РОЛЬ МЕЦЕНАТСТВА В СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СПОРТУ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.).

Оксана Володимирівна Дзюбан

Анотація


У статті розглянуто питання щодо впливу меценатської діяльності на становлення та розвиток українського спорту під час його зародження (кінець ХІХ – початок ХХ століття), з метою вивчення та узагальнення позитивного досвіду меценатства, продовження започаткованих традицій в сучасній українській державі

Ключові слова


спорт; меценатство; Україна; кінець ХІХ – початок ХХ сто- ліття

Повний текст:

PDF

Посилання


Донік О. М. Благодійність в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) / О. М. Донік // Український історичний журнал. – 2005. – № 4. – С. 160–174; Суровцева І. Ю. Меценатство в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : автореф. дис... канд. іст. Наук : 07.00.01 [Електронний ресурс] / І. Ю. Суровцева; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – 19 с. – укp.; Півоваров О. В. Вплив меценатства та благодійництва на розвиток середньої освіти на Лівобережжі та Слобожанщині у першій третині XIX століття [Електронний ресурс] / О. В. Півоваров // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – Х., 2001. – № 27. – С. 24–29. – Бібліогр.: 19 назв. – укp.; Пиріг О. А. Підприємництво та меценатство: історичний дискурс / О. А. Пиріг // Наукові праці історичного факультету ЗДУ.–2003. – Випуск XVI. – С. 140 – 145; Нарадько А. В. Благодійність у розвитку освіти в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) / Дис.. канд. іст. наук: 07.00.01/ А. В. Нарадько; Полтавський держ. педагогічн. ун-т. В. Г. Короленка. – Полтава, 2002, – 222 арк.; Поляруш С. І. Діяльність органів державної опіки та громадської благодійності на Лівобережній Україні (1775-1918 р.р.) / Дис... канд. іст. наук: 07.00.01/ С. І. Поляруш ; Укр. держ. пед. ін-т. ім. Драгоманова. – К., 1996. – 209 арк.; Корнієнко В. М. Благодійність в освітянській галузі Харківської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) : автореф. дис... канд. іст. Наук : 07.00.01 [Електронний ресурс] / В. М. Корнієнко; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2005. – 19 с. – укp.; Сейко Н. А. Дослідження історії доброчинності в сфері освіти в Україні: методологічні підходи до проблеми / Н. А. Сейко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 21 (232), Ч. І, С. 203–213.

Омецінська М. В. Сучасний стан благодійності та меценатства В Україні: проблеми та перспективи розвитку / Мирослава Омецінська // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Науковий журнал. – 2010. – № 3. – С. 37.

Вільчковський Е. П’єр де Кубертен – педагог, просвітник і визначний діяч культури (до 70 річниці смерті) / Е. Вільчковський, А. Вільчковська, В. Пасічник // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2007. – № 2 – 3. – С. 90–95.

История физической культуры и спорта / В. В. Столбов, Л. А. Финогенова, Н. Ю. Мельникова; 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Физкультура и спорт, 2000 г. – 420 с.

Голощапов Б. Р. История физической культуры и спорта : [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Борис Романович Голощапов. – М. : Издательский центр «Академия», 2002. – 312 с.

Смирнов В. С истинно русским размахом вкладывали в спорт рубли наши предки / Виталий Смирнов // Спортивная жизнь России. – 1992. – № 3. – С. 41–43.

Шапошников Ю. 100 тысяч рубликов-от графа : Родословная атлетических кружков в России / Ю. Шапошников // Спортивная жизнь России. – 1998. – № 2. – С. 22–25.

Вербицький В. А. Водний спорт як засіб позашкільної практики фізичного виховання в освітніх закладах Одеського навчального округу (1894-1913 рр.) // Емінак: Науковий щоквартальник. – Київ-Миколаїв. – 2007. – № 2 (2) (жовтень-грудень). – С. 98–104.

Финогенова Л. А. У истоков олимпийского движения России. Член МОК для России граф Г. И. Рибопьер / Л. А. Финогенова // Юбилейный сборник трудов ученых РГАФК, посвященный 80-летию академии. – М. : 1998. – Т. 3. – С. 96 – 102.

Воронин В. Тот ли это Рибопьер? / Владимир Воронин // Родина. – 2007. – № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу ; http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=2194&n=111.

Воронин В. Игры графа Рибопьера / Владимир Воронин // Родина. – 2008. – № 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=2682&n=131.

Выступление команды Российской империи на Играх V Олимпиады / Алексей Лях-Породько // Наука в олимпийском спорте. – 2008. – № 1. – С. 83–93.

Олімпійський спорт / В. М. Платонов, С. И. Гуськов. – К. : Олимпийская література, 1994. – 492 с.

Савранський Є.Передумови зародження і розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні / Є. Савранський [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://sc.kr.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=355:2010-07-08-13-27-51&catid=66:2010-07-01-14-46-14&Itemid=56.