ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА МАЛЬОВАНОГО В ОДЕСЬКИЙ ПЕРІОД (1870-1879)

Олег Сергійович Козирев

Анотація


У статті аналізуються напрямки громадсько-політичної діяльності Володимира
Мальованого у складі Одеської громади. Висвітлюються його зв’язки з російськими народниками, М. Драгомановим, ліберальними колами.


Ключові слова


М. П. Драгоманов; В. Г. Мальований; Одеська громада; російське народництво; українське народолюбство

Повний текст:

PDF

Посилання


Світленко С. І. Народництво в Україні 60-80-х років XIX століття: Теоретичні проблеми джерелознавства та історії / С. І. Світленко. – Дніпропетровськ : Навчальна книга, 1999. – 240 с.

Козирев О. С. Постать Володимира Мальованого у контексті історіографії / О. С. Козирев // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 14. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2003. – С. 31–38.

Козирев О. С. Постать Володимира Мальованого у контексті джерелознавства / О. С.Козирев // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 45. – Вип. 32. Історичні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – С. 127–133.

Катренко А. Одеська громада 70–90-х років XIX ст. / Андрій Катренко // Київська Старовина. – 1998. – № 2. – С. 84–95.

Козирев О. С. Володимир Мальований : сторінки біографії / О. С. Козирев // Наукові праці: збірник. – Т. 10: Історичні науки. – Миколаїв : МФ НаУКМА, 2001. – С. 57–60.

Рябінін-Скляревський О. З революційного українського руху 1870-х років (Одеська громада 1870-х років) / Олександр Рябінін-Скляревський // Україна. – 1926. – Кн. 5. – С. 118–137

Рудько М. П. Революційне народництво 70-х років XIX ст. і українські «громади» (Лист С. А. Подолинського про «українську соціально-демократичну партію») / М. П. Рудько // Український історичний журнал. – 1968. – № 9. – С. 126 – 134.

Овсянико-Куликовский Д. Н. Литературно-критические работы [Текст] : [в 2 т.] / Д. Н. Овсянико-Куликовский / cост., подгот. текста, примеч. И. Михайловой. – Т. 2 : Из «Истории русской интеллигенции»; «Воспоминания». – М., 1989. – 525 с.

Рябінін-Скляревський О. З революційного українського руху 1870-х рр. в добу тимчасових генерал-губернаторів / Олександр Рябінін-Скляревський // За сто літ: матеріали з громадського й літературного життя України XIX і початків XX століття / під ред. М. Грушевського. – К. : Держвидав України, 1927. – Кн. 1. – С. 154–165.

Ивановская П. С. Несколько слов об А. И. Желябове / П. С. Ивановская // Народовольцы: сб. статей и материалов, составл. участниками народовольческого движения / под ред. А. В. Якимовой-Диковской, М. Ф. Фроленко, М. И. Дрея [и др]. – М. : Изд-во Всес. о-ва политкат. и ссыльнопос., 1931. – Вып. 13. – С. 20, 21.

Державний архів Російської Федерації (далі – ДАРФ). – Ф. 109. – Оп. 230. – Спр. 3401.

Драгоманов М. П. К биографии А. И. Желябова / М. П. Драгоманов // Вольное слово. – Женева. – 1882. – № 39 – 40.

Заславский Д. М. П. Драгоманов: (К истории украинского национализма) / Д. Заславский. – М, 1934. – 240 с.

Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі – ЦДІА України у м. Києві). – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 229. – Т. 1.

Рябінін-Скляревський О. Революційна Одеса 1879 року / Олександр Рябінін-Скляревський // Вісник Одеської комісії краєзнавства при УАН: секція соціально-історична – 1927. – Ч. 4-5. – С. 9–14.

ЦДІА України у м. Києві. – Ф. 385. – Оп. 1. – Спр. 135.

ДАРФ. – Ф. 109. – 3-я експ. – Оп. 164. – Спр. 271. – Ч. 1.

ДАРФ. – Ф. 1282. – Оп. 1. – Спр. 508.

Катренко А. М. Український національний рух XIX століття:

навчальний посібник для студ. іст. фак.-тів / А. М. Катренко / М-во освіти України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Ч. 2. 60–90-ті роки XIX ст. – К. : 1999. – 189 с.

Козирев О. С. Європейські зв’язки українського народолюбця Володимира Мальованого Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті / Зб. наук. пр. / ред. кол.: С. І. Світленко (відп. ред.) [та ін.]. – Д. : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2006. – Вип. 4. – С. 237–246.

Франко О. Федір Кіндратович Вовк (1847-1918): дослідження, спогади, бібліографія: до 150-ліття з дня народження вченого / Оксана Франко / УВАН у США: джерела до новітньої історії України. – Т. 4 / ред. М. Антонович. – Нью-Йорк, 1997. – 237 с.

Архів Михайла Драгоманова. Листування Київської Старої громади з М.Драгомановим (1870-1895 рр.) / під ред. проф. Романа Смаль-Стоцького. – Варшава, 1938. – Т. 1. – 427 с.

Ганейзер Е. В. В. Лесевич – в письмах и воспоминаниях / Е. Генейзер // Голос Минувшего. – 1914. – № 8. – С. 44 – 96.

Болдирєв О. В. Одеська громада: історичний нарис про українське національне відродження в Одесі у 70-ті рр. XIX – початку XX ст. / О. В. Болдирєв. – Одеса : Маяк, 1994. – 144 с.

Драгоманов М. Переписка М. Драгоманова з М. Павликом (1876-1895) : [У 7 т.] / М. Драгоманов, М. Павлик / зладив М. Павлик, видав д-р Лев Когут. – Чернівці, 1910. – Т. 3. – 520 с.

Франко І. Я. Зібрання творів у п’ятидесяти томах / І. Я. Франко / ред. кол. Є. П. Кирилюк [та ін.]. – К. : Наукова думка. – Т. 48 : Листи (1874-1885). – 1986. – 767 с.

ДАРФ. – Ф. 7026. – Оп. 1. – Спр. 5.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України: відділ рукописів (ІР ВР). – Ф. 10. – Спр. 34887.

Ласло М. А. До питання про українсько-румунські зв’язки у другій половині XIX ст. / М. А. Ласло // Український історичний журнал. – 1962. – № 5. – С. 114–117.

ІР ВР. – Ф. 10. – Спр. 34887.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.