СТАВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ПРОЦЕСУ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ У 1962-1964 РР.

Микола Володимирович Берегеда

Анотація


У цій статті автор на основі архівних джерел намагається показати динаміку суспільно-політичних настроїв українського населення у ході проведення політики десталінізації 1962-1964 рр. Автор розкриває причини пасивного ставлення українського населення до відставки М. Хрущова

Ключові слова


ставлення; населення; суспільство; настрої; свідомість; вплив; десталінізація; реабілітація; репресії

Повний текст:

PDF

Посилання


Аксютин Ю. В. Хрущѐвская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953 – 1964 гг. / Ю. В. Аксютин. – М., 2004; Бажан О. Процес десталінізації в Україні (др. пол. 50-х – поч. 60-х рр.) / О. Бажан // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 1999. – № 1/2. – С. 469–480; Баран В. Україна 1950 – 1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи / В. Баран. – Львів, 1996; Зубкова Е. Общество и реформы. 1945 – 1964 / Е. Зубкова. – М., 1993; Киридон П. В. Десталінізація в Україні: перспективні проблеми дослідження / П.В. Киридон // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Зб. ст. – К., 2006. – С. 214–231; Пыжиков А. В. Хрущѐвская «оттепель» / А. В. Пыжиков. – М., 2002 та ін.

Зезина М. Р. Апогей режима личной власти. «Оттепель». Поворот к неосталинизму / М. Р. Зезина, Т. А. Сивохина. – М., 1993. – С. 24.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України). − Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5520. − Арк. 47.

Російський державний архів новітньої історії. − Ф. 5. – Оп. 30. – Спр. 350. − Арк. 190.

Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991 / Р. Г. Пихоя. – Новосибирск, 2000. – С. 210.

Политическое руководство Украины. 1938–1989 / сост. В. Ю. Васильев, Р. Ю. Подкур, Х. Куромия, Ю. И. Шаповал, А. Вайнер. – М., 2006. – С. 302–303.

Таубман У. Хрущѐв / У. Таубман; [пер. с англ. Н. Л. Холмогоровой]. – М., 2005. – С. 634.

ЦДАГО України. − Ф. 1. – Оп. 41. – Спр. 333. − Арк. 83–85.

Зезина М. Р. Апогей режима личной власти. «Оттепель». Поворот к неосталинизму / М. Р. Зезина, Т. А. Сивохина. – М., 1993. – С. 24.

ХХІІ съезд КПСС. Стенографический отчѐт: в 3-х т. – М., 1962. – Т. 2. – С. 587.

Борисов Ю. С. Политическая реабилитация в СССР (1950–1960-е гг.) в освещении западной историографии / Ю. С. Борисов, А. В. Голубев // Отечественная история. – 1992. – № 5. – С. 207.

Идеологические комиссии ЦК КПСС. 1958-1964. Документы / сост. Е. С. Афанасьева; отв. ред. В. Ю. Афиани. – М., 1998. – С. 17.

О Сталине и сталинизме: [беседа с Д. А. Волкогоновым и Р. А. Медведевым] // История СССР. – 1989. – № 4. – С. 89.

Жарикова Н. А. Реабилитация жертв сталинизма и тоталитаризма в Украине (сер. 50-х – 1991 гг.) / Н. А. Жарикова : дис. … канд. ист. наук. – Днепропетровск, 1995. – С. 83, 91.

Партійні збори письменників столиці одностайно схвалюють історичні рішення ХХІІ з’їзду КПРС // Літературна газета. – 1961. – 24 листопада. – С. 2.

ЦДАГО України. − Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5662. − Арк. 6.

Там само. − Оп. 41. – Спр. 289. − Арк. 74 – 75.

Там само. − Арк. 80.

Жертвы репрессий / отв. ред. Ю. С. Шемшученко. – К., 1993. – С. 251.

Державний архів Харківської області. − Ф. П–2. – Оп. 130. – Спр. 293. − Арк. 56, 88.

Державний архів Житомирської області. − Ф. П–76. – Оп. 3. – Спр. 1059. − Арк. 5; Спр. 1181. − Арк. 3; Ф. П–4597. – Оп. 1. – Спр. 87. − Арк. 2–3; Спр. 157. − Арк. 1–2.

Державний архів Львівської області. − Ф. П–3. – Оп. 8. – Спр. 271. − Арк. 86.

Борисов Ю. С. Политическая реабилитация в СССР (1950–1960-е гг.) в освещении западной историографии / Ю. С. Борисов, А. В. Голубев // Отечественная история. – 1992. – № 5. – С. 208.

Никита Хрущев. 1964. Стенограммы пленумов ЦК КПСС и другие документы / сост.: А. Н. Артизов, В. П. Наумов, М. Ю. Прозуменщиков, Ю. В. Сигачев, Н. Г. Томилина, И. Н. Шевчук. – М., 2007. – С. 6–7.

Баран В. Правляча верхівка в Україні у 1950–60-ті роки / В. Баран // Сучасність. – 1997. – № 7–8. – С. 113.

Повідомлення про пленум ЦК КПРС // Радянська Україна. – 1964. – 16 жовтня. – С. 1.

ЦДАГО України. − Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5895. − Арк. 48.

Там само. − Арк. 50.

Боффа Дж. История Советского Союза: в 2-х т. / Дж. Боффа. – М., 1994. – Т. 2. – С. 528.

ЦДАГО України. − Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5895. − Арк. 60.

Там само. − Спр. 5977. − Арк. 21.

Державний архів Полтавської області. − Ф. П−15. – Оп. 7. – Спр. 14. − Арк. 4–5.

ЦДАГО України. − Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5895. − Арк. 91–92.

Там само. − Арк. 52.

Державний архів в Автономній Республіці Крим (далі – ДААРК). −

Ф. П−111. - Оп. 1. – Спр. 76. − Арк. 93.

ЦДАГО України. − Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5895. − Арк. 94.

Там само.

Там само. − Арк. 53.

ДААРК. − Ф. П−111. – Оп. 1. – Спр. 7. − Арк. 33.

Там само. − Спр. 76. − Арк. 93.

Войналович В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940-1960-х рр.: політологічний дискурс / В. А. Войналович. – К., 2005. – С. 97.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. − Ф. 4648. – Оп. 1. – Спр. 422. − Арк. 277.