядом Півдня Росії» в 1920 р. / Г. Гаврилюк // Київська старовина. – 1997. – № 3/4. – С. 152–157.

Там само. – С. 153.

Верстюк В. Ф. Махновщина: селянський повстанський рух на

Україні (1918-1921) / В. Ф. Верстюк. – К. : Наукова думка, 1992. – 368 с.

Волковинський В. Нестор Махно: легенди та реальність / В. Волковинський. – К. : «Перліт продакшн, ЛТД», 1994. – 261 с.

Реєнт О. П. У робітних історичної науки / О. П. Реєнт. – К. :

«Просвіта», 1999. – 352 с.

Реєнт О. П. Українська революція і робітництво: Соціально-економічні та політичні зміни 1917-1920 рр. / О. П. Реєнт. – К. : Інститут історії України НАН України, 1996. – 265 с.

Гриценко А. П. Політичні сили в боротьбі за владу в Україні (кінець1917-початок 1919 р.) / А. П. Гриценко // Історичні зошити. – К. : Інститут історії України НАН України, 1993. – 101 с.

Гриценко А. П. Політичні сили в боротьбі за владу в Україні: рік 1919 / А. В. Гриценко. – К. : Інститут історії України НАН України, 1996. – 81 с.

Політична історія України. ХХ століття: У 6 т. / Редкол. І. Ф. Курас (голова) та ін. – К. : Генеза, 2002-2003. – Т. 2 : Революція в Україні: політико-правові моделі та реалії (1917-1920) / В. Ф. Солдатенко (кер.), В. Ф. Верстюк. – 2003. – 488 с.

Козерод О. В., Бриман С. Ф. Вказ. праця.

Краткая записка истории взаимоотношений Добровольческой армии с Украиной. – Ростов-на-Дону, 1919. – С. 28.

Штиф Н. Погромы на Украине (Период Добровольческой армии) / Н. Штиф. – Берлин, «Восток», 1922. – С. 58.

Архієрейський Д. Денікінський терор // Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ-ХХ ст. Історичні нариси / Д. Архієрейський. – К., 2002. – С. 161–177.

Буравченков А. Білий рух (в Україні) / А. Буравченков // Довідник з історії України (А-Я). (за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста.). – К., 2001. – С. 66–67.

Буравченков А. Білий рух (в Україні) / А. Буравченков // Енциклопедія історії України. – К. : «Наукова думка», 2003. – С. 279–281.

Ковальчук М. Невідома війна 1919 року: українсько-білогвардійське збройне протистояння : [наукова монографія] / М. Ковальчук. – Київ : Темпора, 2006. – 576 с.: іл.

Козерод О. В. Білий рух в Україні (червень 1919 – листопад 1920 рр): історіографія проблеми : дис. канд. іст. наук : 07.00.06 / О. В. Козерод. – Харків, 1996. – 221 с.

Козерод О. В. Историографические проблемы Белого движения в Украине / О. В. Козерод. – Харьков, 1998. – 122 с.

Крупіна В. Білий рух в Україні (1917-1920 рр.) : автореф. дис. канд. іст. наук / В. Крупіна. – К. : Інститу Історії України НАНУ, 2005. - 17 с.

Корновенко С. Аграрна політика урядів А. Денікіна та П. Врангеля (1919–1920 рр.). – К. : Інститут Історії України НАНУ, 2010. - 51 с.

Мироненко О. Вказ. праця. – С. 121.

Козерод О. В. Историографические проблемы Белого движения в Украине / О. В. Козерод. – Харьков, 1998. – С. 80.

Іваненко В. В. Очищення правдою. (Відома і невідома Україна в об’єктиві ХХ сторіччя) / В. В. Іваненко, А. І. Голуб, О. А. Удод. – К. : «Генеза», 1997. – С. 58.

Табачник Д. Українська Держава і Біла гвардія: від протистояння до запізнілого компромісу / Д. Табачник // Політика і час. – 1996. – № 7. – С. 59.