ОПОЗИЦІЙНИЙ РУХ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ІІ ПОЛ. 50-80-x РОКІВ ХХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Денис Олександрович Шпак

Анотація


У запропонованій статті аналізується стан наукової розробки проблеми опозиційного руху на Півдні України другої половини 50-80-х років ХХ століття

Ключові слова


опозиційний рух; Україна; історіографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Глузман С. Злоупотребление психиатрией: социальные и юридические истоки / Семен Глузман // Философская и социологическая мысль. – 1962. – № 2. – С. 24–50.

Колбая Г. Н. О гарантиях реабилитации невиновного / Г. Н. Колбая // Советское государство и право. – 1972. – № 7. – С. 80–88.

Мотовиловкер Я. О. Основания прекращения уголовного дела по реабилитирующим лицо мотивам / Я. О. Мотовиловкер // Советское государство и право. – 1972. – № 9. – С. 87–94.

Полякова М. Ф. Реабилитация невиновных: гарантия чести и достоинства личности / М. Ф. Полякова // Советское государство и право. – 1976. – № 10. – С. 121–124.

Пономарев В. А. Общественные волнения в СССР: от ХХ съезда КПСС до смерти Брежнева / В. А. Пономарев. – М. : ИЦ «Азия» и «Левый поворот», 1990. – 87 с.

Барсуков Н. А. Провал «антипартийной группы»: Июньский пленум ЦК КПСС 1957 года / Николай Барсуков // Коммунист. – 1990. – № 8. – С. 98–108.

Земсков В. Н. Спецпоселенцы / Виктор Николаевич Земсков // Социологические исследования. – 1990. – № 11. – С. 3–17.

Bilocercowich Ja. Soviet Ukrainian Dissent. A Study of Political Alienation / Ja. Bilocercowich. – Boulder and London, 1988. – 242 p.

Блох С. Диагноз: инакомыслие: Как советские психиатры лечат от политического инакомыслия. (Сокращенный перевод с английского) / С. Блох, П. Реддауэй. – К. : Ассоциация психиатров Украины, 1995. –

с.

Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні у ХХ столітті / Б. Кравченко. – К. : Основи, 1997. – 432 с.

Майстренко И. Национальная политика КПСС в ее историческом развитии / И. Майстренко. – Мюнхен, 1978. – 223 с.

Farmer K. Ukrainian Nationalism in the Post – Stalin Era: Myth, Symbols and Ideology in Soviet Nationalites Policy / Kenneth Farmer. – Boston; London, 1980. – 241 p.

Кравців Б. На багряному коні революції: До реабілітаційного процесу в УРСР / Богдан Кравців. – Нью-Йорк : Пролог, 1960. – 63 с.

Fisher A. The Crimean Tatars / А. Fisher. – Stanford; California, 1987. – 264 p.

Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Новейший период / Людмила Алексеева. – М. : ЗАО РИЦ «Зацепа», 2001. – 384 с.

Наумов В.П. Борьба Н. С. Хрущева за единоличную власть / Владимир Павлович Наумов // Новая и новейшая история. – 1996. – № 2. – С. 10–31.

Волобуев О.В. Крымскотатарский вопрос по документам ЦК КПСС (вторая пол. 50-х – сер. 80-х гг. ХХ в.) / Олег Владимирович Волобуев // Отечественная история. – 1994. – № 1. – С. 157–169.

Земсков В. Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930-1960 / Виктор Николаевич Земсков. – М. : Наука, 2003. – 306 с.

Баран В. Україна 1950 – 1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи / Володимир Кіндратович Баран. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996. – 448 с.

Баран В. К. Україна після Сталіна. Нарис історії 1953–1985 років / Володимир Кіндратович Баран. – Львів : МП «Свобода», 1992. – 124 с.

Курносов Ю. Інакомислення в Україні (60-ті – перша пол. 80-х рр. XX ст.) / Юрій Курносов. – К. : Інститут історії НАН України, 1994. – 222 с.

Курносов Ю. Соціально-політичний розвиток УРСР у 50-х – першій половині 60-х років / Юрій Курносов // Український історичний журнал. – 1990. – №5. – С. 79–86.

Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х рр. / Георгій Касьянов – К. : Либідь, 1995. – 224 с.

Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х рр. / А. Русначенко. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 1998. – 720 с.

Русначенко А. Народ збурений: Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940-50-х рр. / А. Русначенко. – К. : Пульсари, 2002. – 519 с.

Захаров Б. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956-1987 роки) / Борис Захаров. – Харків : Фоліо, 2003. – 154 с.

Бажан О. Г. Український національний рух: основні тенденції і етапи розвитку (кінець 1950-х – 1980-ті роки) / О. Г. Бажан, Ю. З. Данилюк / НАН України. Інститут історії України. – К. : Рідний край, 2000. – 232 с.

Бажан О. Г. Політичні репресії на півдні України в часи «хрущовської відлиги» / Олег Григорович Бажан // Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-західного Причорномор’я. – Одеса : Видавничий дім «Паллада», 2009. – Випуск 3. – С. 181–191.

Бажан О. Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. XX ст.) / О. Г. Бажан, Ю. З. Данилюк / НАН України. Інститут історії України. – К. : Рідний край, 2000. – 616 с.

Ведмідь Л. А. Огляд джерел та історіографії до вивчення опозиційного руху в Україні (друга половина 1950-х – середина 1980-х років) / Людмила Анатоліївна Ведмідь // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 15–22.

Ведмідь Л. А. Українська Гельсінська група: історіографічний огляд / Людмила Анатоліївна Ведмідь. – К. : Поліграф Центр, 2005. – 22 с.

Неравная борьба продолжалась: этнический потенциал движения за независимую Украину по отечественным документам 1965-1974 годов / Г. И. Гончарук, А. Е. Нагайцев. – Одеса : Астропринт, 2009. – Ч. 3. – 312 с.

Реабілітовані історією. Миколаївська область / відп. ред. С. С. Макарчук. – К. – Миколаїв : Світогляд, 2007. – Кн. 3. – 655 с.

Гончарук Г. И. Расправа (Украинское повстанчество в советских документах 1954-1964 годов): в 2-х частях / Г. И. Гончарук, А. Е. Нагайцев. – Одеса : Астропринт, 2006. – Ч. 2. – 391 с.

Цвілюк С. А. Український ренесанс ХХ століття. Національно-культурні процеси в Україні доби революційно-демократичних змагань та комуністичної диктатури. Постімперський контекст / Семен Антонович Цвілюк. – Одеса : Астропринт, 2006. – 623 с.

Брегеда М. В. Процес десталінізації і суспільні настрої українського населення у 1953-1964 рр. / Микола Володимирович Брегеда. – Миколаїв : Іліон, 2010. – 187 с.

Котляр Ю. В. Боротьба за українську національну ідею на Миколаївщині в 50-х – 80-х рр. ХХ ст. / Юрій Вадимович Котляр // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во МДГУ імені П.Могили, 2008. – Т. 83. – Вип. 70. Історичні науки. – С. 154–159.

Турченко Ф. Г. Запоріжжя на шляху до себе... (Минуле і сучасність в документах та свідченнях учасників подій) / Федір Григорович Турченко. – Запоріжжя : Просвіта, 2009. – 367 с